"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka::Całodobowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów- masz problem zadzwoń: 800 080 222::CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ O KORONAWIRUSIE 800 190 590

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Państwa dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Edukacji Wspomagającej  w Świętochłowicach, ul. Wojska Polskiego 75.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym kontaktować można się poprzez adres email: iod@mamrodo.pl lub telefonicznie 32 438 68 06.
  3. Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych podopiecznych i ich rodziców, mierzenia temperatury, wdrożenia ankiety stanu zdrowia dziecka.

Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznym zagrożeniami zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. i RODO) na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z dnia 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322,374,567). W oparciu o art. 1 pkt. 14, art. 10 ust. 1 pkt. 1, art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa (Art. 9 ust. 2 lit. g RODO).

  1. Podanie danych osobowych jest niezbędne celem przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19.
  2. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy Administrator.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zagrożenia epidemicznego, a po tym czasie mogą być przechowywane zgodnie z odrębnymi przepisami bądź wytycznymi właściwych organów.
  4. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
  5. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Presa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w momencie uznania, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
  6. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.