"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka::Całodobowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów- masz problem zadzwoń: 800 080 222::CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ O KORONAWIRUSIE 800 190 590

KLAUZULA INFORMACYJA - promocja szkoły

Informacja o przetwarzaniu danych – promocja placówki

Niniejszym informujemy, że Państwa dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

1)    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Edukacji Wspomagającej z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 75, 41-600 Świętochłowice.

2)    Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Tobiasz Brachaczek, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@mamrodo.pl lub telefonicznie 32 438 68 06.

3)    Państwa dane w postaci wizerunku (zdjęcia, filmy) zarejestrowane podczas organizowanych przez Administratora uroczystości szkolnych oraz imprez, takich jak: dni otwarte, bale, konkursy, zawody i innych będą publikowane na stronie internetowej, profilach społecznościowych (Facebook), dystrybuowane w formie ulotek w celu promowania działalności placówki oraz organizowanych imprez. Podstawą przetwarzania będzie wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest promowanie działalności naszej placówki (art. 6 ust 1 lit. e RODO).

4)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu przetwarzania – promocji szkoły, a po tym czasie mogą być archiwizowane, np. w postaci kronik przez okres funkcjonowania placówki.

5)    Odbiorcami danych będą użytkownicy strony internetowej, profilu społecznościowego, pracownicy, podmioty świadczące usługi informatyczne, marketingowe, drukarnie.

6)    Przysługuje Państwu prawo do:

a)    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b)    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7)    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

8)    Uczestnictwo w organizowanych uroczystościach i imprezach wiążę się z możliwością zarejestrowania wizerunku.

9)    Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.