"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka::Całodobowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów- masz problem zadzwoń: 800 080 222::CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ O KORONAWIRUSIE 800 190 590

STATUT SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

 

STATUT 

SZKOŁY SPECJALNEJ

PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

 

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 

 

SPIS TREŚCI

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Ogólna charakterystyka Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 3

§ 2. Organizacja kształcenia 3

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ

§ 3 Cele, zadania i sposoby realizacji 4

§ 4 Wychowanie i profilaktyka 6

§ 5 Pomoc i opieka 7

§ 6 Środowisko dydaktyczno – wychowawcze 7

III. ORGANA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ

§ 7. Rodzaje organów 9

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ

§ 8 Zasady ogólne 9

§ 9 Oddziały 9

§ 10 Organizacja zajęć 10

§ 11. Przysposobienie do Pracy 11

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 12. Zasady zatrudniania 13

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ

§ 13. Zasady rekrutacji uczniów 13

§ 14. Prawa i obowiązki uczniów 14

§ 15. Nagrody, wyróżnienia i kary dla uczniów 15

VII. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

§ 16 Ocenianie uczniów 17

§ 17. Klasyfikowanie uczniów 18

§ 18. Ocena zachowania 18

§ 19.Zasady i tryb wydłużania etapu edukacyjnego 19

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. 20

 

 

 

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

Ogólna charakterystyka Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

 

 1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, zwana dalej Szkołą Przysposabiającą, wchodzi w skład Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach, zwanego dalej Zespołem.

 2. Szkoła Przysposabiająca jest placówką prowadzącą kształcenie specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 3. Siedzibą Szkoły Przysposabiającej jest budynek przy ulicy Wojska Polskiego 75 w Świętochłowicach.

 4. Organem prowadzącym Szkołę Przysposabiającą jest Miasto Świętochłowice.

 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 6. Szkoła Przysposabiająca jest jednostką budżetową.

 7. Szkoła Przysposabiająca może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów.

 

§ 2

Organizacja kształcenia

 

 1. Cykl kształcenia w Szkole Przysposabiającej trwa 3 lata.

 2. Rada Pedagogiczna Szkoły Przysposabiającej mając na uwadze niepełnosprawność uczniów oraz specyfikę kształcenia może przedłużyć okres nauki o jeden rok.

 3. W trakcie cyklu kształcenia uczniom Szkoły Przysposabiającej wystawia się na zakończenie roku szkolnego świadectwo ukończenia klasy.

 4. Absolwentom Szkoły Przysposabiającej, wystawia się świadectwo ukończenia szkoły przysposabiającej do pracy.

 5. W nazwie Szkoły Przysposabiającej umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna”.

 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ

 

§ 3 Cele, zadania i sposoby realizacji

 

 1. Szkoła Przysposabiająca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich postanowień Konwencji o Prawach Dziecka przyjmując za swój główny cel przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowane jednostki, wychowane w duchu ideałów zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a w szczególności w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności.

 2. Szkoła Przysposabiająca przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego, na miarę ich możliwości rozwojowych, i aktywnego dorosłego życia.

 3. Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania, opisanych przez współczesne nauki społeczno-pedagogiczne.

 4. Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie tych uczniów przez:

  1. wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,

  2. rozbudzanie motywacji i rozwijanie zdolności dostrzegania związków funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych oraz ich praktycznego wykorzystania,

  3. kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności, w szczególności zdolności muzycznych, plastycznych i sportowych,

  4. rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych,

  5. utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych przez uczniów na wcześniejszych etapach edukacyjnych,

  6. przyswajanie prostego języka matematyki, dostrzeganie oraz formułowanie różnic pomiędzy zjawiskami, czynnościami i liczbami, rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

  7. poznawanie różnorodności świata przyrody, poznawanie i rozumienie podstawowych procesów życiowych organizmów, kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska,

  8. rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związku z kulturą Polski,

  9. umożliwianie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i zrozumienia przynależności człowieka do tego środowiska,

  10. osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów,

  11. kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonania,

  12. przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia,

  13. kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy,

  14. kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, w tym korzystania z różnych źródeł informacji,

  15. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, pełnienia ról społecznych oraz przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach,

  16. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje,

  17. kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego,

  18. rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań,

  19. doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej uczniów oraz działania prozdrowotne.

 5. Zadania szkoły:

  1. tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego i poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego oraz warunków i sytuacji sprzyjających i doskonalących jego zaradność życiową oraz niezależność w czynnościach samoobsługowych,

  2. przygotowanie ucznia do odróżniania fikcji od rzeczywistości przekazywanej za pośrednictwem środków masowego przekazu,

  3. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się, w tym jeżeli jest to konieczne, wspomagających sposobów porozumiewania się, a także umiejętności czytania i pisania, w miarę możliwości ucznia, oraz umiejętności matematycznych, przydatnych w dorosłym życiu,

  4. umożliwienie prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych i prowadzenie ćwiczeń kształtujących umiejętność orientowania się w terenie,

  5. tworzenie warunków do poznawania przyrody, wychowania do życia w harmonii z przyrodą, kształtowania postawy proekologicznej,

  6. ukazywanie znaczenia zasad moralnych dla rozwoju osobistego człowieka, kształtowania się relacji między ludźmi oraz życia społecznego, gospodarczego i politycznego,

  7. uczenie rozumienia swoich praw i umiejętności ich egzekwowania,

  8. tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,

  9. dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego,

  10. tworzenie warunków umożliwiających uczniom dokonywanie właściwego wyboru kierunków przyszłej pracy przez zapoznanie się z różnymi czynnościami pracy, wytworami pracy oraz dokonanie samooceny własnych umiejętności i możliwości, po praktycznym poznaniu wybranych czynności pracy i niezbędnych do ich wykonywania umiejętności,

  11. nawiązywanie kontaktu z pracodawcami, w tym pracodawcami będącymi osobami fizycznymi, u których uczniowie mogliby realizować zajęcia praktyczne lub po zakończeniu edukacji uzyskać zatrudnienie,

  12. tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych inicjatyw i odpowiedzialnych decyzji,

  13. kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w środowisku społecznym jako potencjalnego pracownika, klienta i użytkownika,

  14. nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami promującymi rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych,

  15. umożliwianie uczniom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu,

  16. rozwijanie zainteresowań i kreatywności ucznia,

  17. tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie jako warunku niezbędnego do wykonywania pracy,

  18. przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju,

  19. zapoznawanie uczniów z prawami człowieka i zasadą, że niepełnosprawność intelektualna nie może być przyczyną dyskryminacji,

  20. zapewnienie uczniowi udziału w różnych zajęciach rewalidacyjnych, sportowych oraz kształtujących kreatywność uczniów. Zajęcia te mają wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zakresie przysposobienia do pracy, a także realizację treści podstawy programowej. Zajęcia te są prowadzone w celu:

   1. wspomagania rozwoju ucznia,

   2. rozwijania psychofizycznej sprawności ucznia oraz zdolności do odniesienia sukcesu,

   3. rozwijania zainteresowań, sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych,

   4. usprawniania funkcjonowania ucznia oraz jego kondycji fizycznej,

   5. rozbudzania postawy kreatywnej ucznia w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy ogólnej oraz wiedzy z zakresu przysposobienia do pracy, w tym o poszczególnych stanowiskach pracy,

   6. wspomagania samodzielności społecznej,

   7. wdrażania do aktywności ruchowej i kształtowania umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji.

 6. Zajęcia rewalidacyjne, sportowe oraz kształtujące kreatywność ucznia są ustalane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zgodnie ze wskazaniami indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

 7. Realizacja celów i zadań Szkoły Przysposabiającej następuje poprzez:

  1. prowadzenie zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych,

  2. przysposobienie do pracy,

  3. oddziaływanie wychowawcze,

  4. prowadzenie lekcji religii lub etyki w szkole,

  5. pracę nauczycieli specjalistów wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych instytucji.

 8. Szkoła Przysposabiająca dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

  1. funkcjonowanie gabinetu medycyny szkolnej,

  2. dyżury nauczycieli w budynku podczas przerw,

  3. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,

  4. zapewnienie opieki podczas wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami,

  5. omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach,

  6. zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i rozwoju uczniów,

  7. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy i równomiernie rozłożenie zajęć w tygodniu.

 

§ 4

Wychowanie i profilaktyka

 

 1. Szkoła Przysposabiająca realizuje Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu w całym cyklu kształcenia, w ramach którego:

  1. umożliwia się uczniom podtrzymywanie ich poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, kładąc nacisk na utrwalenie w tym względzie tolerancji,

  2. organizuje się lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych wartościowych i kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych,

  3. zachęca się i motywuje niepełnosprawną młodzież do aktywnego udziału w życiu społecznym miasta i kraju,

  4. realizuje się program aktywizacji i doradztwa zawodowego wśród młodzieży w celu lepszego przygotowania do rozpoczęcia kariery zawodowej przez absolwentów Szkoły Przysposabiającej.

 2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu jest realizowany po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz Samorząd Uczniowski.

 

§ 5

Pomoc i opieka

 

 1. Uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, Szkoła Przysposabiająca może udzielać wsparcia poprzez zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych i systemu stypendialnego.

 2. Formy pomocy materialnej świadczonej ze środków budżetu państwa lub budżetu gminy uczniom Szkoły Przysposabiającej określają odrębne przepisy.

 3. Stypendium za wyniki sportowe może być przyznane uczniowi, zgodnie z regulaminem Komisji Stypendialnej w Zespole.

 4. Szkoła Przysposabiająca stwarza odpowiednie warunki nauczania i pobytu uczniom niepełnosprawnym.

 5. Uczniom Szkoły Przysposabiającej zapewnia się korzystanie z biblioteki i świetlicy szkolnej, których organizacja pracy znajduje się w statucie Zespołu.

 6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela. Wymiar zatrudnienia pomocy nauczyciela jest uzależniony od potrzeb szkoły i nie może przekroczyć jednego etatu na oddział.

 7. Do zadań pomocy nauczyciela należy:

  1. spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, głównie
   zakresie higieny osobistej i ubierania się,

  2. uczestniczenie w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela oraz pomoc
   w ich organizowaniu,

  3. sprawowanie opieki nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych, podczas wycieczek, spożywania posiłków.

 

§ 6

Środowisko dydaktyczno-wychowawcze

 

 1. Dla możliwie najefektywniejszego realizowania wszystkich celów i zadań Szkoła Przysposabiająca kształtuje swoje środowisko dydaktyczno-wychowawcze odpowiednio do warunków szkoły, a przede wszystkim dla potrzeb uczniów. W ramach Szkoła Przysposabiająca:

  1. podporządkowuje całą swoją strukturę organizacyjną wyłącznie dydaktyczno- wychowawczym celom i zadaniom, kierując się przy tym dobrem uczniów,

  2. zatrudnia wyłącznie nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi i takich, którzy przestrzegają podstawowych zasad moralnych i etycznych oraz spełniają odpowiednie warunki zdrowotne,

  3. zatrudnia kompetentnych i kulturalnych pracowników administracji i obsługi, niezbędnych dla prawidłowego i przyjaznego uczniom bieżącego funkcjonowania Szkoły Przysposabiającej i dla bezpiecznego oraz estetycznego utrzymania jego bazy lokalowej,

  4. ma wypracowany system:

   1. monitorowania i diagnozowania zachowań uczniów,

   2. informowania rodziców, prawnych opiekunów uczniów o sprawach ich dzieci, zachowaniu i postępach w nauce,

  5. wdraża programy profilaktyki zapewniające bezpieczeństwo uczniów, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznych.

 

III. ORGANA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ

 

§ 7

Rodzaje organów

 

 1. Organa Szkoły Przysposabiającej są wspólne dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu i są zapisane w statucie Zespołu.

 2. Organa Szkoły Przysposabiającej działają na podstawie opracowanych regulaminów i zobowiązane są do podejmowania decyzji w granicach kompetencji oraz współdziałają ze sobą.

 

 

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ

 

§ 8

Zasady ogólne

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły Przysposabiającej opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Szkołę Przysposabiającą do dnia 30 maja danego roku.

 3. W arkuszu organizacji Szkoły Przysposabiającej zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę Przysposabiającą oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, opracowuje tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 5. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 6. Organizacja zajęć religii i etyki, nadzór pedagogiczny, pomieszczenia szkolne, działalność terapeutyczno-wychowawczą, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, współpracę z rodzicami, prawnymi opiekunami, bezpieczeństwo uczniów są wspólne dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu i są zapisane w statucie Zespołu.

 

§ 9

Oddziały

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Przysposabiającej jest oddział.

 2. Liczba uczniów w oddziałach Szkoły Przysposabiającej wynosi:

  1. w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – nie więcej niż 8,

  2. w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4 uczniów,

  3. w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4.

 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Szkołę Przysposabiającą, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2.

 4. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach. Grupa nie powinna być mniejsza niż 5 i większa niż maksymalna ilość uczniów w oddziale z określoną niepełnosprawnością w ust.2. Jeżeli liczba dziewcząt i chłopców w grupie jest mniejsza niż 5 w oddziale, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.

 5. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

 6. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach rewalidacyjnych. Liczebność grup na tych zajęciach jest uzależniona od formy ich realizacji:

  1. na zajęciach usprawniających techniki szkolne grupa powinna liczyć do 8 uczniów,

  2. na zajęciach kompensujących zaburzone funkcje grupa powinna liczyć do 8 uczniów,

  3. na zajęciach w zakresie indywidualnych potrzeb rozwojowych grupa powinna liczyć do 4 uczniów,

  4. na zajęciach terapii wad wymowy grupa powinna liczyć do 4 uczniów,

 

§ 10

Organizacja zajęć

 

 1. Podstawową formą pracy w Szkole Przysposabiającej jest system klasowo-lekcyjny.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 3. Decyzję w sprawie przerw międzylekcyjnych podejmuje Dyrektor.

 4. Niektóre zajęcia zwłaszcza nadobowiązkowe i fakultatywne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych i międzyszkolnych, a także w formie wycieczek.

 5. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Przysposabiającej, których wymiar określają ramowe plany nauczania, są:

  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienie do pracy,

  2. zajęcia z religii lub etyki,

  3. zajęcia o charakterze terapeutyczno-wychowawczym, z uwzględnieniem zajęć rozwijających, kompensacyjnych i usprawniających, zwanych dalej „zajęciami rewalidacyjnymi”,

  4. dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania ucznia, kształtujące kreatywność, zajęcia sportowe.

 6. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów są realizowane w formie:

  1. zajęć klasowo-lekcyjnych,

  2. zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.

 7. Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 1 godzina lekcyjna tygodniowo.

 8. Zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły specjalnej, są organizowane w oddziałach, a zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy – także w zespołach międzyoddziałowych.

 9. Na podstawie ramowego planu nauczania Dyrektor ustala szkolny plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego.

 10. W szkolnym planie nauczania dla Szkoły Przysposabiającej dodatkowo uwzględnia się w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności zajęcia rewalidacyjne.

 11. Zajęcia rewalidacyjne w Szkole Przysposabiającej prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.

 12. Uczeń Szkoły Przysposabiającej może przedłużyć okres nauki o jeden rok.

 13. Indywidualne nauczanie młodzieży, której stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły Przysposabiającej, zwane dalej „indywidualnym nauczaniem”, organizuje się na okres:

  1. przejściowy, nie krótszy niż 21 dni,

  2. jednego lub kilku lat szkolnych, albo do ukończenia szkoły.

 14. Podstawę objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem stanowi orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane, na okres określony w tym orzeczeniu, przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej.

 15. Dyrektor Szkoły Przysposabiającej, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w porozumieniu z organem prowadzącym, zapewnia realizację wskazań i zaleceń zawartych w orzeczeniu.

 16. Dyrektor ustala zakres, miejsce i czas realizacji zajęć indywidualnego nauczania, powierzając ich prowadzenie jednemu lub kilku nauczycielom Zespołu.

 17. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie indywidualnego nauczania ucznia nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole lub placówce.

 18. Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania odbywają się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, w szkole, specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

 19. Indywidualne nauczanie stanowi formę spełniania obowiązku nauki.

 20. Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

 21. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych od 12 do 16 godzin.

 22. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, o których mowa w ust.22, realizuje się co najmniej w ciągu 3 dni.

 23. W celu pełnego osobowego rozwoju uczniów objętych indywidualnym nauczaniem oraz ich integracji ze środowiskiem rówieśników, Szkoła Przysposabiająca umożliwia tym uczniom uczestniczenie w życiu szkoły.

 24. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem udziela się pomocy psychologiczno - pedagogicznej na zasadach dostępnym uczniom Szkoły Przysposabiającej.

 

§ 11

Przysposobienie do Pracy

 

 1. Przysposobienie do pracy, rozumiane jest jako kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

 2. Zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy są prowadzone na terenie Zespołu
  w pracowni gospodarstwa domowego oraz kuchni szkolnej, a także innych pracowniach wchodzących w skład Zespołu.

 3. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.

 4. W trakcie trwania zajęć przysposobienia do pracy są realizowane następujące zagadnienia:

  1. praca i jej znaczenie w życiu człowieka, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy,

  2. poszukiwanie zatrudnienia i poznanie sposobu dopełniania formalności związanych z zatrudnianiem,

  3. rodzaje pracy i specyficzne zachowania zawodowe,

  4. organizacja i środowisko pracy,

  5. umiejętność pracy w zespole,

  6. podstawowa wiedza o narzędziach, urządzeniach i materiałach stosowanych podczas wykonywania prac,

  7. sprawdzanie jakości materiału, postępowanie w przypadku stwierdzenia wady narzędzi lub złej jakości materiału,

  8. bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy przeciwpożarowe,

  9. posługiwanie się narzędziami i urządzeniami charakterystycznymi dla różnych prac,

  10. obsługa maszyn i urządzeń technicznych, montaż i demontaż,

  11. przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania czynności pracy w zakresie:

   1. zasad organizacji miejsca pracy,

   2. przygotowywania narzędzi i materiałów (jakościowa i ilościowa kontrola ich stanu),

   3. opanowania koniecznych ruchów oraz ich rytmu podczas wykonywania konkretnych czynności,

   4. umiejętności planowania przerw w pracy,

   5. opanowania prawidłowego trzymania narzędzi,

   6. zasad łączenia różnych materiałów,

   7. sposobów kontroli przebiegu i rezultatów pracy,

   8. najczęściej popełniane błędy i sposoby ich eliminowania.

 

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 12

Zasady zatrudniania

 

 1. Nauczyciele, wychowawcy, nauczyciele specjaliści są wspólni dla wszystkich szkół i ich zadania są zawarte w statucie Zespołu.

 

 

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ

 

§ 13

Zasady rekrutacji uczniów

 

 1. Uczniem Szkoły Przysposabiającej może zostać osoba, która otrzymała orzeczenie poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej placówki orzekającej o niepełnosprawności intelektualnej lub niepełnosprawności sprzężonej. Szczegółowe zasady naboru ustala procedura rekrutacyjna Szkoły Przysposabiającej.

 2. Kształcenie uczniów może być prowadzone w do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 lata.

 3. Kandydatami do Szkoły Przysposabiającej mogą być:

  1. absolwenci gimnazjum,

  2. absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej od września 2019 roku.

 4. Uczniami Szkoły Przysposabiającej stają się kandydaci, którzy spełnili obok wieku następujące kryteria naboru:

  1. przedłożyli dokumenty o których mowa w ust.5,

  2. posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  3. otrzymali orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Szkole Przysposabiającej,

  4. uzyskali akceptację Dyrektora.

 5. Warunkiem podjęcia postępowania rekrutacyjnego w stosunku do kandydata jest złożenie w sekretariacie Zespołu, następujących dokumentów:

  1. wniosku lub podania o przyjęcie do szkoły wraz z 2 fotografiami,

  2. świadectwa ukończenia szkoły (oryginał lub kopia potwierdzona przez dyrektora szkoły, które kandydat ukończył):

   1. gimnazjum,

   2. szkoły podstawowej od września 2019 roku,

   3. orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o kształceniu specjalnym,

   4. dla kandydatów spoza terenu miasta Świętochłowice, skierowania do szkoły wydanego przez właściwego dla miejsca zamieszkania starostę powiatowego.

 6. Kryteria oraz warunki naboru do Szkoły Przysposabiającej, podaje do wiadomości kandydatom Dyrektor, nie później niż do końca lutego każdego roku.

 7. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Przysposabiającej, Dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

 8. Dyrektor może odstąpić od powołania komisji o której mowa w ust. 7, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Przysposabiającej jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

 9. W sprawach rekrutacji Dyrektor:

  1. decyduje o przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych,

  2. decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej w Szkoły Przysposabiającej, w przypadku gdy:

   1. uczeń powraca z zagranicy,

   2. liczba kandydatów do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjnej,

   3. zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów do Szkoły Przysposabiającej o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do Szkoły Przysposabiającej oraz o obowiązku potwierdzania woli podjęcia nauki w szkole.

 10. Dyrektor może na wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej przychylić się do orzeczenia kwalifikacyjnego kierującego kandydata z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym do klasy dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim - wyrażając zgodę na warunkowe podjęcie nauki w tej klasie.

 

§ 14

Prawa i obowiązki uczniów

 

 1. Uczeń Szkoły Przysposabiającej ma prawo do:

  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pedagogiki i higieny pracy umysłowej,

  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole Przysposabiającej zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowanie jego godności,

  3. troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

  4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

  5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

  6. udziału w zajęciach pozaszkolnych,

  7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce i w zachowaniu,

  8. korzystania z pomieszczeń Szkoły Przysposabiającej, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć edukacyjnych,

  9. wpływania na życie Szkoły Przysposabiającej poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w Zespole,

  10. reprezentowania Szkoły Przysposabiającej w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych.

 2. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, nauczycieli specjalistów, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców.

 3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie Zespołu i Szkoły Przysposabiającej, ponadto:

  1. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu,

  2. szanować przekonania i własność innych osób,

  3. przeciwstawiać się przejawom agresji,

  4. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,

  5. dbać o dobro, ład i porządek w Zespole,

  6. brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,

  7. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia,

  8. naprawiać wyrządzone szkody materialne,

  9. podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.

 4. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi.

 5. Uczeń ma obowiązek przestrzegania warunków korzystania z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki:

  1. na zajęciach dydaktycznych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, chyba że dane urządzenia biorą udział
   w procesie edukacyjnym za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia,

  2. w przerwach między zajęciami dydaktycznymi dozwolone jest używanie urządzeń elektronicznych i telefonów komórkowych oprócz sytuacji, w których korzystanie
   z nich ogranicza prawa innego ucznia , nauczyciela lub innego pracownika placówki.

 6. W doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii uczniowie powinni zachować umiar pamiętając, że Szkoła Przysposabiająca jest miejscem nauki i pracy.

 7. Na terenie Zespołu w wyznaczonych pomieszczeniach uczniowie zobowiązani są do noszenia odpowiedniego obuwia.

 8. Nieobecność na zajęciach lekcyjnych uczeń usprawiedliwia u wychowawcy klasy w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.

 9. Formą usprawiedliwiania jest pismo rodziców, prawnych opiekunów lub zaświadczenie lekarskie. Uczniowie pełnoletni mają prawo samodzielnie usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach. W usprawiedliwieniu należy podać przyczynę nieobecności.

 10. W czasie trwania zajęć rodzice, prawni opiekunowie mają prawo zwolnić ucznia z zajęć pisemnie, osobiście lub telefonicznie u wychowawcy lub Dyrektora.

 

§ 15

Nagrody, wyróżnienia i kary dla uczniów

 

 1. Uczeń może być nagradzany za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorowe postępowanie i wybitne osiągnięcia w pracy i nauce:

  1. pochwałą ustną wygłoszoną na forum klasy,

  2. pochwałą ustną wygłoszoną na forum szkoły,

  3. listem pochwalnym,

  4. listem gratulacyjnym dla rodziców, prawnych opiekunów,

  5. dyplomem,

  6. nagrodą rzeczową.

 2. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa wyżej przyznaje się uczniom:

  1. za bardzo dobre wyniki w nauce,

  2. za wzorową frekwencję,

  3. za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach,

  4. za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,

  5. za wzorowe postępowanie.

 3. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków uczniowskich zapisanych w statucie:

  1. upomnieniem wychowawcy klasy,

  2. naganą Dyrektora na forum klasy,

  3. naganą Dyrektora na forum szkoły,

  4. zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

  5. ograniczeniem uczestnictwa w imprezach szkolnych,

  6. skreśleniem z listy uczniów.

 4. Przy udzielaniu kar nie musi być zachowana powyższa kolejność.

 5. Po dwukrotnym upomnieniu ustnym wychowawcy lub innego nauczyciela stosuje się wpis do dziennika w formie uwagi.

 6. O nałożeniu kary na ucznia powiadamiany jest rodzic, prawny opiekun ucznia oraz odpis kary umieszcza się w aktach ucznia.

 7. Każda ze wskazanych w ust. 3 konsekwencji może być zawieszona na prośbę i poręczenie wychowawcy, Samorządu lub Rady Rodziców. Pisemna prośba o zawieszenie kary może być złożona na ręce Dyrektora w przeciągu trzech dni od daty jej udzielenia.

 8. Kara ulega przedawnieniu po upływie jednego roku, licząc od dnia jej udzielenia. Uczeń może wystąpić wcześniej o anulowanie nałożonej kary. W tym celu składa na ręce Dyrektora pisemną prośbę. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu prośby należy do Dyrektora.

 9. Anulowanie kary pociąga za sobą zniszczenie odpisu o jej nałożeniu, znajdującego się w aktach osobowych ucznia.

 10. Karę skreślenia z listy uczniów można zastosować jedynie wobec uczniów pełnoletnich.

 11. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku gdy:

  1. nie podlega obowiązkowi nauki i uchyla się od realizacji obowiązku chodzenia do szkoły – absencja powyżej 50% w semestrze po wyczerpaniu wszystkich działań mających na celu umożliwienie ukończenia szkoły przez ucznia i nie wyraża chęci kontynuacji nauki,

  2. popełnił czyn karalny lub jest sprawcą przestępstwa,

  3. zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych.

 12. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów Dyrektor podejmuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 13. Rodzice i opiekunowie mają prawo do odwołanie się od decyzji o skreśleniu z listy do Śląskiego Kuratorium Oświaty za pośrednictwem Dyrektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 14. Od kar nałożonych na ucznia jego rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo odwołania się do Dyrektora w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 15. Nie jest karą, gdy podczas wykonywania swych obowiązków Dyrektor, pedagog szkolny czy wychowawca klasy zgłasza do sądu, prokuratury, lub na policję fakt zaistnienia przestępstwa na terenie Zespołu lub podejrzenia wykroczenia czy innego czynu karalnego.

 

VII. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

 

§ 16

Ocenianie uczniów

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

  2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swego rozwoju,

  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

  4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 2. Uczniowie podlegają ocenie w zakresie:

  1. osiągnięć w pracy z poszczególnych zajęć edukacyjnych,

  2. zachowania.

 3. Dla każdego z tych zakresów ustala się odrębną skalę ocen.

 4. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

 5. Z zajęć edukacyjnych uczniowie otrzymują oceny bieżące wpisywane do dziennika lekcyjnego.

 6. Klasyfikacja roczna ucznia polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i indywidualnym programie opracowanym dla niego oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 7. Przedmiotem ocen bieżących z zajęć edukacyjnych są:

  1. osiągnięcia ucznia rozumiane jako umiejętności i wiedza zdobyte podczas realizacji zajęć edukacyjnych,

  2. wkład pracy ucznia w procesie edukacyjnym:

   1. aktywność na lekcji,

   2. prowadzenie zeszytów, jeżeli wymagany jest na zajęciach,

   3. wykonywanie prac domowych ,

   4. przygotowanie do lekcji.

 8. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów w Szkole Przysposabiającej są ocenami opisowymi.

 9. Oceny bieżące to ciągłe monitorowanie postępów w rozwoju ucznia (opanowaniu przez niego nowych wiadomości i umiejętności) oceny te wystawiane są w dziennikach w trakcie codziennych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela oraz w kwestionariuszu oceny postępów ucznia dwa razy w roku (w celu diagnozowania postępów ucznia).

  1. Przy ocenianiu bieżącym ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym obowiązuje skala wyrażona cyframi: 5; 4; 3; 2 – są one odpowiednikami, symbolami ocen opisowych określających poziom wykonania przez ucznia określonego zadania:

   1. 5 – Brawo! Bardzo ładnie wykonałeś zadanie - wpisujemy gdy uczeń opanował przewidziane dla niego w programie wiadomości i umiejętności, samodzielnie i poprawnie wykonuje określone zadania,

   2. 4 – Ładnie. Bardzo się starasz - wpisujemy gdy uczeń opanował wiadomości, zadania wykonuje w całości według instrukcji nauczyciela i pod jego nadzorem,

   3. 3 – Ładnie, ale musisz jeszcze popracować - wpisujemy gdy uczeń częściowo opanował wiadomości, wykonuje około połowy czynności składających się na zadania, jedynie przy znacznej pomocy nauczyciela,

   4. 2 – Starasz się, ale musisz nadal ćwiczyć - wpisujemy gdy uczeń wykonuje niesamodzielnie pojedyncze elementy zadania, dlatego edukacje w tym zakresie należy kontynuować.

  2. Brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu, a nawet niewielkie postępy ucznia są dostrzegane i wzmacniane pozytywnie.

 10. Stopień ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

 11. Wymieniona w ust.9, pkt.1) skala nie dotyczy ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych, dla których skalę ustala się w drodze rozporządzenia ministra właściwego do sprawy oświaty i wychowania.

 12. Przy ustalaniu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków oraz jego możliwości i predyspozycje psychofizyczne.

 

§ 17

Klasyfikowanie uczniów

 

 1. Klasyfikacja śródroczna ucznia polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i indywidualnym programie opracowanym dla niego oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 2. Oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów w Szkole Przysposabiającej są ocenami opisowymi.

 3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się dwa razy w roku szkolnym na tydzień przed końcem każdego semestru.

 4. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczniowie i rodzice, prawni opiekunowie są pisemnie informowani o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

 5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Zwolnienie ucznia reguluje wewnętrzny regulamin.

 6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 7. Mając na uwadze niepełnosprawność, wiek ucznia oraz specyfikę kształcenia Rada Pedagogiczna na wniosek rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia może promować ucznia na koniec 1 semestru.

 8. O ukończeniu Szkoły Przysposabiającej przez ucznia postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami, prawnymi opiekunami.

 

§ 18

Ocena zachowania

 

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, która uwzględnia:

  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

  3. dbałość o honor i tradycje Zespołu,

  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,

  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

  6. godne, kulturalne zachowanie się w Zespole i poza nim,

  7. okazywanie szacunku innym osobom.

 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.

 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły Przysposabiającej,

 5. Dla uczniów Szkoły Przysposabiającej podlegają ocenie takie elementy zachowania jak:

  1. Szacunek dla nauczycieli, kolegów i wszystkich pracowników Zespołu.

  2. Wyrażanie emocji w sposób akceptowany przez otoczenie.

  3. Używanie zwrotów grzecznościowych.

  4. Sprawne organizowanie swojego miejsca pracy.

  5. Dbałość o higienę osobistą.

  6. Stosowanie zasad właściwego zachowania się podczas przerw.

  7. Praca w klasie, dążenie do zrealizowania celu.

  8. Przestrzeganie zasad wspólnie organizowanych zabaw i wycieczek.

  9. Pomoc rówieśnikom i nawiązywanie z nimi kontaktów.

  10. Dbałość o pomoce Zespołu.

  11. Dbałość o mienie Zespołu.

  12. Właściwe zachowanie w miejscach publicznych.

 

§ 19

Zasady i tryb wydłużania etapu edukacyjnego

 

 

 1. Każdy uczeń niepełnosprawny, posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może mieć wydłużony każdy etap edukacyjny co najmniej o jeden rok.

 2. Wydłużenie etapu może być rozpatrywane na pisemny wniosek złożony do Dyrektora przez wychowawcę klasy.

 3. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, prawnych opiekunów ucznia o swoich planach z miesięcznym wyprzedzeniem.

 4. Wniosek z odpowiednim uzasadnieniem wydłużenie etapu edukacyjnego danego ucznia rozpatrywany jest na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 5. Uchwałą Rady Pedagogicznej uczeń niepełnosprawny realizuje od nowego roku szkolnego obowiązek szkolny w wydłużonym etapie edukacyjnym w klasie programowo niższej; fakt ten odnotowany zostaje w dzienniku lekcyjnym oraz arkuszu ocen ucznia.

 6. Dokument dotyczący wydłużenia etapu edukacyjnego otrzymuje rodzic, prawny opiekun ucznia niepełnosprawnego.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 20

 

 1. Szkoła Przysposabiająca używa pieczątek urzędowych podłużnych i pieczęci okrągłych z godłem państwowym zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Regulaminy obowiązujące w Szkole Przysposabiającej nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi ustawy oświatowej.

 3. Szkoła Przysposabiająca prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 4. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

 5. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna.