"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka::Całodobowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów- masz problem zadzwoń: 800 080 222::CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ O KORONAWIRUSIE 800 190 590

STATUT ZESPOŁU EDUKACJI WSPOMAGAJĄCEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut

Zespołu Edukacji Wspomagającej

w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 75

 

 

 

 

Zawartość

 

 

Podstawa prawna

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996, z późn.zm).

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  (Dz.U. 2017 poz. 60, z późn.zm).

 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457, z późn.zm.).

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach;

 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach;

 3. Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach;

 4. Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach;

 5. Samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach;

 6. Statucie należy przez to rozumieć Statut Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach;

 7. Oddziale należy przez to rozumieć jeden z oddziałów uczniów Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach;

 8. Uczniach należy przez to rozumieć uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach;

 9. Nauczycielach należy przez to rozumieć nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach;

 10. Wychowawcy należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono pod szczególną opiekę oddział Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach;

 11. Rodzicach należy przez to rozumieć rodziców bądź prawnych opiekunów uczniów Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach;

 12. Organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Świętochłowice;

 13. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą lub Kuratorze – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach.

 

§ 2

Ogólna charakterystyka Zespołu

 1. Zespół Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach, zwany dalej Zespołem, jest publiczną szkołą kształcącą i wychowującą uczniów zgodnie z ich możliwościami
  i potrzebami oraz celami i zadaniami systemu oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Siedziba Zespołu: Świętochłowice 41-600, ul. Wojska Polskiego 75.

 3. Ustalona jest nazwa używana przez Zespół w pełnym brzmieniu na pieczęciach i tablicach: Zespół Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach

 4. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Świętochłowice.

 5. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

  1. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 2 zwana dalej Szkołą Branżową;

  2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, zwana dalej Szkołą Przysposabiającą.

 6. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy tej szkoły i nazwy Zespołu.

 7. Zasady funkcjonowania szkół wchodzących w skład Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach (zwanego dalej „ZEW”) określają odrębne postanowienia.

 8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 9. W nazwie Zespołu oraz szkół wchodzących w jej skład umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

 10. Zespół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 3

Organizacja kształcenia

 1. Proces dydaktyczny w Zespole odbywa się zgodnie z rozporządzeniem o ramowych planach nauczania.

 2. Szkoła Branżowa kształci w oddziałach wielozawodowych młodzież, która posiada orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną lub

inną placówkę orzekającą o niepełnosprawności w tym:
a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z której jedna to niepełnosprawność intelektualna
w stopniu lekkim
c) młodzież z autyzmem w tym z zespołem Aspergera
d) młodzież z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej oraz gimnazjum, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

 1. Szkoła Przysposabiająca kształci młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej oraz gimnazjum w celu przysposobienia do pracy.

 2. Cykle kształcenia w Zespole trwają:

  1. w Szkole Branżowej – 3 lata,

  2. w Szkole Przysposabiającej – 3 lata,

 3. Mając na uwadze niepełnosprawność ucznia oraz specyfikę kształcenia Dyrektor szkoły na wniosek rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia za zgodą Rady Pedagogicznej może przedłużyć okres nauki o jeden rok.

 4. Mając na uwadze niepełnosprawność, wiek ucznia oraz specyfikę kształcenia Rada Pedagogiczna na wniosek rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia może promować ucznia na koniec 1 semestru.

 5. Każdy rok szkolny podzielony jest na 2 półrocza zwane również okresami.

 6. Uczniowie Zespołu są klasyfikowani na koniec każdego półrocza i promowani na koniec roku szkolnego.

 

 

 

Rozdział 2. Cele i zadania Zespołu

 

§ 4

Cele ogólne

 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

 2. Zespół przyjmuje za główny cel przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowane jednostki, wychowane w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności równości i solidarności.

 3. Realizacja celów i zadań Zespołu następuje poprzez:

  1. prowadzenie zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych,

  2. naukę zawodu.,

  3. przysposobienie do pracy,

  4. oddziaływania wychowawcze nauczycieli, specjalistów oraz innych pracowników Zespołu.

 4. Cele szczegółowe zawarte są w statutach poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu.

 

Rozdział 3. Organy Zespołu

 

§ 5

Rodzaje organów

 1. Organami Zespołu, które są wspólne dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład są:

  1. Dyrektor,

  2. Rada Pedagogiczna,

  3. Rada Rodziców,

  4. Samorząd Uczniowski.

 2. Organy Zespołu podejmują decyzje w granicach swoich kompetencji oraz współdziałają ze sobą.

 3. Zasady działania poszczególnych organów Zespołu mają na celu:

  1. gwarantowanie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych przepisami,

  2. umożliwienie poszukiwania rozwiązań w różnych trudnych sytuacjach konfliktowych wewnątrz Zespołu,

  3. zapewnieniu bieżącego przepływu informacji pomiędzy organami Zespołu o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

 4. Formy rozwiązywania ewentualnych sporów pomiędzy organami Zespołu określa się następująco:

  1. w przypadku konfliktu (sporu) między organami, na pisemny umotywowany wniosek jednego z organów pozostającego w sporze, Dyrektor tworzy Komisję Rozjemczą składającą się z 2 przedstawicieli każdego organu pozostającego w sporze,

  2. Komisja Rozjemcza rozstrzyga spór w ciągu 14 dni. Każda ze stron może odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie na piśmie, za pośrednictwem Dyrektora, składa się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z właściwością, ze względu na przedmiot sporu,

  3. jeżeli w sporze pozostaje Dyrektor, wtedy konflikt rozstrzyga organ nadzoru pedagogicznego lub organ prowadzący, właściwy ze względu na przedmiot sporu.

 

§ 6

Dyrektor oraz inne stanowiska kierownicze

 1. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkół wchodzących w skład Zespołu w rozumieniu Prawa oświatowego.

 2. Dyrektor Zespołu odpowiada za wszystkie sprawy szkół wchodzących w skład Zespołu:

  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Zespołu, reprezentuje go na zewnątrz,

  2. dba o dydaktyczny i wychowawczy poziom Zespołu,

  3. zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych,

  4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

  5. tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów
   i wychowanków,

  6. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

  7. wydaje decyzje w zakresie zezwolenia uczniom na indywidualny program lub tok nauki, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i poradnię psychologiczno–pedagogiczną,

  8. dopuszcza programy nauczania do użytku szkolnego, do końca września nowego roku szkolnego podejmuje decyzję o dopuszczeniu do użytku Szkolnego Zestawu Programów Nauczania,

  9. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych
   w Zespole,

  10. na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego w drodze decyzji skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Zespołu,

  11. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia, zawiadamia wszystkich jej członków o terminie i porządku posiedzenia zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,

  12. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, które są niezgodne z obowiązującym prawem i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący
   i organ nadzoru pedagogicznego

  13. jest bezpośrednim przełożonym wszystkich nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

  14. powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących zespołów nauczycielskich i odwołuje ich z tych funkcji,

  15. sprawuje nadzór pedagogiczny, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedkłada Radzie Pedagogicznej wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

  16. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,

  17. zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielom ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego,

  18. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną opracowuje plany doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  19. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,

  20. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym dni wolne niepodlegające i podlegające odpracowaniu w terminie wyznaczonym przez Dyrektora,

  21. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami,

  22. współdziała ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

  23. opracowuje arkusz organizacji Zespołu na dany rok szkolny,

  24. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie

  25. okresowo kontroluje dokumentację nauczycieli,

  26. czuwa nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,

  27. współpracuje z organami Zespołu,

  28. czuwa nad przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych,

  29. stwarza warunki do działania w Zespole wolontariuszy,

  30. współpracuje z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w tym udostępnia imię i nazwisko, pesel ucznia celem właściwej realizacji tej opieki,

  31. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 3. Do wyłącznych kompetencji Dyrektora należy podejmowanie decyzji w sprawach:

  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

  2. powierzania stanowisk kierowniczych w Zespole, w tym powierzania stanowiska wicedyrektora Zespołu i odwoływania z niego, po zasięgnięciu w tym względzie opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej

  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

  4. przyznawania nagród pracownikom niebędącym nauczycielami,

  5. wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

  6. wydawania decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,

  7. przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący.

 4. Dyrektor używa pieczątki z tytułem Dyrektor Szkoły.

 5. W Zespole tworzy się stanowisko Kierownika Szkolenia Praktycznego, do którego obowiązków należy:

  1. koordynowanie spraw związanych z organizacją i kontrolą praktycznej nauki zawodu na terenie zakładów pracy, centrów kształcenia praktycznego,

  2. pozyskiwanie nowych zakładów pracy w celu prowadzenia praktycznej nauki zawodu,

  3. kontrolowanie organizacji praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy, centrach kształcenia praktycznego,

  4. czuwanie nad zapewnieniem uczniom przez zakłady pracy, centra kształcenia praktycznego odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

  5. pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego nauczycieli praktycznej nauki zawodu,

   1. odpowiada służbowo przed Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego tak, jak każdy nauczyciel.

 6. Kierownik Szkolenia Praktycznego używa pieczątki z tytułem Kierownik Szkolenia Praktycznego, podpisuje pisma, które są zgodne z zakresem zadań i kompetencji.

 

 

 

 

§ 7

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego aktualnych zadań dotyczących kształcenia, wychowania, opieki i organizacji Zespołu.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach tworzących Zespół.

 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej. Formą akceptacji przez Radę Pedagogiczną udziału zaproszonych osób jest przyjęcie porządku obrad.

 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.

 5. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje, prowadzi zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrań poprzez kalendarium szkolne lub drogą elektroniczną.

 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:

  1. przed rozpoczęciem roku szkolnego,

  2. w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania, promowania uczniów,

  3. po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

  4. w miarę bieżących potrzeb.

 7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek Dyrektora, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Zespół albo co najmniej l/3 członków Rady Pedagogicznej.

 8. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu.

 9. W zakresie kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna zatwierdza:

  1. Statut Zespołu i szkół wchodzących w jego skład oraz zmiany w statutach,

  2. plany pracy Zespołu,

  3. decyzje w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

  4. wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

  5. tematykę i ustalenia organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Zespołu,

  6. uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów,

  7. decyzje o przedłużeniu okresu nauki,

  8. sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 10. Rada Pedagogiczna opiniuje:

  1. organizację pracy, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

  2. projekt planu finansowego,

  3. program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu,

  4. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień z wyłączeniem nagród Dyrektora,

  5. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
   w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

  6. wnioski o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora Zespołu oraz innych stanowisk kierowniczych,

  7. dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania, szkolny zestaw programów nauczania na pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym,

  8. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

  9. wnioski w zakresie zezwolenia uczniom na indywidualny tok lub program nauki,

  10. wnioski o umożliwienie zdawania egzaminu poprawkowego przy dwóch ocenach niedostatecznych lub zdawania egzaminu klasyfikacyjnego przez ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,

  11. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych,

  12. powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

  13. delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,

  14. delegowanie przedstawiciela rad do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół,

  15. wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

 11. Zasady i tryb podejmowania uchwał:

  1. uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,

  2. w przypadku spraw personalnych obowiązuje głosowanie tajne, w pozostałych przypadkach – głosowanie jawne,

  3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa:

   1. o wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

   2. organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem,

   3. rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,

 12. Rada Pedagogiczna wybiera spośród swoich członków przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.

 13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole.

 14. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Zespole.

 15. Obowiązki członków Rady Pedagogicznej:

  1. uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

  2. przestrzeganie postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora,

  3. czynne uczestnictwo we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej i jej komisji, do których został powołany,

  4. realizowanie uchwał także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

  5. współtworzenie atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej,

  6. przestrzeganie tajemnicy obrad i dbałości o nienaruszanie dobra osobistego członków Rady Pedagogicznej oraz uczniów i ich rodziców, opiekunów prawnych oraz pozostałych pracowników Zespołu.

 16. Dokumentacja pracy Rady Pedagogicznej:

  1. w Zespole funkcjonuje regulamin pracy Rady Pedagogicznej,

  2. z zebrań Rady Pedagogicznej sporządza się protokoły,

  3. protokół podpisuje przewodniczący obrad i protokolant,

  4. załącznikiem do protokołu jest lista obecności jej członków,

  5. protokólarz jest podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej,

  6. protokólarz jest przechowywany u Dyrektora i udostępniany na wniosek na terenie Zespołu jej nauczycielom, przedstawicielom organu nadzorującego i prowadzącego Zespół oraz upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

 

§ 8

Rada Rodziców

 1. W Zespole działa Rada Rodziców wspólna dla wszystkich jednostek.

 2. Rada Rodziców jest organem powołanym do współdziałania rodziców i prawnych opiekunów z Zespołem, w celu wykonywania zadań z zakresie nauczania, wychowania i opieki.

 3. Rada Rodziców jest reprezentantem rodziców i prawnych opiekunów uczniów Zespołu.

 4. Członków Rady Rodziców wybiera się zgodnie z regulaminem wyborów Rady Rodziców.

 5. Wybrani członkowie działają na podstawie regulaminu Rady Rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.

 6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu.

 7. Celem działania Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców i prawnych opiekunów uczniów oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Zespołu, a także wnioskowania do innych organów w tym zakresie, poprzez:

  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Zespołu,

  2. gromadzenie funduszy dla wspierania działalności Zespołu, a także ustalenia zasad wykorzystania tych funduszy,

  3. zapewnienie rodzicom i opiekunom prawnym, we współdziałaniu z nauczycielami prawa do:

   1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w oddziale i w Zespole,

   2. uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,

   3. znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

   4. uzyskania wsparcia w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

   5. wyrażania, przekazywania opinii na temat pracy Zespołu.

 8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Zespołu,

  2. opiniowanie statutu Zespołu,

  3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu,

  4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,

  5. opiniowanie oceny pracy nauczycieli,

  6. wyznaczenie przedstawicieli Rady Rodziców w konkursie na Dyrektora.

 9. Rada Rodziców może występować do Dyrektora lub Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.

 10. Rozpatrywanie wniosków i opinii przez Radę Rodziców obywa się w ciągu 14 dni od daty dostarczenia wniosku przewodniczącemu rady.

 11. Niewydanie opinii przez Radę Rodziców w ciągu 14 dni od doręczenia przewodniczącemu rady jest jednoznaczne z nie wnoszeniem zastrzeżeń do dokumentu lub decyzji innego organu Zespołu wnioskującego o opinię.

 12. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona, a także inne osoby zaproszone przez Radę Rodziców. Dyrektor i inne osoby mają na posiedzeniach tylko głos doradczy.

 

 

§ 9

Samorząd Uczniowski

 1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.

 3. Organy Samorządu wybierane są przez ogół uczniów Zespołu w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym na okres jednego roku.

 4. Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.

 5. Regulamin opracowuje Samorząd pod kierunkiem opiekuna, który wybierany jest z grona nauczycieli pracujących w Zespole przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Samorządem.

 6. Organami pomocniczymi Samorządu są samorządy klasowe.

 7. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Zespołu.

 8. Samorząd ściśle współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 9. Samorząd może przedstawić pozostałym organom Zespołu wnioski we wszystkich sprawach Zespołu.

 10. Samorząd reprezentuje ogół uczniów w realizacji przez Zespół ich podstawowych praw:

  1. prawo do zapoznania się z programami nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

  4. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

  5. prawo wyboru w porozumieniu z Radą Pedagogiczną nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 11. Samorząd Uczniowski w Zespole ponadto:

  1. organizuje Wolontariat Szkolny,

  2. opiniuje Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu,

  3. opiniuje uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia uczniów z listy uczniów Zespołu z wyjątkiem sytuacji, w której uczeń sam wnioskuje o skreślenie z listy uczniów,

  4. opiniuje pracę nauczyciela na wniosek dyrektora Zespołu.

 12. Rozpatrywanie wniosków i opinii przez Samorząd obywa się w ciągu 14 dni od daty dostarczenia wniosku przewodniczącemu Samorządu.

 13. Niewydanie opinii przez Samorząd w ciągu 14 dni od doręczenia przewodniczącemu jest jednoznaczne z nie wnoszeniem zastrzeżeń do dokumentu lub decyzji innego organu Zespołu wnioskującego o opinię.

 

Rozdział 4. Organizacja Zespołu

 

§ 10

Zasady ogólne

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

 2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Zespół.

 3. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się:

  1. liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

  2. liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół,

  3. liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, opracowuje tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 5. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 11

Religia i etyka

 1. Zespół organizuje w ramach zajęć dydaktycznych naukę religii dla uczniów Zespołu, których rodzice lub sami uczniowie po osiągnięciu pełnoletniości złożyli oświadczenie woli lub chęci uczęszczania na te zajęcia.

 2. Oświadczenie ucznia o udziale w zajęciach nauki religii składa się raz na etap edukacyjny.

 3. Dla uczniów, którzy nie wyrazili woli lub chęci uczestnictwa w lekcjach religii, Zespół może zorganizować lekcje etyki.

  1. Warunkiem zorganizowania lekcji etyki w Zespole jest utworzenie co najmniej
   7 osobowej grupy uczniów wyrażających chęć uczestnictwa w takich zajęciach.

  2. Jeśli w Zespole na nauczanie etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów, zajęcia etyki organizuje organ prowadzący Zespół.

 4. Uczniowie nie objęci nauką religii lub etyki, których rodzice świadomie z niej rezygnują, mają zapewniona opiekę na terenie Zespołu, uczestniczą w zajęciach dodatkowych, a jeżeli zajęcia religii lub etyki przypadają na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, zwalniani są do domu.

 

§ 12

Nadzór pedagogiczny

 1. Nadzór pedagogiczny w Zespole polega na:

  1. ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu i pracujących w niej nauczycieli,

  2. analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Zespołu, a w tym na:

   1. kontrolowaniu realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania,

   2. przestrzeganiu realizacji zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

   3. przestrzegania statutu Zespołu, w tym przestrzegania praw ucznia,

  3. udzieleniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

  4. inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

 2. Nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole sprawuje Dyrektor.

 3. Dyrektor we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

  1. przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy Zespołu,

  2. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Zespołu,

  3. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań przez:

   1. diagnozę pracy szkół wchodzących w skład Zespołu,

   2. planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

   3. prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad

   4. przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez Dyrektora nadzoru pedagogicznego.

 1. monitoruje pracę Zespołu.

 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust.3, Dyrektor w szczególności:

 1. analizuje dokumentację przebiegu nauczania,

 2. obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej Zespołu.

 1. Formami nadzoru pedagogicznego są:

  1. ewaluacja,

  2. kontrola,

  3. wspomaganie,

  4. monitorowanie.

 2. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 3. Plan nadzoru, zawiera:

  1. cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram,

  2. tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,

  3. zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 3,

  4. plan obserwacji, o której mowa § 12 ust. 4 pkt 2,

  5. zakres monitorowania, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 4

 4. Do dnia 31 sierpnia każdego roku Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 5. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem oraz jego Dyrektorem sprawuje właściwy kurator oświaty.

 

§ 13

Pomieszczenia szkolne

 1. W Zespole znajdują się następujące pomieszczenia dydaktyczne:

  1. sale lekcyjne,

  2. pracownie szkolne,

  3. inne pomieszczenia dydaktyczne:

   1. biblioteka szkolna,

   2. sala gimnastyczna,

   3. świetlica szkolna,

  4. gabinety:

   1. medycyny szkolnej,

   2. psychologa, pedagoga, kierownika szkolenia praktycznego,

   3. logopedy.

 2. W Zespole wydziela się również pomieszczenia administracyjne:

  1. gabinet Dyrektora,

  2. sekretariat,

  3. pokój nauczycielski,

 3. W Zespole znajdują się pomieszczenia sanitarne dla uczniów i pracowników Zespołu, zaplecze gospodarcze:

  1. kuchnia,

  2. jadalnia mieszcząca się w świetlicy,

  3. pomieszczenia pracowników obsługi.

 4. W pracowniach szkolnych ze względu na ich specyfikę na terenie Zespołu powinien być wywieszony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin, określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

 5. Dyrektor na początku każdego roku szkolnego może wyznaczyć opiekunów pracowni szkolnych i sal lekcyjnych.

 6. Na terenie Zespołu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

 

§ 14

Biblioteka szkolna

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów biblioteki i środków informacji.

 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich oddziałów, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie.

 3. Czas pracy biblioteki ustala się co roku w tygodniowym rozkładzie zajęć, zapewniając możliwość korzystania z księgozbioru w godzinach pracy Zespołu.

 4. Nauczyciel - bibliotekarz prowadzi w bibliotece szkolnej prace obejmujące:

  1. gromadzenie i udostępnianie zbiorów,

  2. ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  3. opracowanie biblioteczne zbiorów zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie,

  4. selekcje zbiorów, zgodnie z obowiązującymi zasadami,

  5. zabiegi chroniące zbiory przed przedwczesnym zniszczeniem,

  6. prowadzenie katalogów,

  7. organizowanie informacji o zbiorach,

  8. wzbogacanie księgozbioru,

 5. Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki wypożyczania, zwrotu, postępowania w przypadku zagubienia lub zniszczenia książek, korzystania z czytelni, normuje regulamin biblioteki, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

 6. Praca pedagogiczna nauczyciela - bibliotekarza obejmuje:

  1. udostępnianie korzystającym z biblioteki materiałów książek i podręczników oraz innych źródeł informacji,

  2. poradnictwo i pomoc w wyborze książek,

  3. pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad, egzaminów,

  4. prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,

  5. rozmowy z czytelnikami o książkach,

  6. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, analizę stanu czytelnictwa w Zespole,

  7. rozbudzanie czytelnictwa i informowanie o nowościach wydawniczych,

  8. organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania wrażliwości kulturowej i społecznej,

  9. sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w bibliotece.

 7. W realizacji swoich zadań biblioteka współpracuje z uczniami, rodzicami lub prawnymi opiekunami, nauczycielami Zespołu oraz nawiązuje współpracę z innymi bibliotekami.

 8. Skontrum zbiorów bibliotecznych w bibliotece szkolnej przeprowadza się zgodnie z przepisami w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

 

 

§ 15

Świetlica szkolna

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Zespole ze względu na czas pracy ich rodziców lub prawnych opiekunów oraz ze względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniowi, Zespół organizuje świetlicę.

 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.

 3. Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo-wychowawczą działalności Zespołu.

 4. O ilości przyjętych uczniów do świetlicy decyduje Dyrektor na podstawie analizy potrzeb i możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Zespołu.

 5. Zajęcia w świetlicy mogą odbywać się w dowolnym systemie grupowym, nie przekraczającym liczebności oddziału danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu, poprzez następujące formy zajęć opiekuńczo-wychowawczych:

  1. różnego typu zajęcia poznawcze (filmy i programy edukacyjne, popularnonaukowe, prasa dziecięca i młodzieżowa, dyskusja, pogadanka, konkursy, projekty, zajęcia z komputerem, itp.),

  2. grupowa i indywidualna pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych,

  3. zajęcia plastyczne i artystyczne,

  4. gry i zabawy świetlicowe, integracyjne,

  5. gry i zabawy sportowe na wolnym powietrzu i w sali gimnastycznej, spacery rekreacyjne.

 6. Pracę opiekuńczo-wychowawczą w świetlicy prowadzą wychowawcy świetlicy.

 7. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb uczęszczających do niej uczniów.

 8. Szczegółowy harmonogram otwarcia świetlicy wyznacza corocznie Dyrektor.

 

§ 16

Organizacja działalności terapeutyczno-wychowawczej

 1. W Zespole organizowana jest pomoc w zakresie:

  1. opieki psychologiczno-pedagogicznej,

  2. opieki zdrowotnej,

  3. doradztwa zawodowego.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole polega na:

  1. diagnozowaniu środowiska ucznia,

  2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,

  3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

  4. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

  5. organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  6. podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Zespołu i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

  7. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

  8. wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,

  9. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

  10. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających
   z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,
   u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

  11. wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

  12. umożliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

  13. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 3. Zadania, o których mowa w ust.2, są realizowane we współpracy z:

  1. rodzicami lub prawnymi opiekunami,

  2. nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu,

  3. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

  4. innymi szkołami i placówkami oświatowymi,

  5. podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole może być udzielana na wniosek:

  1. ucznia,

  2. rodzica lub prawnego opiekuna,

  3. nauczyciela,

  4. nauczyciela specjalisty,

  5. wychowawcy,

  6. asystenta rodziny,

  7. pracownika socjalnego,

  8. kuratora sądowego,

  9. poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 6. W Zespole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów, a także może być udzielana w formie:

  1. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

  2. zajęć specjalistycznych:

   1. korekcyjno-kompensacyjnych, w grupie nie większej niż 5 osób,

   2. logopedycznych, w grupie nie większej niż 4 osoby,

   3. rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, w grupie nie większej niż 10 osób,

   4. o charakterze terapeutycznym, w grupie nie większej niż 10 osób.

  3. zajęć rozwijających uzdolnienia, w grupie nie większej niż 8 osób,

  4. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

  5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

  6. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

  7. porad i konsultacji,

  8. warsztatów.

 7. Porady, warsztaty bądź konsultacje organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju.

 8. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zwanego dalej orzeczeniem, opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 9. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem, zwany dalej zespołem ds. ipet.

 10. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa:

  1. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych,

  2. zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,

  3. formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,

  4. w zależności od potrzeb działania wspierające rodziców lub opiekunów prawnych ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami specjalistycznymi i podmiotami działającymi na rzecz rodziny,

  5. zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia i sposób realizacji tych działań,

  6. w zależności od potrzeb rodzaj i sposób dostosowania warunków i organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia,

  7. w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów.

 11. Zespół ds. ipet opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu, w zależności od potrzeb we współpracy z poradniami specjalistycznymi.

 12. Koordynatorem prac zespołu ds. ipet jest wychowawca oddziału do którego uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez Dyrektora.

 13. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:

  1. do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna kształcenie w szkole,

  2. do 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia, gdy uczeń przyjęty jest trakcie roku szkolnego,

 14. Zespół ds. ipet, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy udzielanej uczniowi, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

 15. Do zadań zespołu ds. ipet należy:

  1. ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,

  2. określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii,

  3. zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji.

 16. Dyrektor, na podstawie zaleceń zespołu ds. ipet, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

 17. Ustalone przez Dyrektora formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia.

 18. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny jest przedstawiany rodzicom, prawnym opiekunom niepełnoletnich uczniów lub uczniom pełnoletnim niezwłocznie po opracowaniu przez wychowawcę klasy.

 19. Rodzic ucznia, prawny opiekun niepełnoletniego ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymuje kopię indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz wielospecjalistycznych ocen.

 20. Zespół ds. ipet dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, formułując wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy.

 21. Organizacja pracy zespołu ds. ipet:

  1. spotkania odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku,

  2. spotkania zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu ds. ipet,

  3. w spotkaniach mogą uczestniczyć rodzice, prawni opiekunowie ucznia lub pełnoletni uczniowie,

  4. o terminie spotkań informuje rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletnich uczniów osoba koordynująca pracę zespołu ds. ipet. pisemnie lub w formie przyjętej przez Zespół.

 22. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu ds. ipet są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu.

 23. Narodowy Fundusz Zdrowia zleca stałą pielęgniarską profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, kontraktując usługi ze spółką medyczną. Opieka ta polega na:

  1. przeprowadzaniu badań bilansowych i przesiewowych,

  2. udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach,

  3. promowaniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

 24. W Zespole organizuje się wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego i działalność związaną z wyborem kierunku kształcenia poprzez:

 1. bieżące monitorowanie postępów i predyspozycji uczniów,

 2. wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli oraz organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,

 3. przekazywanie spostrzeżeń rodzicom lub opiekunom prawnym i ukierunkowanie ich i ucznia na konkretny profil kształcenia w celu osiągnięcia konkurencyjności na rynku pracy,

 4. współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,

 5. organizację obowiązkowych zajęć wynikających z przepisów prawa w liczbie godzin wskazanych w tych przepisach. Zajęcia te odbywają się na podstawie programów nauczania dopuszczonych przez Dyrektora.

 

 

§ 17

Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 1. Zespół udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 2. Nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych na terenie poradni.

 3. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji:

 1. kieruje do OPS rodziców potrzebujących pomocy finansowej lub dożywiania dzieci,

 2. zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin,

 3. sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych,

 4. informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.

 1. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem szkoła nawiązuje współpracę z:

 1. policją,

 2. sądem, kuratorem sądowym,

 3. ośrodkami socjoterapeutycznymi, w porozumieniu z rodzicami,

 4. innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.

 

§ 18

Współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi

 1. W Zespole nauczyciele i rodzice, opiekunowie prawni współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 2. Nauczyciel Zespołu uwzględnia prawo rodziców, opiekunów prawnych do:

  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkołach tworzących Zespół,

  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

  3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu,

  4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.

 3. W Zespole organizuje się spotkania z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne zgodnie z harmonogramem.

 4. Udzielanie informacji rodzicom, opiekunom prawnym odbywa się podczas zebrań lub po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z wychowawcą lub innym nauczycielem.

 5. Nauczyciel nie udziela informacji podczas swoich zajęć dydaktycznych.

 6. Rodzice, prawni opiekunowie są informowani o postępach i trudnościach ucznia:

  1. w trakcie zebrań rodziców, na których otrzymują na piśmie informacje o ocenach i frekwencji,

  2. podczas indywidualnych spotkań organizowanych z inicjatywy nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, nauczyciela specjalisty lub rodzica, gdzie informacje są przekazywane ustnie bądź pisemnie, spotkania takie odnotowywane są w dzienniku,

  3. pisemnie o zagrożeniu oceną niedostateczną przynajmniej na jeden miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej – informację przekazuje wychowawca po konsultacji z nauczycielem przedmiotu,

  4. pisemnie o zagrożeniu nieklasyfikowaniem w połowie semestru – informację przekazuje wychowawca,

  5. rodzice, prawni opiekunowie, którzy nie uczestniczą w większości zebrań i spotkań, nie kontaktują się z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach w nauce i zachowaniu swojego dziecka.

 

§ 19

Bezpieczeństwo uczniów

 1. Dyrektor zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie ich pobytu w Zespole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych, organizowanych przez Zespół poza jej terenem.

 2. Jeżeli specyfika programu nauczania danego przedmiotu z tym nie koliduje, w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia się:

  1. potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,

  2. potrzebę różnorodności zajęć w każdym dniu,

  3. zasadę nie łączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu.

 3. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

 4. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

 5. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony:

  1. jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15˚C lub niższa,

  2. jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

 6. Jeżeli pomieszczenia lub inne miejsca, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.

 7. Jeżeli stan zagrożenia o którym mowa w ust.6, powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece Zespołu.

 8. Wybrane pomieszczenia Zespołu, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

 9. Pracownicy Zespołu podlegają szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy.

 10. Przed dopuszczeniem uczniów do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych pracowniach szkolnych należy zapoznać ich z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na danym stanowisku roboczym.

 11. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

 12. Przepisy szczegółowe dotyczące prowadzenia wycieczek szkolnych w Zespole określa regulamin.

 13. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wystąpienia wypadku, sytuacji kryzysowych określa „System Bezpieczeństwa Zespołu ”.

 14. Za sytuację kryzysową uznaje się:

  1. agresywne zachowanie ucznia,

  2. podejrzenie, że uczeń jest sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa,

  3. podejrzenie, że uczeń jest ofiarą czynu karalnego lub przestępstwa,

  4. podejrzenie, że uczeń zagrożony jest uzależnieniem lub demoralizacją,

  5. podejrzenie, że uczeń przebywający na terenie Zespołu jest pod wpływem alkoholu, narkotyków,

  6. podejrzenie, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk,

  7. znalezienie na terenie Zespołu substancji przypominających narkotyk lub alkohol,

  8. znalezienie na terenie Zespołu niebezpiecznych materiałów,

  9. uczeń, który uległ wypadkowi,

  10. obecność osób obcych na terenie Zespołu,

  11. posiadanie przez ucznia przedmiotów niebezpiecznych.

 15. Udział uczniów Zespołu w pracach na rzecz placówki i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie urządzenia i sprzęt oraz zapewnieniu właściwej opieki i bezpiecznych warunków pracy.

 16. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół:

  1. nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

  2. nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Zespołu, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie Zespołu, zawiadomić pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych,

  3. upoważniony przez Dyrektora pracownik obsługi powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren zespołu o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie Dyrektora lub skierować tę osobę do Dyrektora.

  4. nauczyciel lub inny pracownik Zespołu powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 

§ 20

Wolontariat

  1. W Zespole można organizować działania w formie Wolontariatu Szkolnego.

  2. Celem Wolontariatu Szkolnego jest uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności Zespołu w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.

  3. Działania Wolontariatu Szkolnego adresowane są do:

   1. potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności Zespołu,

   2. potrzebujących w środowisku lokalnym,

   3. społeczności Zespołu poprzez promowanie postaw prospołecznych,

   4. potrzebujących zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych.

  4. Wolontariat Szkolny organizowany jest przez Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną.

  5. Opiekunem Wolontariatu Szkolnego jest opiekun Samorządu.

  6. Przewodniczącego Wolontariatu Szkolnego wyłania się spośród pełnoletnich uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu.

  7. Działalność Wolontariatu Szkolnego może być wspierana przez:

   1. wychowawców oddziałów wraz z ich uczniami,

   2. nauczycieli i innych pracowników Zespołu,

   3. rodziców, prawnych opiekunów,

   4. inne osoby i instytucje.

  8. Szczegółowe celem, zadania i zasady funkcjonowania Wolontariatu Szkolnego reguluje odrębny regulamin.

Rozdział 5 Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

 

§21

Zasady zatrudniania

 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 3. Dyrektor ustala zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.

 

§22

Nauczyciele

 1. Nauczyciel w Zespole prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą i odpowiada przed Dyrektorem za jakość i wyniki tej pracy. Nauczyciel odpowiada także za powierzony jego opiece sprzęt szkolny, pomoce naukowe, dokumenty, zbiory itp. oraz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną lub karną za skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów powierzonych mu na zajęciach organizowanych przez Zespół i w czasie przydzielonych mu dyżurów szkolnych.

 2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za prowadzenie całej dokumentacji procesu nauczania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 3. Nauczyciel obowiązany jest w swojej pracy:

  1. rzetelnie realizować zadania, związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą,

  2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

  3. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

  4. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

  5. ponosić odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek zorganizowanych przez Zespół,

  6. wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

  7. sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów,

  8. obiektywnie i bezstronnie oceniać uczniów,

  9. pomagać uczniom przezwyciężać niepowodzenia szkolne,

  10. rozpoznawać możliwości intelektualne uczniów i indywidualizować wymagania,

  11. kierować się zawsze dobrem ucznia,

  12. szanować godność i chronić dobra osobiste ucznia,

  13. stosować się do zaleceń zawartych w opiniach poradni specjalistycznych,

  14. współpracować z wychowawcą oddziału, zespołem nauczycieli i rodzicami, prawnymi opiekunami ucznia.

 4. Nauczyciel – opiekun pracowni zobowiązany jest wywiesić w widocznym miejscu regulamin pracowni. Wszyscy korzystający z pracowni są zobowiązani do jego przestrzegania.

 5. Nauczyciel ma prawo do stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez nauki pedagogiczne i obowiązujące przepisy.

 6. Porządek, czas i miejsce pełnienia dyżurów nauczycielskich w Zespole określa harmonogram dyżurów.

 7. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

 8. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 7, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest:

  1. realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w Karcie Nauczyciela,

  2. brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz innych organów,

  3. organizować oraz brać udział w posiedzeniach zespołów nauczycielskich,

  4. organizować spotkania z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów,

  5. organizować opiekę nad uczniami poza terenem placówki w czasie wycieczek szkolnych, imprez kulturalnych, zajęć rekreacyjnych i sportowych,

  6. sprawować opiekę nad Samorządem lub innymi organizacjami uczniowskimi,

  7. współpracować z nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, celem przekazywania doświadczenia zawodowego,

  8. prowadzić dokumentację szkolną,

  9. organizować zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym,

  10. brać udział i organizować inne zadania wynikające ze Statutu Zespołu.

 9. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 10. Nauczyciel ma prawo do:

  1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów,

  2. wolności głoszenia własnych poglądów nienaruszających godności innych ludzi,

  3. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

  4. stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

 

§23

Zespoły nauczycielskie

 1. Dyrektor spośród grona pedagogicznego może tworzyć zespoły nauczycieli, zespoły problemowo-zadaniowe.

 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora, na wniosek zespołu.

 3. Nauczyciele tworzą następujące zespoły:

  1. zespoły oddziałowe,

  2. zespoły ds. ipet,

  3. zespół ewaluacyjny,

  4. zespół diagnostyczno-wychowawczy.

 4. Zespół oddziałowy tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale.

 5. Do zadań zespołu oddziałowego należy:

  1. ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

  2. uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania oraz decyzji w spawie wyborów podręczników szkolnych,

  3. planowanie, organizowanie, realizowanie, ocena i modyfikowanie procesów edukacyjnych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, społecznemu oraz emocjonalnemu uczniów.

  4. wymiana poglądów, metod pracy mających na celu aktywizację uczniów w procesie dydaktycznym oraz tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się,

  5. planowanie procesów edukacyjnych umożliwiających uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.

  6. wdrażanie i propagowanie metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie,

  7. diagnoza uczniów,

  8. reagowanie na problemy wychowawcze, wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach, rozwiązywanie problemów wychowawczych,

  9. ocena postępów ucznia,

  10. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym,

  11. opiniowanie ocen z zachowania, typowanie uczniów do nagród i kar,

  12. opracowywanie wniosków usprawniających pracę szkoły, ewaluacja i doskonalenie pracy zespołu,

 6. Zespół ds. ipet działa w ramach zespołu oddziałowego poszerzonego o nauczycieli specjalistów i jego zadania określone są w §15 ust.15.

 7. Zespół ewaluacyjny tworzą nauczyciele powoływani przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, nie później niż, na pierwszej konferencji dotyczącej nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym.

 8. Do zadań zespołu ewaluacyjnego należy:

  1. określenie obiektów ewaluacji, a także potrzeb Zespołu w zakresie doskonalenia pracy,

  2. tworzy plan ewaluacji,

  3. wyznacza zadania podzespołom ewaluacyjnym,

  4. koordynuje przeprowadzanie badań podzespołów ewaluacyjnych,

  5. zbiera i analizuje raporty cząstkowe,

  6. sporządza raport końcowy i przedstawia Dyrektorowi,

  7. prezentuje wyniki ewaluacji Radzie Pedagogicznej w sposób ustalony przez Dyrektora.

 9. Zespół diagnostyczno-wychowawczy tworzą nauczyciele specjaliści, nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne oraz w razie potrzeby wychowawcy oddziałów.

 10. Do zadań zespołu diagnostyczno-wychowawczego należy:

  1. diagnoza uczniów,

  2. koordynowanie, organizacja i wybór uczniów do zajęć rewalidacyjnych,

  3. dokonywanie zmian w kierunkach oddziaływań rewalidacyjnych,

  4. koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz czuwanie nad związaną z nią dokumentacją,

  5. wymiana doświadczeń z zakresu organizacji procesu wychowawczego podczas rozwiązywania trudności wychowawczych,

  6. podejmowanie konkretnych działań dla optymalnego rozwoju uczniów,

  7. wnioskowanie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej w sprawach wychowawczych uczniów,

  8. reagowanie na problemy wychowawcze, wspieranie uczniów, nauczycieli, rodziców, prawnych opiekunów w sytuacjach problemowych, mediacyjnych,

  9. współpraca z instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc uczniom i ich rodzinom,

  10. podejmowanie działań zapobiegawczych w kryzysowych sytuacjach pedagogicznych, opiekuńczych i wychowawczych,

  11. popularyzacja wśród uczniów, rodziców i prawnych opiekunów, nauczycieli informacji dotyczących wychowania, profilaktyki, praw i obowiązków oraz aktów prawnych.

 11. Posiedzenia wszystkich zespołów nauczycielskich są protokołowane.

 12. W Zespole organizowane jest Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN), którego celem jest:

  1. refleksja nad procesem uczenia się i zmiana rzeczywistości szkolnej,

  2. wspieranie posiadanych, aktualizacja i poprawa już uzyskanych kwalifikacji,

  3. poprawa komunikacji i współpraca w Radzie Pedagogicznej,

  4. konkretyzacja zadań dydaktycznych i wychowawczych w praktyce,

  5. opracowanie koncepcji kształcenia i wychowania w Zespole,

  6. rozwiązywanie szkolnych problemów wychowawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,

  7. konstruowanie radzenia sobie z normami i wartościami, subiektywnymi teoriami i obciążeniami w pracy zawodowej,

  8. koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego,

  9. powrót do wzoru i wartości, do głównych tez i myśli pedagogicznych,

  10. wspieranie demokracji i humanizacji życia Zespołu.

 13. Pracą Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli kieruje nauczyciel - lider WDN, którego wyznacza Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej.

 14. Zespoły nauczycieli oraz lider WDN zobowiązane są do dokumentowania swej pracy i składania z niej okresowych sprawozdań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 

§24

Wychowawcy oddziałów

 1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Zespołu.

 4. Zadaniem wychowawcy obok sprawowania opieki nad uczniami, jest:

  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

  2. inspirowanie działań zespołowych uczniów,

  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności Zespołu.

 5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:

  1. otacza indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków,

  2. rozpoznaje sytuację rodzinną i zdrowotną wychowanka oraz zapoznaje się z dokumentacją dostarczoną w czasie rekrutacji i nauki szkolnej,

  3. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

  4. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

  5. utrzymuje kontakt z rodzicami, prawnym opiekunami uczniów w celu:

   1. poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci,

   2. współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,

   3. włączenia rodziców w sprawy życia klasy i Zespołu,

  6. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

  7. jest odpowiedzialny za planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom we współpracy z rodzicami, nauczycielami, nauczycielami specjalistami i poradniami specjalistycznymi,

  8. organizuje spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia,

  9. na miesiąc przed końcem semestru i roku szkolnego wychowawca jest zobowiązany do zawiadomienia rodziców, prawnych opiekunów o grożącej ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu z przedmiotu.

 6. Do obowiązków wychowawcy należy:

  1. troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania,

  2. podejmowanie wspólnie z innymi nauczycielami, nauczycielami specjalistami, rodzicami, samorządem klasowym i zespołem uczniowskim środków zaradczych w przypadku niepowodzeń szkolnych poszczególnych uczniów,

  3. analiza przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć lekcyjnych, rozliczanie uczniów z nieobecności w szkole i na zajęciach praktycznych, informowanie rodziców, prawnych opiekunów o absencji uczniów przekraczającej 7 dni roboczych,

  4. interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć pozalekcyjnych,

  5. informowanie uczniów o możliwościach podjęcia dalszej nauki po ukończeniu szkoły,

  6. pomoc uczniom w organizowaniu czasu wolnego,

  7. wdrażanie uczniów do postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego,

  8. kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za swoje czyny, współodpowiedzialności za ład i porządek w Zespole oraz za mienie szkolne,

  9. badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, udzielanie kar i pochwał zgodnie z uprawnieniami,

  10. informowania pedagoga szkolnego oraz zespół diagnostyczno-wychowawczy o niewłaściwym zachowaniu uczniów oraz problemów wychowawczych,

  11. informowanie uczniów i rodziców o możliwościach uzyskania pomocy materialnej,

  12. typowanie uczniów do nagród za wyniki w nauce i wolontariat,

  13. wykonywanie czynności administracyjnych, prowadzenie całej dokumentacji procesu nauczania: prowadzenie dziennika, arkuszy ocen, wypisywanie świadectw szkolnych, sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy oraz wykonywanie innych czynności administracyjnych , zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz zgodnie z zarządzeniami Dyrektora i uchwałami Rady Pedagogicznej,

  14. interesowanie się stanem zdrowia i higieny uczniów,

  15. wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole i poza nim.

 7. Tematyka zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy powinna być przewidziana w planie pracy wychowawczej nauczyciela, dostosowanym do wieku uczniów, ich potrzeb, rodzaju szkoły i warunków środowiskowych oraz Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 8. Wychowawca, szczególnie w klasach pierwszych, powinien stosować różne formy pracy wychowawczej integrujące zespół uczniowski.

 9. W klasach programowo wyższych wychowawca powinien większą uwagę zwrócić na problemy przygotowania ucznia do życia w społeczeństwie, do wypełniania obowiązków obywatelskich i rodzinnych, do życia w warunkach degradacji środowiska i chorób cywilizacyjnych.

 10. Zajęcia z wychowawcą powinny umożliwiać wymianę poglądów z uczniami na problemy będące tematem zajęć, dostarczać uczniom przemyśleń i przeżyć.

 11. Wychowawca z własnej inicjatywy może zaprosić na lekcje wychowawcze w celu realizacji określonego tematu pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela specjalistę, lekarza, prawnika, policjanta, itp.

 12. Wychowawca, ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:

  1. Dyrektora,

  2. nauczyciela specjalisty,

  3. kierownika szkolenia praktycznego,

  4. szkolnego doradcy zawodowego,

  5. poradni specjalistycznych,

  6. pielęgniarki szkolnej.

 13. Wychowawca obowiązany jest uczestniczyć w organizowanych przez Dyrektora informacyjnych spotkaniach z rodzicami co najmniej 3 razy w roku szkolnym. W przypadkach szczególnych spotkanie z rodzicami organizuje wychowawca. Fakt odbycia takiego spotkania wychowawca odnotowuje w dzienniku.

 14. Wychowawca ustala, w porozumieniu z rodzicami, dzień tygodnia i porę, kiedy rodzice mogą spotkać się z wychowawcą na terenie Zespołu.

 15. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy:

  1. złoży rezygnację z tej funkcji,

  2. 3/4 ogółu rodziców danego oddziału zgłosi taki wniosek do Dyrektora,

  3. zostanie odwołany z pełnienia funkcji przez Dyrektora z powodu niewywiązywania się z powierzonych obowiązków.

 16. Decyzje o zmianie wychowawcy podejmuje Dyrektor.

 

§25

Nauczyciele specjaliści

 1. W Zespole zatrudnieni są następujący nauczyciele specjaliści:

  1. pedagog szkolny,

  2. psycholog szkolny,

  3. logopeda,

  4. szkolny doradca zawodowy, którego funkcję może pełnić wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel zatrudniony w Zespole.

 2. Do zadań pedagoga szkolnego w Zespole należy:

  1. diagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,

  2. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

  3. określenie form i sposobów udzielania uczniom, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

  4. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

  5. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Zespołu w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

  6. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Zespołu,

  7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

  8. organizowanie pracy zespołu diagnostyczno-wychowawczego.

  9. integrowanie działań podmiotów Zespołu oraz współpraca ze środowiskiem w tym policją, sądem, kuratorami sądowymi, opieką społeczną i innymi instytucjami mogącymi pomóc w rozwiązywaniu problemów dotyczących uczniów Zespołu,

  10. kreowanie w Zespole pozytywnego klimatu sprzyjającego rozwiązywaniu trudnych i konfliktowych sytuacji i obniżeniu agresji.

 3. Do zadań psychologa szkolnego w Zespole należy:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu wspierania rozwoju ucznia, określanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

  3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

  4. zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia lub podjęcia aktywności zawodowej,

  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowania różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

  6. wspieranie wychowawcy oraz zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Zespołu.

 4. Do zadań logopedy w Zespole należy:

  1. przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

  2. diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy logopedycznej,

  3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach uczniów, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

  4. kształtowanie prawidłowej mowy w Zespole, dbanie o jej jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i fleksyjnym,

  5. organizowanie pomocy logopedycznej dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z wychowawcą, nauczycielami prowadzącymi zajęcia i innymi nauczycielami specjalistami

  6. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

  7. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

  8. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Zespołu.

 5. Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy:

  1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

  2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

  3. prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów i rodziców do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

  4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Zespół,

  5. współpraca z rodzicami oraz innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Rozdział 6. Uczniowie Zespołu

 

§26

Uczniowie

Przepisy dotyczące uczniów, ich praw i obowiązków, nagród i kar znajdują się w statutach poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu. Odrębne są również zasady rekrutacji do poszczególnych szkół.

 

Rozdział 7. Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów

 

§ 27

Ocenianie uczniów

Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów są odrębne dla każdej szkoły wchodzącej w skład Zespołu i znajdują się w statutach poszczególnych szkół.

 

 

 

 

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

 

§ 28

 1. Zespół używa pieczątek urzędowych podłużnych i pieczęci okrągłych z godłem państwowym zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zespół posiada pieczątki urzędowe:

  1. wspólne dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład zawierające nazwę Zespołu, adres, nr telefonu i faksu,

  2. pieczątki urzędowe odrębne dla szkół wchodzących w jego skład zawierające nazwę szkoły, adres, nr telefonu i faksu.

 3. Zespół posiada własne logo oraz stronę internetową.

 4. Regulaminy obowiązujące w Zespole nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi ustawy oświatowej.

 5. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 6. Gospodarka finansowa i materiałowa Zespołu:

  1. zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów,

  2. Zespół może korzystać z darowizn finansowych i materiałowych.

 

§ 29

 1. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

 2. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna.

 3. Statut jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Zespołu i w bibliotece szkolnej.

 

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.