"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka::Całodobowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów- masz problem zadzwoń: 800 080 222::CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ O KORONAWIRUSIE 800 190 590

STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2

STATUT

 

BRANŻOWEJ SZKOŁY SPECJALNEJ

I STOPNIA NR 2

 

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Ogólna charakterystyka Szkoły Specjalnej Branżowej I Stopnia nr 2 3

§ 2. Profile, zawody oraz organizacja kształcenia 3

 1. CELE I ZADANIA SZKOŁY BRANŻOWEJ

§ 3. Cele ogólne i szczegółowe, zadania Szkoły Branżowej 4

§ 4. Kształcenie i wychowanie 5

§ 5. Pomoc i opieka 6

§ 6. Środowisko dydaktyczno – wychowawcze 6

III. ORGANA SZKOŁY BRANŻOWEJ

§ 7. Rodzaje organów 7

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY BRANŻOWEJ

§ 8. Zasady ogólne 7

§ 9. Oddziały 7

§ 10. Organizacja zajęć 8

§ 11. Praktyczna nauka zawodu 9

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY BRANŻOWEJ

§ 12. Zasady zatrudniania 11

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY BRANŻOWEJ

§ 13. Zasady rekrutacji uczniów 11

§ 14. Prawa i obowiązki uczniów 12

§ 15. Nagrody, wyróżnienia i kary dla uczniów 13

VII. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

§ 16. Ocenianie uczniów 15

§ 17. Klasyfikowanie uczniów 17

§ 18. Ocena zachowania 20

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1.

Ogólna charakterystyka Szkoły Specjalnej Branżowej I Stopnia nr 2

 

 1. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 2, zwana dalej Szkołą Branżową wchodzi w skład Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach zwanego dalej Zespołem.

 2. Szkoła Branżowa jest placówką prowadzącą kształcenie specjalne, tworząc odziały dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz ze sprzężeniami dla których wskazanie poradni psychologiczno-pedagogicznej zaleca realizację nauki na etapie Szkoły Branżowej, zasadniczej zawodowej, ponadgimnazjalnej.

 3. Siedzibą Szkoły Branżowej jest budynek przy ulicy Wojska Polskiego 75 w Świętochłowicach.

 4. Organem prowadzącym Szkołę Branżową jest Miasto Świętochłowice.

 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 6. Szkoła Branżowa jest jednostką budżetową.

 7. Szkoła Branżowa może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów.

 8. Szkoła Branżowa gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.

 9. W nazwie Szkoły Branżowej umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pomija się określenie „specjalna”.

 10. skreślony

 

§ 2

Profile, zawody oraz organizacja kształcenia

 

 1. Szkoła Branżowa kształci w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów oraz zgodnie z zapotrzebowaniem i zainteresowaniami uczniów.

 2. Cykl kształcenia w Szkole Branżowej trwa 3 lata.

 3. W trakcie cyklu kształcenia uczniom Szkoły Branżowej wystawia się na zakończenie roku szkolnego świadectwo ukończenia klasy.

 4. Absolwentom Szkoły Branżowej wystawia się świadectwo ukończenia szkoły.

 5. Zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określają odpowiednie procedury.

 

 

II. CELE I ZADANIA Szkoły Branżowej.

 

§ 3

Cele ogólne i szczegółowe, zadania Szkoły Branżowej

 

 1. Szkoła Branżowa zobowiązuje się przestrzegać wszystkich postanowień Konwencji o Prawach Dziecka przyjmując za swój główny cel przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowane jednostki, wychowane w duchu ideałów zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a w szczególności w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności.

 2. Szkoła Branżowa realizuje cele określone w ustawie prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie:

  1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

  2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

  3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły,

  4. zapewnia uczniom korzystanie z porad i pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

  5. prowadzi zajęcia indywidualne, rewalidacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  6. zapewnia uczniom poszanowanie ich przekonań światopoglądowych w poczuciu tożsamości narodowej etnicznej, językowej i religijnej,

  7. umożliwia uczniom rozwój zainteresowań i uzdolnień,

  8. sprawuje funkcje opiekuńcze w stosunku do uczniów, uwzględniając ich wiek, możliwości rozwojowe, potrzeby środowiska, dostosowując je do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny,

  9. uwzględnia w zasadach i formach współdziałania szkoły z rodzicami, prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego,

  10. prowadzi formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,

  11. podejmuje działalność integrującą życie społeczne mieszkańców i stanowi centrum kulturotwórcze dzielnicy.

 3. Zadaniem Szkoły Branżowej jest:

  1. tworzenie właściwych warunków, niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem,

  2. wypracowywanie sposobów dokonywania oceny aktualnego funkcjonowania ucznia i na jej podstawie wytyczanie bądź korygowanie indywidualnego programu edukacyjnego,

  3. rozwijanie u ucznia motywacji do porozumiewania się z drugą osobą, rówieśnikiem, dorosłym, komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych,

  4. tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych,

  5. wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą, budzenie chęci pomocy innym, umożliwianie doznawania satysfakcji z osiąganej niezależności,

  6. konstruowanie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami,

  7. uczenie zasad współistnienia społecznego (pomoc sąsiedzka, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uprzejmość, życzliwość i inne),

  8. kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, uczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

  9. uczenie umiejętności kierowania swoim postępowaniem, rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, uczenie obowiązkowości i kształtowanie niezależności uczuciowej,

  10. tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, instytucji i obiektów z których będzie w przyszłości korzystał,

  11. umożliwianie uczniowi udziału w różnorodnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji,

  12. przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju,

  13. umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą,

  14. wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego,

  15. organizowanie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportowych, udziału w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie,

  16. tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich w różnych sytuacjach życiowych,

  17. umożliwianie korzystania z urządzeń technicznych, ułatwiających funkcjonowanie w życiu,

  18. zapewnienie uczniowi udziału w różnorodnych zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

 4. Realizacja celów i zadań Szkoły Branżowej następuje poprzez:

  1. prowadzenie zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych,

  2. naukę zawodu,

  3. oddziaływanie wychowawcze,

  4. prowadzenie lekcji religii lub etyki,

  5. pracę nauczycieli specjalistów wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej, współpracując z sądem rodzinnym, centrum pomocy rodzinie i innych instytucjami.

 5. Szkoła Branżowa dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

  1. funkcjonowanie gabinetu medycyny szkolnej,

  2. dyżury nauczycieli w budynku podczas przerw,

  3. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,

  4. zapewnienie opieki podczas wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami,

  5. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,

  6. zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i rozwoju uczniów,

  7. szkolenie pracowników Szkoły Branżowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy i równomierne rozłożenie zajęć w tygodniu.

 

§ 4

Kształcenie i wychowanie

 

 1. Szkoła Branżowa realizuje Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu w ramach którego:

  1. umożliwia się uczniom podtrzymywanie ich poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, kładąc nacisk na utrwalenie w tym względzie tolerancji,

  2. organizuje się lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych wartościowych i kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych,

  3. zachęca się i motywuje niepełnosprawną młodzież do aktywnego udziału w życiu społecznym miasta i kraju,

  4. realizuje się program aktywizacji i doradztwa zawodowego wśród młodzieży w celu lepszego przygotowania do rozpoczęcia kariery zawodowej przez absolwentów Zespołu.

 2. Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu jest realizowany po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz Samorząd Uczniowski.

 

§ 5

Pomoc i opieka

 

 1. Uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc Szkoła Branżowa udziela wsparcia poprzez zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych i systemu stypendialnego.

 2. Formy pomocy materialnej świadczonej ze środków budżetu państwa lub budżetu gminy uczniom Szkoły Branżowej określają odrębne przepisy.

 3. Szkoła Branżowa stwarza odpowiednie warunki nauczania i pobytu uczniom niepełnosprawnym.

 4. Stypendium za wyniki w nauce i sportowe może być przyznane uczniowi zgodnie z Regulaminem Komisji Stypendialnej w Zespole.

 5. Uczniom Szkoły Branżowej zapewnia się korzystanie z biblioteki i świetlicy szkolnej, których organizacja znajduje się w statucie Zespołu.

 

§ 6

Środowisko dydaktyczno – wychowawcze

 

 1. Dla możliwie najefektywniejszego realizowania wszystkich celów i zadań Szkoła Branżowa kształtuje swoje środowisko dydaktyczno - wychowawcze odpowiednio do warunków szkoły, a przede wszystkim dla potrzeb uczniów. W ramach tego Szkoła Branżowa:

  1. podporządkowuje całą swoją strukturę organizacyjną wyłącznie dydaktyczno-wychowawczym celom i zadaniom, kierując się przy tym dobrem uczniów,

  2. zatrudnia wyłącznie nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi i takich, którzy przestrzegają podstawowych zasad moralnych i etycznych oraz spełniają odpowiednie warunki zdrowotne,

  3. zatrudnia kompetentnych i kulturalnych pracowników administracji i obsługi, niezbędnych dla prawidłowego i przyjaznego uczniom bieżącego funkcjonowania Szkoły Branżowej i dla bezpiecznego oraz estetycznego utrzymania jego bazy lokalowej,

  4. ma wypracowany system:

   1. monitorowania i diagnozowania zachowań uczniów,

   2. informowania rodziców, prawnych opiekunów uczniów o sprawach ich dzieci, zachowaniu i postępach w nauce.

  5. wdraża programy profilaktyki zapewniające bezpieczeństwo uczniów, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznych.

 

 

III. ORGANA SZKOŁY BRANŻOWEJ

 

§ 7

Rodzaje organów

 

 1. Organa Szkoły Branżowej są wspólne dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu i są zapisane w statucie Zespołu.

 2. Organa Szkoły Branżowej działają na podstawie opracowanych regulaminów i zobowiązane są do podejmowania decyzji w granicach kompetencji oraz współdziałają ze sobą.

 

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY BRANŻOWEJ

 

§ 8

Zasady ogólne

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły Branzowej opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Szkołę Branżową do dnia 30 maja danego roku.

 3. W arkuszu organizacji Szkoły Branżowej zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę Branżową oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, opracowuje tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 5. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 6. Organizacja zajęć religii i etyki, nadzór pedagogiczny, pomieszczenia szkolne, działalność terapeutyczno-wychowawczą, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, współpracę z rodzicami, prawnymi opiekunami, bezpieczeństwo uczniów są wspólne dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu i są zapisane w statucie Zespołu.

 

§ 9

Oddziały

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Branżowej jest oddział.

 2. Liczba uczniów w oddziałach Szkoły Branżowej wynosi, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, do 16.

 3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki. Grupa nie powinna być mniejsza niż 5 osób i większa niż połowa maksymalnej liczby uczniów w danym oddziale zgodnie z ust.2.

 4. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

  1. Grupa nie powinna być mniejsza niż 5 i większa niż maksymalna ilość uczniów w oddziale z określoną niepełnosprawnością w ust.2.

  2. Jeżeli liczba dziewcząt i chłopców w grupie jest mniejsza niż 5 w oddziale, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.

 5. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

 6. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach rewalidacyjnych. Liczebność grup na tych zajęciach jest uzależniona od formy ich realizacji:

  1. na zajęciach usprawniających techniki szkolne grupa powinna liczyć do 8 uczniów,

  2. na zajęciach kompensujących zaburzone funkcje grupa powinna liczyć do 8 uczniów,

  3. na zajęciach w zakresie indywidualnych potrzeb rozwojowych grupa powinna liczyć do 4 uczniów,

  4. na zajęciach rehabilitacyjnych grupa powinna liczyć do 8 uczniów,

  5. na zajęciach terapii wad wymowy grupa powinna liczyć do 4 uczniów.

 

§ 10

Organizacja zajęć

 

 1. Podstawową formą pracy w Szkole jest system klasowo-lekcyjny.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut.

 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 4. Decyzję w sprawie przerw międzylekcyjnych podejmuje Dyrektor.

 5. Niektóre zajęcia zwłaszcza dodatkowe i fakultatywne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych i międzyszkolnych, a także w formie wycieczek.

 6. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Branżowej, których wymiar określają ramowe plany nauczania, są:

  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów lub bloków przedmiotowych, ścieżek edukacyjnych oraz zajęć fakultatywnych i zajęć w profilu,

  2. zajęcia z religii lub etyki,

  3. zajęcia o charakterze terapeutyczno-wychowawczym, z uwzględnieniem zajęć rozwijających, kompensacyjnych i usprawniających, zwanych dalej „zajęciami rewalidacyjnymi”,

  4. dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania ucznia.

 7. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Branżowej są realizowane w formie:

  1. zajęć klasowo-lekcyjnych,

  2. zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.

 8. Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 1 godzina lekcyjna tygodniowo.

 9. Na podstawie ramowego planu nauczania Dyrektor ustala szkolny plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego.

 10. W szkolnym planie nauczania dla Szkoły Branżowej dodatkowo uwzględnia się w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, następujące zajęcia rewalidacyjne:

  1. w zakresie usprawniania technik szkolnych,

  2. w zakresie kompensowania zaburzonych funkcji,

  3. w zakresie indywidualnych potrzeb rozwojowych,

  4. w zakresie rehabilitacyjnym,

  5. w zakresie terapii wad wymowy.

 11. Zajęcia rewalidacyjne w Szkole Branżowej prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.

 

§ 11

Praktyczna nauka zawodu

 

 1. Praktyczna nauka zawodu w Szkole branżowej jest organizowana w formie zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej.

 2. Zajęcia praktyczne i praktykę zawodową organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie.

 3. Praktyczna nauka zawodu dla uczniów Szkoły Branżowej może odbywać się :

  1. w placówkach kształcenia praktycznego,

  2. w warsztatach szkolnych,

  3. w pracowniach szkolnych,

  4. u pracodawców.

 4. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest koordynowana przez Szkołę Branżową.

 5. Uczeń lub jego rodzice, prawni opiekunowie mają prawo do samodzielnego zorganizowania praktycznej nauki zawodu w miejscowościach innych niż siedziba Szkoły Branżowej i miejscu zamieszkania ucznia.

 6. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 7. Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza szkołą za wyjątkiem młodocianych pracowników, zwaną dalej „umową”, zawiera Dyrektor z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

 8. Umowę o której mowa w ust.7, zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktycznej nauki zawodu.

 9. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktycznej nauce zawodu oraz wymiar godzin tych zajęć określa ramowy plan nauczania i program nauczania dla danego zawodu.

 10. Dobowy wymiar godzin praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin.

 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużania wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej niż do 12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania.

 12. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu jest możliwe tylko u tych pracodawców, gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji.

 13. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.

 14. Szkoła Branżowa kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:

  1. nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu,

  2. współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu,

  3. zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,

  4. akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych lub wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli praktycznej nauki zawodu,

 15. Podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu:

  1. zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności:

   1. stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,

   2. odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące na danym stanowisku pracy pracownikom, zgodnie z odrębnymi przepisami,

   3. pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

   4. dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych,

  2. wyznaczają odpowiednich nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych,

  3. zapoznają uczniów lub młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

  4. nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu,

  5. sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkową,

  6. współpracują ze Szkołą Branżową,

  7. powiadamiają Szkołę Branżową o naruszeniu przez ucznia lub młodocianego regulaminu pracy.

 16. Organ prowadzący Szkołę Branżową, organizujący praktyczną naukę zawodu poza Szkołą Branżową, zapewnia środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu.

 17. Praktyczna nauka zawodu realizowana u pracodawców może być prowadzona przez:

  1. pracowników, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami i młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianych dla nauczycieli, określonych w odrębnych przepisach,

  2. pracodawców lub wyznaczonych przez nich pracowników, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązkowego ich tygodniowego czasu pracy - zwanych dalej „instruktorami praktycznej nauki zawodu”.

 

 

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY BRANŻOWEJ

 

§ 12

Zasady zatrudniania

 

 1. Nauczyciele, wychowawcy i nauczyciele specjaliści są wspólni dla wszystkich szkół i ich zadania są zawarte w statucie Zespołu.

 

 

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 13

Zasady rekrutacji uczniów

 

 1. Kandydatami do Szkoły Branżowej mogą być absolwenci gimnazjum, absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej placówki orzekającej o niepełnosprawności w tym:
  a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z której jedna to niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
  c) młodzież z autyzmem w tym z zespołem Aspergera,
  d) młodzież z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

 2. Szczegółowe zasady naboru ustala procedura rekrutacyjna szkoły Branżowej.

 3. Kształcenie uczniów może być prowadzone w do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 lata.

 4. Uczniami Szkoły Branżowej stają się kandydaci, którzy spełnili następujące kryteria naboru:

  1. przedłożyli dokumenty o których mowa w ust.4,

  2. posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno – pedagogicznej,

  3. otrzymali orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie,

  4. uzyskali akceptację Dyrektora lub szkolnej komisji rekrutacyjnej.

 5. Warunkiem podjęcia postępowania rekrutacyjnego w stosunku do kandydata jest złożenie w wyznaczonym terminie w sekretariacie Zespołu, następujących dokumentów:

  1. wniosku lu podania o przyjęcie do szkoły wraz z dwoma fotografiami,

  2. świadectwa ukończenia szkoły (oryginał lub kopia potwierdzona przez dyrektora szkoły, które kandydat ukończył):

   1. gimnazjum,

   2. szkoły podstawowej od września 2019 roku.

   3. zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub potwierdzona kopia) – dotyczy tylko absolwentów gimnazjów,

   4. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat posiada),

   5. orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o kształceniu specjalnym,

   6. dla kandydatów spoza terenu miasta Świętochłowic, skierowania do szkoły wydanego przez właściwego dla miejsca zamieszkania prezydenta miasta lub starostę powiatowego.

 6. Kryteria oraz warunki naboru do Szkoły Branżowej, podaje do wiadomości kandydatom Dyrektor, nie później niż do końca lutego każdego roku.

 7. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Branżowej, Dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

 8. Dyrektor może odstąpić od powołania komisji o której mowa w ust. 7, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Branżowej jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła Branżowa.

 9. W sprawach rekrutacji Dyrektor:

  1. decyduje o przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych w Szkole Branżowej,

  2. decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej w Szkole Branżowej, w przypadku gdy:

   1. uczeń powraca z zagranicy,

   2. liczba kandydatów do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła Branżowa i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej,

   3. zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów do Szkoły Branżowej o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do Szkoły Branżowej oraz o obowiązku potwierdzania woli podjęcia nauki w Szkole Branżowej.

 10. Do klasy programowo wyższej w Szkole Branżowej przyjmuje się ucznia na podstawie:

  1. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

  2. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

§ 14

Prawa i obowiązki uczniów

 

 1. Uczeń Szkoły Branżowej ma prawo do:

  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pedagogiki i pracy umysłowej,

  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowanie jego godności,

  3. poszanowania swej godności, przekonań i własności,

  4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

  5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

  6. obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

  7. korzystania z pomieszczeń Zespołu, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć edukacyjnych,

  8. wpływania na życie Zespołu poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w placówce,

  9. reprezentowania Zespołu w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych.

 2. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, nauczycieli specjalistów, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców.

 3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie Zespołu i Szkoły Branżowej, ponadto:

  1. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu,

  2. szanować przekonania i własność innych osób,

  3. przeciwstawiać się przejawom agresji,

  4. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,

  5. dbać o dobro, ład i porządek w Zespole,

  6. brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,

  7. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia,

  8. naprawiać wyrządzone szkody materialne,

  9. podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.

 4. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi.

 5. Uczeń ma obowiązek przestrzegania warunków korzystania z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki:

  1. na zajęciach dydaktycznych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, chyba że dane urządzenia biorą udział w procesie edukacyjnym za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia,

  2. w przerwach między zajęciami dydaktycznymi dozwolone jest używanie urządzeń elektronicznych i telefonów komórkowych oprócz sytuacji, w których korzystanie
   z nich ogranicza prawa innego ucznia , nauczyciela lub innego pracownika placówki.

 6. W doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii, uczniowie powinni zachować umiar pamiętając, że Szkoła Branżowa jest miejscem nauki i pracy.

 7. Na terenie Zespołu w wyznaczonych pomieszczeniach uczniowie zobowiązani są do noszenia odpowiedniego obuwia.

 8. Nieobecność na zajęciach lekcyjnych uczeń usprawiedliwia u wychowawcy klasy w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.

 9. Formą usprawiedliwiania jest pismo rodziców, prawnych opiekunów lub zaświadczenie lekarskie. Uczniowie pełnoletni mają prawo samodzielnie usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach. W usprawiedliwieniu należy podać przyczynę nieobecności.

 10. W czasie trwania zajęć rodzice, prawni opiekunowie mają prawo zwolnić ucznia z zajęć pisemnie, osobiście lub telefonicznie u wychowawcy lub Dyrektora.

 

§ 15

Nagrody, wyróżnienia i kary dla uczniów

 

 1. Uczeń może być nagradzany za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorowe postępowanie i wybitne osiągnięcia w pracy i nauce:

  1. pochwałą ustną wygłoszoną na forum klasy,

  2. pochwałą ustną wygłoszoną na forum szkoły,

  3. listem pochwalnym,

  4. listem gratulacyjnym dla rodziców, prawnych opiekunów,

  5. dyplomem,

  6. nagrodą rzeczową.

 2. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa wyżej przyznaje się uczniom:

  1. za wzorową frekwencję,

  2. za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach,

  3. za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,

  4. za wzorowe postępowanie.

 3. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków uczniowskich zapisanych w statucie:

  1. upomnieniem wychowawcy klasy,

  2. naganą Dyrektora na forum klasy,

  3. naganą Dyrektora na forum szkoły,

  4. zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

  5. ograniczeniem uczestnictwa w imprezach szkolnych,

  6. skreśleniem z listy uczniów.

 4. Przy udzielaniu kar nie musi być zachowana powyższa kolejność.

 5. Po dwukrotnym upomnieniu ustnym wychowawcy lub innego nauczyciela stosuje się wpis do dziennika w formie uwagi.

 6. O nałożeniu kary na ucznia powiadamiany jest rodzic, prawny opiekun ucznia oraz odpis kary umieszcza się w aktach ucznia.

 7. Każda ze wskazanych w ust. 3 konsekwencji może być zawieszona na prośbę i poręczenie wychowawcy, Samorządu lub Rady Rodziców. Pisemna prośba o zawieszenie kary może być złożona na ręce Dyrektora w przeciągu trzech dni od daty jej udzielenia.

 8. Kara ulega przedawnieniu po upływie jednego roku, licząc od dnia jej udzielenia. Uczeń może wystąpić wcześniej o anulowanie nałożonej kary. W tym celu składa na ręce Dyrektora pisemną prośbę. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu prośby należy do Dyrektora.

 9. Anulowanie kary pociąga za sobą zniszczenie odpisu o jej nałożeniu, znajdującego się w aktach osobowych ucznia.

 10. Karę skreślenia z listy uczniów można zastosować jedynie wobec uczniów pełnoletnich.

 11. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku gdy:

  1. nie podlega obowiązkowi nauki i uchyla się od realizacji obowiązku chodzenia do szkoły – absencja powyżej 50% w semestrze po wyczerpaniu wszystkich działań mających na celu umożliwienie ukończenia szkoły przez ucznia i nie wyraża chęci kontynuacji nauki,

  2. popełnił czyn karalny lub jest sprawcą przestępstwa,

  3. zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych.

 12. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów Dyrektor podejmuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 13. Rodzice i opiekunowie mają prawo do odwołanie się od decyzji o skreśleniu z listy do Śląskiego Kuratorium Oświaty za pośrednictwem Dyrektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 14. Od kar nałożonych na ucznia jego rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo odwołania się do Dyrektora w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 15. Nie jest karą, gdy podczas wykonywania swych obowiązków Dyrektor, pedagog szkolny czy wychowawca klasy zgłasza do sądu, prokuratury, lub na policję fakt zaistnienia przestępstwa na terenie Zespołu lub podejrzenia wykroczenia czy innego czynu karalnego.

 

 

VII. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

 

§ 16. Ocenianie uczniów

 

 1. Ocenianiu podlegają:

  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,

  2. zachowanie ucznia.

 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  1. poinformowanie ucznia o postępach jego osiągnięć edukacyjnych,

  2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

  3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,

  4. dostarczanie rodzicom, opiekunom prawnym i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia,

  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców lub prawnych opiekunów na pierwszym zebraniu o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach i terminach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców lub prawnych opiekunów na pierwszym zebraniu o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców, prawnych opiekunów.

 8. Sprawdzone ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice, prawni opiekunowie mogą otrzymać do wglądu na zebraniach rodzicielskich, podczas indywidualnych spotkań. Prace te przechowuje się do początku września następnego roku szkolnego.

 9. Informowanie o bieżących ocenach ze wszystkich przedmiotów odbywa się w czasie konsultacji indywidualnych lub zebrań z rodzicami zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora.

 10. Na prośbę ucznia lub jego rodziców, prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 11. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, praktycznej nauki zawodu, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

 13. W uzasadnionych wypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

 14. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć, o których mowa w ust.13, podejmuje Dyrektor na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

 15. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć o których mowa w ust.13, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 16. Oceny bieżące oraz klasyfikacji śródrocznej i rocznej ustala się w Szkole Branżowej według następującej skali:

  1. stopień celujący – 6,

  2. stopień bardzo dobry – 5,

  3. stopień dobry – 4,

  4. stopień dostateczny – 3,

  5. stopień dopuszczający – 2,

  6. stopień niedostateczny – 1.

 17. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków plus (+) i minus (-).

 18. W bieżącym ocenianiu nauczyciele w dziennikach lekcyjnych mogą stosować skróty ocen lub zapisy cyfrowe:

  1. przy stopniu celującym – 6 lub cel,

  2. przy stopniu bardzo dobrym – 5 lub bdb,

  3. przy stopniu dobrym – 4 lub db,

  4. przy stopniu dostatecznym – 3 lub dst,

  5. przy stopniu dopuszczającym – 2 lub dop,

  6. przy stopniu niedostatecznym – 1 lub ndst.

 19. Nieobecność ucznia w czasie różnych form pracy, nauczyciel może odnotować w dzienniku skrótem „nb”.

 20. Uznane przez nauczyciela jako usprawiedliwione nieprzygotowanie przez ucznia pracy domowej i zgłoszone przed lekcją, może być odnotowane w dzienniku jako brak zadania skrótem „bz”.

 21. Oceny śródroczne i roczne wystawiają nauczyciele na podstawie kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów.

 22. Oceny śródroczne i roczne nie mogą być ustalone wyłącznie jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

 23. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

  1. prace klasowe,

  2. testy,

  3. kartkówki,

  4. prace domowe,

  5. zadania i ćwiczenia wykonywane podczas lekcji lub praktycznej nauki zawodu,

  6. sprawdziany,

  7. wypowiedzi ustne,

  8. praca w zespole,

  9. aktywność na lekcji,

  10. udział w konkursach,

  11. testy sprawnościowe.

 24. Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu, ustala ją i podaje uczniom każdy nauczyciel.

 25. W tygodniu mogą odbyć się najwyżej 2 prace klasowe lub testy, przy czym nie więcej niż jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem.

 26. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji.

 27. Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, a prac klasowych dwa tygodnie.

 28. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim będzie musiał sprostać.


§ 17

Klasyfikowanie uczniów

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w § 16 ust.16 oraz oceny z zachowania zgodnie ze skalą określoną w § 18 ust.2.

 2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie koniec I semestru.

 3. Klasyfikowanie roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w § 16 ust.16 oraz oceny z zachowania zgodnie ze skalą określoną w § 18 ust.2.

 4. Na miesiąc przed rocznym (śródrocznym) posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych.

 5. Na podstawie informacji nauczycieli poszczególnych przedmiotów, wychowawca powinien poinformować rodziców, prawnych opiekunów uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych, na co najmniej 3 tygodnie przed zakończeniem zajęć na zebraniach klasowych lub konsultacjach nauczycielskich.

 6. W przypadku nieobecności rodzica, prawnego opiekuna na zebraniu czy konsultacji przekazanie informacji następuje w formie listu poleconego lub innego potwierdzonego przez rodzica pisma.

 7. Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy zobowiązani są wpisać ostateczne oceny klasyfikacyjne i poinformować o nich ucznia.

 8. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

 9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 10. Pisemne odwołanie od oceny klasyfikacyjnej uczeń składa najpóźniej w dniu konferencji klasyfikacyjnej u Dyrektora.

 11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli.

 12. Ocenę klasyfikacyjną z praktycznej nauki zawodu wystawiają:

  1. w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy - pracodawca lub inna osoba wskazana przez Dyrektora w porozumieniu z osobami prowadzącymi praktyczną naukę zawodu,

  2. w pozostałych przypadkach - nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu lub inna osoba wskazana przez Dyrektora w porozumieniu z osobami prowadzącymi praktyczną naukę zawodu.

 13. Ocena klasyfikacyjna roczna (śródroczna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły Branżowej.

 14. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli jest brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 15. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 16. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców. Prawnych opiekunów złożoną u Dyrektora.

 17. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w dwóch pierwszych tygodniach następnego semestru lub przed zakończeniem danego roku szkolnego.

 18. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami, prawnymi opiekunami, w przypadku ucznia pełnoletniego tylko z nim.

 19. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, za wyjątkiem informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego – w przypadku tych przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 20. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 21. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający:

  1. imiona i nazwiska nauczycieli,

  2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,

  3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

  4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 22. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 23. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena jest jego zdaniem lub rodziców, prawnych opiekunów zaniżona.

 24. Pytania sprawdzające proponuje nauczyciel danego przedmiotu w porozumieniu z innymi nauczycielami tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń.

 25. Nauczyciel na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu może:

  1. podwyższyć ocenę - w przypadku pozytywnego wyniku,

  2. pozostawić ocenę ustaloną wcześniej - w przypadku negatywnego wyniku.

 26. Uczeń lub jego rodzice, prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 27. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 28. W skład komisji wchodzą:

  1. Dyrektor albo inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

  3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

 29. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

  1. skład komisji,

  2. termin sprawdzianu,

  3. zadania (pytania) sprawdzające,

  4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

 30. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 31. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 32. W wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

 33. Uczniowie Szkoły Branżowej mogą zdawać egzamin poprawkowy także po klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym).

 34. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 35. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych lub innych zajęć edukacyjnych, których program nauczania przewiduje prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

 36. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor.

 37. Egzamin poprawkowy powinien odbyć się nie później niż w ostatnim tygodniu kończącym rok szkolny.

 38. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.

 39. W skład komisji wchodzą:

  1. Dyrektor lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący,

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 40. Nauczyciel przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji z na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 41. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 42. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.

 43. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 44. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 45. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 46. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 47. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 48. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.


§ 18.

Ocena zachowania

 

 1. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia:

  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

  3. dbałość o honor i tradycje Zespołu,

  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,

  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

  6. godne, kulturalne zachowanie się w Zespole i poza nim,

  7. okazywanie szacunku innym osobom.

 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali:

  1. wzorowe,

  2. bardzo dobre,

  3. dobre,

  4. poprawne,

  5. nieodpowiednie,

  6. naganne.

 3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 4. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna.

 5. Przy ustalaniu oceny z zachowania wyjściową jest ocena poprawna.

 6. Ustala się następujące kryteria ocen klasyfikacyjnych zachowania:

  1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania ustalone na ocenę bardzo dobrą, a ponadto co najmniej dwa z poniższych wymagań:

   1. jest wzorem dla innych pod względem kultury osobistej i norm etycznych,

   2. jest laureatem konkursów szkolnych,

   3. uczestniczy w zawodach i konkursach międzyszkolnych,

   4. inicjuje i organizuje działania na forum Zespołu,

   5. godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym.

  2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania ustalone na ocenę dobrą, a ponadto spełnia wymagania:

   1. aktywnie uczestniczy w życiu Zespołu (akademie, konkursy, zawody sportowe, wycieczki),

   2. bierze udział w pracach organizacji szkolnych,

   3. inicjuje działania aktywizujące klasę.

  3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania ustalone na ocenę poprawną, a ponadto:

   1. troszczy się o zdrowie swoje i innych,

   2. odznacza się kulturą osobistą,

   3. umie współpracować w grupie,

   4. jest koleżeński i otwarty na potrzeby innych,

   5. aktywnie uczestniczy w życiu klasy.

  4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

   1. przestrzega regulaminów,

   2. uczestniczy w życiu klasy,

   3. ubiera się w sposób estetyczny,

   4. nie opuszcza godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia rodziców, opiekunów prawnych,

   5. nie spóźnia się,

   6. nie używa wulgaryzmów,

   7. szanuje nauczycieli, pracowników Zespołu i kolegów,

   8. posiada wymagane przez nauczyciela podręczniki i pomoce.

  5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego zachowanie można odnieść do co najmniej dwóch z poniższych kryteriów:

   1. wagaruje,

   2. stale spóźnia się na zajęcia,

   3. został ukarany zgodnie ze statutem lub naruszył prawo,

   4. jest wulgarny, arogancki, nosi wyzywający strój lub makijaż,

   5. ulega nałogom i uzależnieniom.

  6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

   1. nagminnie wagaruje,

   2. został przyłapany na kradzieży,

   3. fałszuje dokumenty i usprawiedliwienia,

   4. dewastuje mienie Zespołu,

   5. narusza nietykalność cielesną drugich osób oraz ich godność osobistą (psychiczne lub fizyczne znęcanie się),

   6. wnosi na teren szkoły alkohol, narkotyki lub jest pod ich wpływem,

   7. wnosi na teren szkoły materiały pirotechniczne, broń lub inne przedmioty zagrażające zdrowiu lub życiu osób przebywających na terenie Zespołu,

   8. wywołał panikę przez fałszywe alarmowanie o zagrożeniu,

   9. spowodował zagrożenie pożarowe w stosunku do siebie i innych osób oraz mienia Zespołu.

 7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 8. W skład komisji wchodzą:

  1. Dyrektor albo inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

  2. wychowawca klasy,

  3. wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

  4. pedagog,

  5. psycholog,

  6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców.

 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

  1. skład komisji,

  2. termin posiedzenia komisji,

  3. wynik głosowania,

  4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ani na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły Branżowej.

 12. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu Szkoły Branżowej przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 19

 

 1. Szkoła Branzowa używa pieczątek urzędowych podłużnych i pieczęci okrągłych z godłem państwowym zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Regulaminy obowiązujące w Szkole Branżowej nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi ustawy oświatowej.

 3. Szkoła Branżowa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 4. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

 5. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna.