"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka::Całodobowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów- masz problem zadzwoń: 800 080 222::CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ O KORONAWIRUSIE 800 190 590

KLAUZULA INFORMACYJNA- organizacja praktyk

Klauzula informacyjna – organizacja praktyk

Niniejszym informujemy, że Państwa dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Edukacji Wspomagającej z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 75

 2. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Tobiasz Brachaczek, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@mamrodo.pl lub telefonicznie 32 438 68 06.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa związanego z prowadzeniem działalności oświatowej – organizacji zajęć praktycznych, kierowania ucznia na praktyki, zawarcia umowy o prowadzenie praktyk (art. 6 ust. 1 lit. b, c; art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartymi z Państwem umowami. Podstawą przetwarzania będzie prawnie usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

 1. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 120-122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu organizacji zajęć praktycznych, po tym czasie mogą być archiwizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni przez Administratora pracownicy, którzy zobowiązani zostali do zachowania poufności oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, jak i podmioty upoważnione przez Administratora (Miejski Zarząd Oświaty dostawcy narzędzi/usług informatycznych).

 4. Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 3. przenoszenia danych,

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości organizacji praktyk.

 3. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.