"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka::Całodobowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów- masz problem zadzwoń: 800 080 222::CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ O KORONAWIRUSIE 800 190 590

KLAUZULA INFORMACYJNA- dla osób wchodzących do obszaru objętego monitoringiem

Klauzula informacyjna
dla osób wchodzących do obszaru objętego monitoringiem

 

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Edukacji Wspomagającej z siedzibą w Świętochłowicach przy ulicy Wojska Polskiego 75

  2. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Tobiasz Brachaczek, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@mamrodo.pl lub telefonicznie 32 438 68 06.

  3. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 108a Ustawy Prawo oświatowe, co jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust 1 lit. e RODO).

  4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w formie automatycznego zapisu wizerunku w rejestratorze systemu Telewizji Dozorowanej CCTV. Dane nie są profilowane.

  5. Państwa dane osobowe pozostają przechowywane w rejestratorze przez okres maksymalnie 14. dni, po czym są automatycznie usuwane.

  6. Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni przez nas pracownicy, którzy zostali zobowiązani do zachowania ich w poufności oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, jak i podmioty przetwarzające na polecenie administratora z którymi zwarto stosowne umowy powierzenia.

  7. Przebywanie w obszarze objętym monitoringiem wiąże się z zarejestrowaniem Państwa wizerunku.

  8. Monitorowany obszar obejmuje teren wokół placówki oraz korytarze wewnątrz budynku.

  9. Mają Państwo prawo żądania dostępu do treści danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu w przypadku stwierdzenia przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa.

  10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych nie jest zgodne z przepisami RODO.