"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka::Całodobowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów- masz problem zadzwoń: 800 080 222::CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ O KORONAWIRUSIE 800 190 590

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespól Edukacji Wspomagającej z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 75 , adres e-mail:zew@superszkolna.pl www.zewswietochlowice.superszkolna.pl, (dalej: Administrator).

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z prowadzeniem działalności oświatowej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego).

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia.

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu prawo do:

  1. informacji, jakie dane osobowe dotyczące Państwa przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Państwo informował; kiedy nastąpi wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, mają Państwo prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu prowadzenia działań oświatowych podstawą takiego przetwarzania jest realizacja obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 

Jeżeli podstawa przetwarzania danych jest Państwa zgoda, może być ona w dowolnym momencie cofnięta. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona.

 

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, mogą Państwo także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał.

 

 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych.