"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka::Całodobowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów- masz problem zadzwoń: 800 080 222::CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ O KORONAWIRUSIE 800 190 590

System Bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

System Bezpieczeństwa

Zespołu Edukacji Wspomagającej

w Świętochłowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnoza aktualnej sytuacji w szkole

 

 1. Zachowania uczniów – monitoring zachowań niebezpiecznych (grupowy
  i indywidualny) – odp. Zespół
  Diagnostyczno-Wychowawczy,

 2. Sprawozdanie dotyczące stanu technicznego budynku (1 raz w roku) – odp. szkolny inspektor bhp, SIP,

 3. Monitorowanie wypadków w szkole – na bieżąco – ZIP, SIP, pielęgniarka szkolna.

 

Analiza zdefiniowanych problemów

 

 1. Analiza wyników dotyczących obserwacji zachowań pod kątem :

  1. Sprawcy (motyw działania),

  2. Ofiary (ich związek ze sprawcą),

  3. Miejsca zdarzenia (co sprzyja),

  4. Świadków (reakcje).

 2. Bieżące usuwanie usterek technicznych

 

Wdrożenie działań w obszarach

 

W pracy szkolnej nauczyciele - wychowawcy napotykają wiele sytuacji, które powodują dezorganizację procesu dydaktyczno-wychowawczego i nie posiadają jednoznacznych, prostych rozwiązań. Wpływają zaś negatywnie na naukę uczniów, komplikują życie młodych ludzi, prowadząc do patologii lub zagrożeń takich jak uzależnienia, agresja, przestępczość, nerwice, fobie szkolne itd.

Mając na celu eliminowanie przyczyn i przejawów niewłaściwych zachowań, uczynienie oddziaływań wychowawczych bardziej skutecznymi i trafnymi, opracowano procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz kryzysowych. Wypracowane procedury postępowania mają też na celu zwiększenie bezpieczeństwa życia w szkole oraz ułatwienie i ujednolicenie postępowania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczniów.

 

Organizacyjny – przygotowanie i wdrożenie procedur.

Sytuacje uznawane za kryzysowe, wymagające interwencji omówione w dokumencie.

 

 1. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem – procedura nr 1.

 2. Stwierdzenie na terenie placówki podejrzanych przedmiotów lub substancji – procedura nr 2.

 3. Obecność na terenie placówki osób obcych, niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów – procedura nr 3.

 4. Uszkodzenie mienia placówki – procedura nr 4.

 5. Kradzież na terenie placówki – procedura nr 5.

 6. Posiadanie przez uczniów narządzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych – procedura nr 6.

 7. Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz przerw śródlekcyjnych – procedura nr 7.

 8. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie – procedura nr 8.

 9. Używanie przez uczniów środków odurzających (narkotyki, leki, dopalacze), alkoholu i papierosów – procedura nr 9.

 10. Ucieczka ucznia z placówki w czasie zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych – procedura nr 10.

 11. Oddalenie się ucznia do grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta i poza miejscem zamieszkania – procedura nr 11.

 12. Zachowania uniemożliwiające prowadzenie lekcji (wulgarne zachowanie
  w stosunku do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, chodzenie po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela, itp.) - procedura nr 12.

 13. Zachowania agresywne wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników placówki oraz osób w niej przebywających – procedura nr 13.

 14. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki – procedura nr 14.

 15. Pomoc ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej oraz cyberprzemocy – procedura nr 15.

 16. Strategia reagowania w przypadku próby samobójczej – procedura nr 16.

W KAŻDEJ Z WW. SYTUACJI NALEŻY SPORZĄDZIĆ NOTATKĘ SŁUŻBOWĄ.

 1. Pełnienie dyżurów nauczycielskich – procedura nr 17.Techniczny

 

 1. Kontrola stanu ogrodzenia i oświetlenia,

 2. Zabezpieczenie szkoły przed włamaniem : kontrola stanu technicznego otworów umożliwiających dostanie się do budynku : drzwi (stan zawiasów, zamków, futryn), okna, dach, piwnice.

 

Obszar profilaktyczno – wychowawczy

 

 1. Bieżąca aktualizacja programu wychowawczo-profilaktycznego,

 2. Realizacja programu po akceptacji Rady Pedagogicznej i uchwale Rady Rodziców.

 

 

Szkolne procedury bezpieczeństwa

 

 

 

Procedura nr 1.

 

Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem.

 

 1. Nauczyciel lub inny pracownik placówki, będący świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.

 2. Nauczyciel lub inny pracownik placówki podejmuje czynności mające na celu odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.

 3. Nauczyciel lub inny pracownik placówki powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły , kierownika szkolenia praktycznego, wicedyrektora.

 4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe (Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe).

 5. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi.

 

 

Procedura nr 2.

 

Stwierdzenie na terenie placówki podejrzanych przedmiotów lub substancji nie będących w posiadaniu uczniów.

 

Za podejrzane należy uznać przedmioty lub substancje o nieznanym pochodzeniu, np. przypominające narkotyk, materiał wybuchowy, żrący, nieznaną substancję chemiczną, itp.

 

 1. Nauczyciel lub pracownik placówki zabezpiecza tymczasowo dostęp uczniów do miejsca, w którym znaleziono przedmioty lub substancje podejrzane.

 2. Nauczyciel lub upoważniony pracownik placówki zawiadamia dyrektora szkoły, kierownika szkolenia praktycznego, wicedyrektora.

 3. Dyrektor szkoły oddelegowuje pracownika placówki do zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przybycia odpowiednich służb.

 4. Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik placówki zawiadamia odpowiednie służby: Policję, Straż Pożarną i wydaje decyzję o ewentualnej ewakuacji uczniów
  z budynku placówki.

 

 

 

Procedura nr 3.

 

Obecność na terenie placówki osób obcych, niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

 

Zwierzę bez opieki właściciela na terenie placówki.

 

 1. Nauczyciel lub pracownik placówki będący świadkiem zdarzenia izoluje uczniów od zwierzęcia (uczniowie nie wychodzą z klasy, a gdy są na boisku na polecenie nauczycieli dyżurujących wracają do budynku placówki).

 2. Nauczyciel lub pracownik placówki będący świadkiem zdarzenia zawiadamia pracownika obsługi.

 3. Pracownik obsługi informuje dyrektora szkoły, kierownika szkolenia praktycznego,wicedyrektora i podejmują działania zmierzające do odizolowania zwierzęcia.

 4. Dyrektor szkoły, kierownik szkolenia praktycznego,wicedyrektor wzywa Straż Miejską, ewentualnie służby weterynaryjne.

 

 

Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły lub osoby zachowujące się niewłaściwie na terenie placówki.

 

 1. Kontrolę nad osobami obcymi, wchodzącymi do szkoły sprawują dyżurujący pracownicy obsługi, którzy mają obowiązek zapytać o cel wizyty.

 2. W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela, należy wskazać jej pokój nauczycielski a jeśli jest to w czasie lekcji kazać poczekać do jej zakończenia.

 3. W innych przypadkach należy kierować do dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego.

 4. Nauczyciel lub inny pracownik placówki, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby trzeciej w placówce prosi o opuszczenie jej terenu,
  a w przypadku odmowy zawiadamia pracowników obsługi lub dyrektora szkoły.

 5. Nauczyciel lub inny pracownik placówki, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby trzeciej przebywającej w placówce stosuje słowne upomnienie,
  a w przypadku braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu i zawiadamia
  o zdarzeniu dyrektora szkoły.

 6. W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia pracowników ochrony, Policję lub Straż Miejską.

 

 

 

Procedura nr 4.

 

Uszkodzenie lub zniszczenie mienia placówki.

 

 1. Nauczyciel lub inny pracownik placówki będący świadkiem zdarzenia podejmuje interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie powiadamia wychowawcę lub pedagoga.

 2. W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje wychowawcę lub pedagoga.

 3. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga.

 4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych sprawcy i ustala ewentualny sposób i termin naprawienia szkody.

 5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.

 

 

Procedura nr 5.

 

Kradzież na terenie placówki.

 

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji od ucznia o kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

 2. Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy.

 3. Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi.

 4. Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

 5. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu skradzionego mienia , sposób ukarania sprawcy.

 6. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.

 7. W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego i sprawcy.

 

Postanowienia dodatkowe

 • Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, nie związane z procesem dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym / np. telefony komórkowe, biżuterię, odtwarzacze MP3 i MP4, gry elektroniczne, zabawki , itp./.

 • Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy pozostawione są w klasie lub szatni
  i zamykane na klucz.

 

 

Procedura nr 6.

 

Posiadanie przez uczniów narządzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych.

 

Za niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę, leki psychotropowe.

 

 1. Nauczyciel lub inny pracownik placówki, który jest świadkiem posiadania przez ucznia niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia (zachowując środki ostrożności deponuje w sekretariacie, gabinecie pedagoga lub zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot przed dostępem innych uczniów).

 2. Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji nauczyciel interweniujący natychmiast powiadamia wychowawcę, pedagoga, a w uzasadnionych sytuacjach dyrektora szkoły.

 3. Wychowawca bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę z uczniem wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania.

 4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, wzywa ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot oraz sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga.

 5. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to narkotyk, substancja lub przedmiot zagrażający zdrowiu i życiu dyrektor szkoły, pedagog lub interweniujący nauczyciel wzywa policję.

 

 

Procedura nr 7.

 

Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych.

 

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły lub poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkoła” itp.).

 

 1. Nauczyciel będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udziela pierwszej pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, a w razie zagrożenia zdrowia i życia wzywa pogotowie ratunkowe.

 2. Nauczyciel lub pielęgniarka szkolna o wypadku niezwłocznie powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, a w przypadku ciężkiego wypadku również dyrektora szkoły.

 3. Nauczyciel informuje o okolicznościach pracownika BHP, który sporządza protokół wypadku.

 4. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone i wyprowadza pozostałe dzieci z pomieszczenia. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

 5. O każdym wypadku ciężkim dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp.

 6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora, policję i kuratora oświaty.

 7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

 8. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

 

 

Procedura nr 8.

 

Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie.

 

Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia – gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości bólowe, duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia.

 

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej oceny sytuacji, zapewnia uczniowi opiekę i udziela pierwszej pomocy, a w razie potrzeby informuje sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia o konieczności wezwania pielęgniarki szkolnej.

 2. Pielęgniarka określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje rodziców ucznia oraz ustala dalszą opiekę nad uczniem.

 3. W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia. Osoba odbierająca informację powiadamia rodziców/prawnych opiekunów i ustala sposób odebrania ucznia z placówki.

 4. Do momentu odebrania przez rodziców/ opiekunów prawnych lub przyjazdu pogotowia uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.

 5. W przypadku, gdy istnieje obawa, że zagrożone jest zdrowie i życie ucznia nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły, rodziców/ opiekunów prawnych ucznia.

 

Procedura nr 9.

 

Używanie przez uczniów substancji odurzających i uzależniających (nikotyna, alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, tzw. dopalacze itp.).

 

Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

 

 1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od innych uczniów.

 2. Nauczyciel informuje o zdarzeniu pedagoga, wychowawcę i dyrektora szkoły.

 3. Pedagog, wychowawca lub dyrektor informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia i wzywa do szkoły. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub niemożności skontaktowania się z rodzicami /prawnymi opiekunami, zawiadamia policję.

 4. W przypadku istnienia podejrzenia o zagrożeniu zdrowia i życia ucznia pedagog lub dyrektor szkoły wzywa karetkę pogotowia i policję.

 5. Pedagog odnotowuje zdarzenie w dokumentacji pedagoga.

 6. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, konsekwencjach zażywania środków odurzających, formie ukarania ucznia.

 7. W uzasadnionym przypadku pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia policję.

 

 

Postępowanie w sytuacji stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia na terenie placówki.

 

 1. Nauczyciel nakazuje uczniowi zwrot tytoniu i informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy.

 2. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz odnotowuje fakt w dokumentacji placówki .

 3. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowy z uczniem
  i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.
  Rozmowa obejmuje informacje
  o ustalonych okolicznościach zdarzenia, konsekwencjach palenia tytoniu, formie ukarania ucznia.

 4. W uzasadnionym przypadku pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia policję.

 

 

Procedura nr 10.

 

Ucieczka ucznia z placówki w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 1. Nauczyciel, który stwierdził fakt ucieczki ucznia odnotowuje nieobecność
  w dzienniku lekcyjnym i w przypadku ucznia niepełnoletniego lub ubezwłasnowolnionego powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia. O zaistniałym fakcie informuje wychowawcę klasy.

 2. Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi i odnotowuje ten fakt w dokumentacji szkolnej. Rozmowa ma na celu ustalenie przyczyn ucieczki z lekcji oraz przekazanie informacji o konsekwencjach takiego postępowania i formie ukarania ucznia.

 3. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia wychowawca wzywa ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopię zachowuje.

 4. Jeżeli problem powtarza się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, który przeprowadza ponowną rozmowę z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

 5. W przypadku braku poprawy zachowania lub braku zainteresowania ze strony rodziców/opiekunów prawnych pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje inne, przewidziane prawem czynności.

 6. Powtarzające się ucieczki uczniów niepełnoletnich pedagog zgłasza do sądu rodzinnego.

 

 

Procedura nr 11.

 

Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta i poza miejscem zamieszkania.

 

 1. Opiekun grupy/ kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia:

  1. poza miejscem zamieszkania poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki, a grupa z opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu

  2. w miejscu zamieszkania opiekun grupy telefonicznie informuje dyrekcję szkoły, która deleguje osobę do doprowadzenia grupy do szkoły, a opiekun podejmuje poszukiwania.

 2. Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/ kierownik wycieczki:

  1. wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji,

  2. uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania,

  3. jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki i udziela uczniowi upomnienia,

  4. jeśli oddalenie było świadome – przypomina regulamin wycieczki
   i informuje ucznia o sposobie ukarania,

  5. informuje rodziców/ opiekunów prawnych

 3. Jeśli poszukiwania ucznia są bezskuteczne, opiekun/kierownik grupy informuje policję, dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów prawnych.

 4. Jeśli oddalenie od grupy będzie się powtarzało, uczestnictwo ucznia w następnej wycieczce zostaje zawieszone.

 

 

Procedura nr 12.

 

Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji (wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, chodzenie po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela itp.).

 

 

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia upomina słownie ucznia, przeprowadza z nim rozmowę, a w przypadku braku reakcji, informuje o zachowaniu pedagoga lub wpisuje odpowiednią uwagę do dziennika.

 2. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel powiadamia pedagoga lub dyrektora szkoły telefonicznie lub poprzez skierowanie do sekretariatu ucznia z klasy lub nauczyciela z sąsiedniej klasy.

 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje o zdarzeniu wychowawcę i sporządza odpowiednią notatkę w dzienniku lekcyjnym.

 4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami / opiekunami prawnymi i wymierza kary zgodnie z zasadami przyjętymi w placówce.

 5. W przypadku braku poprawy zachowania wychowawca w porozumieniu
  i w obecności nauczyciela prowadzącego i pedagoga przeprowadza rozmowę
  z uczniem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi. W przypadkach trudnych konsultuje się z zespołem Diagnostyczno-Wychowawczym w celu podjęcia działań zmierzających do zdyscyplinowania ucznia.

 

Procedura nr 13.

 

Postępowanie w sytuacji zachowania agresywnego wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników placówki oraz osób w niej przebywających.

 

 

Zachowania agresywne uczniów i innych osób nieletnich w stosunku do rówieśników.

 1. Nauczyciel placówki przerywa zachowanie agresywne, którego jest świadkiem
  i jeżeli jest taka możliwość przeprowadza wstępną rozmowę z uczniem i ustala okoliczności zdarzenia.

 2. Nauczyciel informuje wychowawcę o zdarzeniu i wstępnych ustaleniach,
  a w uzasadnionych przypadkach pedagoga.

 3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, sporządza notatkę w dzienniku lekcyjnym i wymierza karę stosowną do zaistniałej sytuacji.

 4. Wychowawca informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zdarzeniu
  i formie wymierzonej kary.

 5. Jeżeli zachowania agresywne powtarzają się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, który podejmuje inne działania:

  1. przeprowadza rozmowę interwencyjną w obecności rodziców i psychologa,

  2. wnioskuje o zwołanie zespołu oddziałowego, który ustali dalszą strategię działań. Pedagog sporządza z podjętych działań notatki umieszczone
   w dokumentacji pedagoga.

 6. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do sądu rodzinnego o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia a w sytuacji ucznia pełnoletniego inne zgodne z prawem kroki włącznie z wydaleniem z placówki.

 

Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa, (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.)

 

 1. Nauczyciel niezwłocznie informuje o zdarzeniu pedagoga oraz dyrektora szkoły
  i jeśli jest to możliwe, zatrzymuje i przekazuje sprawcę. Dyrektor szkoły wzywa policję.

 2. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje policji.

 3. Pedagog w porozumieniu z nauczycielem lub wychowawcą ustala wstępnie okoliczności czynu, świadków zdarzenia i przekazuje te informacje policji.

 4. Pedagog powiadamia rodziców / opiekunów prawnych ucznia- sprawcy i sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga.

 5. Pedagog jest obecny podczas wykonywania czynności przez policję przewidzianych prawem.

 6. W sytuacjach wyjątkowych (zagrożenie życia, nieobecność dyrekcji i pedagoga w godzinach zajęć popołudniowych w placówce, zajęć poza placówką) nauczyciel bezzwłocznie powiadamia o przestępstwie (zdarzeniu) policję.

 

Postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego

 

 1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy lub zapewnia jej udzielenie, wzywa pielęgniarkę, a w razie konieczności karetkę pogotowia.

 2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga oraz rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

 3. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia policję i ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. Uzyskane informacje przekazuje policji i rodzicom/prawnym opiekunom. Z podjętych działań sporządza notatkę umieszczoną w dokumentacji pedagoga.

 

Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, pracownika szkoły, innych osób dorosłych przebywających w szkole.

 

 1. Nauczyciel, pracownik placówki informuje o zdarzeniu pedagoga lub dyrektora szkoły.

 2. Pedagog lub osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły ustala przebieg zajścia
  i świadków zdarzenia. Sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga.

 3. Pedagog wzywa do szkoły rodziców / opiekunów prawnych ucznia, informuje
  o
  zdarzeniu i dalszym postępowaniu wobec ucznia.

 4. W uzasadnionych przypadkach pedagog szkoły wnioskuje o zwołanie zespołu Diagnostyczno-Wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań.

 5. Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego.

 6. W sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, nieobecności dyrektora, w godzinach zajęć popołudniowych w placówce) nauczyciel lub pracownik placówki zawiadamia niezwłocznie o zdarzeniu policję.

 

Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia

 

 1. Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika placówki, dyrektor szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające.

 2. Dyrektor szkoły podejmuje przewidziane prawem działania wobec pracownika
  i informuje o nich rodziców/prawnych opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia.

 3. Dyrektor sporządza z podjętych działań notatkę potwierdzoną podpisem rodzica
  i umieszcza ją w dokumentacji szkolnej.

 

 

Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania rodziców i innych osób dorosłych przebywających na terenie szkoły wobec uczniów

 

 1. Nauczyciel, pracownik placówki podejmuje próbę przerwania zachowania agresywnego i wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia.

 2. Nauczyciel, pracownik placówki powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.

 3. W przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor szkoły zawiadamia policję.

 4. W sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, braku dyrekcji w godzinach zajęć popołudniowych w placówce) nauczyciel, pracownik placówki niezwłocznie powiadamia policję.

 

 

Procedura nr 14.

 

Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć szkolnych.

 

W szkole obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych. Urządzenia te muszą być wyłączone lub wyciszone i schowane.

W szczególnych sytuacjach, nauczyciel może udzielić zgodyna skorzystanie przez ucznia z telefonu komórkowego podczas zajęć.

 1. Wychowawcy informują uczniów na początku roku szkolnego o warunkach korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu w placówce.

 2. Nauczyciel,który stwierdzi, że uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć, ustnie upomina ucznia i wydaje polecenie wyłączenia i schowania urządzenia i informuje wychowawcę ucznia.

 3. Wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców / opiekunów prawnych ucznia
  i w porozumieniu z pedagogiem podejmuje działania zmierzające do zmiany zachowania ucznia.

 

 

Procedura nr 15.

 

Pomoc ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej oraz cyberprzemocy.

 

 

Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie

 

 1. Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje
  o tym fakcie wychowawcę, a ten pedagoga.

 2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, przeprowadza rozmowę z dzieckiem, prosi pielęgniarkę szkolną o pomoc
  w dokonaniu wywiadu lub podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do rozpoznania sprawy.

 3. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę
  z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach takiego postępowania i wskazuje formy pomocy.

 4. Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również rodzice/ opiekunowie prawni ucznia.

 5. Jeżeli podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że uczeń jest ofiarą przemocy, pedagog informuje policję i sąd rodzinny. Sporządza notatkę
  w dokumentacji pedagoga. W przypadku rodziny objętej dozorem, o swoich podejrzeniach niezwłocznie informuje kuratora.

 

Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy

 

 1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, informuje
  o zdarzeniu wychowawcę, a ten pedagoga.

 2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, udziela jej wsparcia i porady, ustala okoliczności zdarzenia
  i ewentualnych świadków.

 3. Wychowawca i pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody i jeżeli to możliwe, ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy.

 4. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów prawnych poszkodowanego i sprawcy ( jeżeli jest znany i nieletni).

 5. Jeżeli sprawca cyberprzemocy jest uczniem placówki, wychowawca postępuje zgodnie z zasadami oceny negatywnego zachowania.

 6. W innych przypadkach pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia policję. Sporządza notatkę przechowywaną w dokumentacji pedagoga.

 7. Wychowawca i pedagog monitorują sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.

 

 

Procedura nr 16.

 

Strategia reagowania w przypadku próby samobójczej ucznia.

 

 

I . DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 

 1. Omówienia problematyki, dotyczącej samobójstw dzieci i młodzieży na zebraniu zespołu Diagnostyczno-Wychowawczego.

 2. Zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla uczniów na temat sytuacji kryzysowych, zagrożeń dla zdrowia psychicznego i czynników ryzyka w przypadku zamachu samobójczego.

 3. Opracowanie procedur postępowania w przypadku próby samobójczej ucznia.

 4. Szkolenia nauczycieli z zakresu podejmowania interwencji kryzysowej.

 5. Zgromadzenia materiałów informacyjnych, dotyczących zagrożenia samobójstwem i upowszechnienia procedur przewidywania ewentualnych zagrożeń samobójstwem.

 6. Stałe monitorowania stanu psychicznego uczniów pod kątem występowania ostrych kryzysów psychicznych, stresu, stanów depresyjnych.

 

 

II. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

 

Procedury postępowania w obliczu realnego zagrożenia zamachem samobójczym

lub bezpośrednio po ustąpieniu kryzysu

 

 1. Jednoznacznie ustalić rodzaj zdarzenia.

 2. Nie pozostawiać ucznia znajdującego się w kryzysie samego, przeprowadzić go
  w ustronne, bezpieczne miejsce.

 3. Zebrać wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia.

 4. W razie konieczności wezwać pomoc – pogotowie ratunkowe, policję, straż miejską i w czasie tej interwencji zadbać, aby przebiegała spokojnie i dyskretnie.

 5. Zawiadomić o zdarzeniu dyrekcję szkoły, rodziców i wychowawcę ucznia.

 6. Chronić ucznia oraz inne osoby przed dodatkową traumą , związaną np. przed kontaktem z mediami.

 

 

III. DZIAŁANIA POKRYZYSOWE

 

 1. Dokonać diagnozy ryzyka ponowienia próby samobójczej.

 2. Zaplanować dalszą strategię postępowania wspólnie ze specjalistami z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej lub placówki zdrowia psychicznego.

 3. Podjąć próbę zmobilizowania rodziny, by udzieliła dziecku wsparcia i zapewniła bezpieczeństwo (zapewnienie dziecku opieki psychologicznej, stałego nadzoru).

 4. W przypadku, gdy uczeń dokonał udanego aktu samobójczego, należy:

  1. wyselekcjonować grupę osób związanych emocjonalnie z ofiarą samobójstwa lub przejawiających tendencje samobójcze i otoczyć ich pomocą psychologiczną,

  2. monitorować stan psychiczny uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość wystąpienia stresu pourazowego,

  3. stworzyć młodzieży warunki do rozmowy o samobójstwie, lecz nie dopuścić do gloryfikacji tego typu zachować oraz do idealizacji osoby, która targnęła się na życie,

  4. umożliwienie przeżycia żałoby pozostałym uczniom (rozmowy grupowe, indywidualne)

 5. Przekazanie uczniom informacji o miejscach, gdzie mogą uzyskać pomoc w sytuacji kryzysu, o numerach infolinii i telefonach zaufania.

 6. Wyznaczenie jednej kompetentnej, komunikatywnej i dobrze przygotowanej osoby do kontaktu z mediami (przekazywanie konkretnych, sprawdzonych wiadomości,
  w razie dużego zainteresowania na konferencji prasowej lub w formie komunikatów).

 

 

Procedura nr 17.

 

Pełnienie dyżurów nauczycielskich.

 

 1. Zadaniem nauczycieli pełniących dyżur jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa przed lekcjami, podczas przerw i po zajęciach oraz eliminowanie zauważonych sytuacji zagrażających temu bezpieczeństwu.

 2. Nauczyciel dyżurny odpowiada za ład i porządek w rejonie pełnienia dyżuru.

 3. W czasie sprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie w czasie przerw wychodzą poza budynek placówki (tylko od strony boisk szkolnych), wyjątek stanowią uczniowie niepełnosprawni oraz chorzy. Uczniowie niepełnosprawni
  w czasie przerw pozostają pod opieką opiekuna natomiast chorzy za zgodą nauczyciela dyżurnego mogą przebywać na jadalni.

 4. Decyzję o przebywaniu uczniów w czasie przerw poza budynkiem placówki podejmuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.

 5. Nauczyciele pełniący dyżur mają obowiązek dopilnować, aby uczniowie przebywali tylko na terenie boisk szkolnych oraz nie oddalali się poza teren placówki.

 6. Zadaniem nauczycieli dyżurnych jest stały osobisty lub przy współpracy z uczniami dyżurnymi, monitoring rejonu dyżuru.

 7. Trasy dyżurowania powinny być organizowane tak, aby nauczyciel miał wgląd we wszystkie zakamarki otoczenia placówki.

 8. Dyżur pełniony jest w czasie ustalonym w tygodniowym planie dyżurów.

 9. Nauczyciele dyżurni rozpoczynają dyżur punktualnie zgodnie z ustalonym przez dyrektora planem dyżurów.

 10. W przypadku nieobecności w pracy nauczyciela dyżurnego w danym dniu dyżur przejmuje nauczyciel wyznaczony na zastępstwo.

 11. W dniu, w których nauczyciel pełni dyżury nie wolno mu planować wyjść, wycieczek i innych imprez a w szczególnych sytuacjach i za zgodą dyrektora może zorganizować sobie zastępstwo.

 12. Nauczyciel dyżurny organizuje własne lekcje i zajęcia tak, aby mógł przybyć na miejsce dyżuru natychmiast po dzwonku na przerwę. Opuszcza miejsce dyżuru po dzwonku na lekcję natomiast pozostali nauczyciele niezwłocznie udają się do swoich sal lekcyjnych..

 13. Za dyżury uczniów danej klasy odpowiedzialny jest Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i wychowawcy klas.

 14. Harmonogram dyżurów stanowi załącznik do niniejszej procedury.

 

 

 

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 22.05.2019r.