"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka::Całodobowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów- masz problem zadzwoń: 800 080 222::CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ O KORONAWIRUSIE 800 190 590

Regulamin Zielonej Szkoły

 

REGULAMIN UCZESTNIKA „ZIELONEJ SZKOŁY”

 

Podróż pociągiem lub autokarem

  1. Nie wolno stad na peronie poza białą linią wyznaczającą strefę bezpieczeństwa od torów.
  2.  Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu odbywa się tylko podczas postoju.
  3. Uczestnicy wsiadają i wysiadają tylko na wyraźne polecenie opiekuna, pojedynczo, nie popychając się.
  4. Opuszczanie pojazdu odbywa się tylko za zgodą opiekuna i pod jego opieką.
  5. W czasie jazdy nie wolno:

                              a)            wychylać się ani wystawia rąk przez okna pojazdu;

                              b)            wyrzucać z pojazdu żadnych przedmiotów;

                               c)             otwiera okien i drzwi;

                              d)            stawać na siedzeniach;

                              e)            hałasować;

                               f)            nie wolno bez potrzeby opuszczać przedziału;

                              g)            nie wolno stad obok drzwi, oraz opierać się o nie;

                              h)            pod żadnym pozorem bez opieki opiekuna przechodzić z jednego wagonu do drugiego;

                                i)            po ogłoszeniu ciszy nocnej przeszkadzać innym, przebywać na korytarzu ani w innym przedziale.

  1. W czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach siedzących.
  2. Bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz legitymacje szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki.
  3. W czasie jazdy pociągiem udając się do toalety należy powiadomić opiekuna.

 

Pobyt w Ośrodku Wczasowym

1. Zakwaterowanie:

      a)            uczniowie mają prawo do głosu w sprawie doboru pokoju i współlokatorów, jednak ostateczna decyzja należy do opiekunów;

      b)            uczniowie mają obowiązek zapoznania się z regulaminem wewnętrznym ośrodka  i bezwzględnego przestrzegania go.

2. W czasie pobytu w ośrodku uczniowie mają prawo do:

      a)            ośmiogodzinnego czasu snu;

      b)            warunków umożliwiających jak najlepsze wykonanie powierzonych zadań;

       c)            posiłków i odpowiedniej ilości czasu na jego konsumpcję w kulturalny sposób;

      d)             prywatności;

      e)            telefonicznego kontaktu z rodzicami.

3. W czasie pobytu w ośrodku uczniów obowiązuje:

      a)            przestrzeganie ustalonego dziennego harmonogramu zajęć;

      b)            utrzymywanie ładu i porządku w zajmowanych pokojach;

       c)            wykonywanie przydzielonych zadań;

      d)            punktualne przychodzenie na posiłki i zajęcia;

      e)            użytkowanie wyznaczonych pomieszczeń i sprzętu, zgodnie z ich przeznaczeniem;

       f)             przestrzeganie ogólno przyjętych zasad kultury;

      g)            przestrzeganie ciszy nocnej od 22.00 do 7.00.

4. W czasie pobytu w ośrodku uczniom nie wolno:

      a)            opuszczać ośrodka bez zgody opiekunów;

      b)            wychylać się przez okna i balkony;

       c)            zachowywać się hałaśliwie;

      d)             psuć i niszczyć sprzęt;

      e)            narażać zdrowie i życie własne oraz cudze;

       f)            korzystać z urządzeń sportowo – rekreacyjnych bez zgody i nadzoru opiekunów;

      g)            opuszczać pokoju po 22.00;

      h)            kategorycznie zabrania się posiadania zapałek, świec, zapalniczek oraz niebezpiecznych i ostrych przedmiotów i narzędzi.

5. Opuszczanie ośrodka:

      a)            za dokonane zniszczenia uczniowie odpowiadają materialnie;

      b)             pokoje pozostawiają czyste i posprzątane.

 

 

W czasie zajęć na turystycznych szlakach i w ośrodku

 

1. Uczestnik ma obowiązek:

      a)            mieć obuwie odpowiednie do wytyczonych tras;

      b)            w razie upałów lub mrozów mieć nakrycie głowy;

       c)            ubranie dostosowane do warunków pogodowych;

      d)            przestrzegać dyscypliny i słuchać poleceń prowadzącego zajęcia;

      e)            chodzić tylko szlakami wyznaczonymi przez opiekunów;

       f)            zachowywać się stosownie do miejsc, w jakich odbywają się zajęcia;

      g)            dbać o bezpieczeństwo kolegów i koleżanek;

      h)            o sytuacja nietypowych niezwłocznie informować opiekunów;

        i)             każde zranienie lub wypadek natychmiast zgłaszać nauczycielowi;

        j)            ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przechodzenia przez jezdnię, poruszania się pieszo po drogach);

      k)            przestrzegać higieny osobistej i czystości ubioru;

        l)            respektować zalecenia opiekunów dotyczące adekwatnego ubioru do pogody.

2. Uczestnik ma prawo:

      a)            wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami;

      b)            otrzymać wskazówki do realizacji zadań dydaktycznych;

       c)            zdobywać oceny z przedmiotu i zachowania;

 3. Uczestnikowi nie wolno:

      a)            oddalać się od grupy bez wyraźnego pozwolenia opiekuna;

      b)             niszczyć przyrody i znaków;

       c)            jeść „dzikich” owoców;

      d)            biegać i hałasować;

      e)            płoszyć ptaków i zwierząt;

       f)            przeszkadzać innym w zdobywaniu wiedzy;

      g)            zbliżania się do zbiorników wodnych bez pozwolenia wychowawcy i opiekunów;

      h)            spożywać napojów alkoholowych, używać środków odurzających, palić wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych;

        i)            używać przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do współuczestników.

 

Uczestnik ma prawo do opieki zdrowotnej i wsparcia ze strony opiekunów w trudnych sytuacjach.

 

 

Nagrody i kary

 

1. Za wzorowe przestrzeganie regulaminów i aktywną postawę uczestnik może otrzymać:

      a)            pochwałę wobec grupy, wobec rodziców po powrocie;

      b)            oceny;

       c)            nagrodę rzeczową.

2. W razie naruszenia zasad dyscypliny pobytu uczestnik może być ukarany:

      a)            upomnieniem;

      b)            naganą;

       c)            przeniesieniem do innego pokoju;

      d)             ograniczeniem praw;

      e)            obniżeniem zachowania;

       f)            a w szczególnie drastycznych sytuacjach wezwaniem rodziców do odebrania  z „zielonej szkoły” na własny koszt i bez zwrotu niewykorzystanych poniesionych kosztów.

 

Podczas podróży i pobytu obowiązują ponadto Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zawarte w Statucie Szkoły.

 

W/w regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz stworzenie ciekawych i atrakcyjnych warunków do aktywnego wypoczynku, zdobywania i pogłębiania wiedzy.

 

Każdy uczestnik wyjazdu i jego rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z w/w regulaminem.

 

W celu zapoznania się, Regulamin został umieszczone na stronie http://zssswietochlowice.superszkolna.pl/