"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka::Całodobowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów- masz problem zadzwoń: 800 080 222

Regulamin Zielonej Szkoły

 

REGULAMIN UCZESTNIKA „ZIELONEJ SZKOŁY”

 

Podróż pociągiem lub autokarem

  1. Nie wolno stad na peronie poza białą linią wyznaczającą strefę bezpieczeństwa od torów.
  2.  Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu odbywa się tylko podczas postoju.
  3. Uczestnicy wsiadają i wysiadają tylko na wyraźne polecenie opiekuna, pojedynczo, nie popychając się.
  4. Opuszczanie pojazdu odbywa się tylko za zgodą opiekuna i pod jego opieką.
  5. W czasie jazdy nie wolno:

                              a)            wychylać się ani wystawia rąk przez okna pojazdu;

                              b)            wyrzucać z pojazdu żadnych przedmiotów;

                               c)             otwiera okien i drzwi;

                              d)            stawać na siedzeniach;

                              e)            hałasować;

                               f)            nie wolno bez potrzeby opuszczać przedziału;

                              g)            nie wolno stad obok drzwi, oraz opierać się o nie;

                              h)            pod żadnym pozorem bez opieki opiekuna przechodzić z jednego wagonu do drugiego;

                                i)            po ogłoszeniu ciszy nocnej przeszkadzać innym, przebywać na korytarzu ani w innym przedziale.

  1. W czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach siedzących.
  2. Bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz legitymacje szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki.
  3. W czasie jazdy pociągiem udając się do toalety należy powiadomić opiekuna.

 

Pobyt w Ośrodku Wczasowym

1. Zakwaterowanie:

      a)            uczniowie mają prawo do głosu w sprawie doboru pokoju i współlokatorów, jednak ostateczna decyzja należy do opiekunów;

      b)            uczniowie mają obowiązek zapoznania się z regulaminem wewnętrznym ośrodka  i bezwzględnego przestrzegania go.

2. W czasie pobytu w ośrodku uczniowie mają prawo do:

      a)            ośmiogodzinnego czasu snu;

      b)            warunków umożliwiających jak najlepsze wykonanie powierzonych zadań;

       c)            posiłków i odpowiedniej ilości czasu na jego konsumpcję w kulturalny sposób;

      d)             prywatności;

      e)            telefonicznego kontaktu z rodzicami.

3. W czasie pobytu w ośrodku uczniów obowiązuje:

      a)            przestrzeganie ustalonego dziennego harmonogramu zajęć;

      b)            utrzymywanie ładu i porządku w zajmowanych pokojach;

       c)            wykonywanie przydzielonych zadań;

      d)            punktualne przychodzenie na posiłki i zajęcia;

      e)            użytkowanie wyznaczonych pomieszczeń i sprzętu, zgodnie z ich przeznaczeniem;

       f)             przestrzeganie ogólno przyjętych zasad kultury;

      g)            przestrzeganie ciszy nocnej od 22.00 do 7.00.

4. W czasie pobytu w ośrodku uczniom nie wolno:

      a)            opuszczać ośrodka bez zgody opiekunów;

      b)            wychylać się przez okna i balkony;

       c)            zachowywać się hałaśliwie;

      d)             psuć i niszczyć sprzęt;

      e)            narażać zdrowie i życie własne oraz cudze;

       f)            korzystać z urządzeń sportowo – rekreacyjnych bez zgody i nadzoru opiekunów;

      g)            opuszczać pokoju po 22.00;

      h)            kategorycznie zabrania się posiadania zapałek, świec, zapalniczek oraz niebezpiecznych i ostrych przedmiotów i narzędzi.

5. Opuszczanie ośrodka:

      a)            za dokonane zniszczenia uczniowie odpowiadają materialnie;

      b)             pokoje pozostawiają czyste i posprzątane.

 

 

W czasie zajęć na turystycznych szlakach i w ośrodku

 

1. Uczestnik ma obowiązek:

      a)            mieć obuwie odpowiednie do wytyczonych tras;

      b)            w razie upałów lub mrozów mieć nakrycie głowy;

       c)            ubranie dostosowane do warunków pogodowych;

      d)            przestrzegać dyscypliny i słuchać poleceń prowadzącego zajęcia;

      e)            chodzić tylko szlakami wyznaczonymi przez opiekunów;

       f)            zachowywać się stosownie do miejsc, w jakich odbywają się zajęcia;

      g)            dbać o bezpieczeństwo kolegów i koleżanek;

      h)            o sytuacja nietypowych niezwłocznie informować opiekunów;

        i)             każde zranienie lub wypadek natychmiast zgłaszać nauczycielowi;

        j)            ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przechodzenia przez jezdnię, poruszania się pieszo po drogach);

      k)            przestrzegać higieny osobistej i czystości ubioru;

        l)            respektować zalecenia opiekunów dotyczące adekwatnego ubioru do pogody.

2. Uczestnik ma prawo:

      a)            wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami;

      b)            otrzymać wskazówki do realizacji zadań dydaktycznych;

       c)            zdobywać oceny z przedmiotu i zachowania;

 3. Uczestnikowi nie wolno:

      a)            oddalać się od grupy bez wyraźnego pozwolenia opiekuna;

      b)             niszczyć przyrody i znaków;

       c)            jeść „dzikich” owoców;

      d)            biegać i hałasować;

      e)            płoszyć ptaków i zwierząt;

       f)            przeszkadzać innym w zdobywaniu wiedzy;

      g)            zbliżania się do zbiorników wodnych bez pozwolenia wychowawcy i opiekunów;

      h)            spożywać napojów alkoholowych, używać środków odurzających, palić wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych;

        i)            używać przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do współuczestników.

 

Uczestnik ma prawo do opieki zdrowotnej i wsparcia ze strony opiekunów w trudnych sytuacjach.

 

 

Nagrody i kary

 

1. Za wzorowe przestrzeganie regulaminów i aktywną postawę uczestnik może otrzymać:

      a)            pochwałę wobec grupy, wobec rodziców po powrocie;

      b)            oceny;

       c)            nagrodę rzeczową.

2. W razie naruszenia zasad dyscypliny pobytu uczestnik może być ukarany:

      a)            upomnieniem;

      b)            naganą;

       c)            przeniesieniem do innego pokoju;

      d)             ograniczeniem praw;

      e)            obniżeniem zachowania;

       f)            a w szczególnie drastycznych sytuacjach wezwaniem rodziców do odebrania  z „zielonej szkoły” na własny koszt i bez zwrotu niewykorzystanych poniesionych kosztów.

 

Podczas podróży i pobytu obowiązują ponadto Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zawarte w Statucie Szkoły.

 

W/w regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz stworzenie ciekawych i atrakcyjnych warunków do aktywnego wypoczynku, zdobywania i pogłębiania wiedzy.

 

Każdy uczestnik wyjazdu i jego rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z w/w regulaminem.

 

W celu zapoznania się, Regulamin został umieszczone na stronie http://zssswietochlowice.superszkolna.pl/