"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka::Całodobowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów- masz problem zadzwoń: 800 080 222::CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ O KORONAWIRUSIE 800 190 590

Program Wychowawczo- Profilaktyczny

 

 

 

PROGRAM

 

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH WCHODZĄ:

 1. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 2. SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 3. GIMNAZJUM NR 7 PRZY SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA ( DO WYGAŚNIĘCIA W 2019r.)

 

 

 

 

ŚWIĘTOCHŁOWICE 2017r.

 

Wstęp

 

Zgodnie z art. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Oświatowe wychowanie to wspieranie dziecka
w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej
i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci
i młodzieży.

 

Do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa należy działalność wychowawcza szkoły, zadaniem zaś szkoły jest wychowanie dzieci i młodzieży do wartości.

 

Powyższe aspekty nasza szkoła realizuje w oparciu o Program Wychowawczo – Profilaktyczny dla Zespołu Szkół Specjalnych w Świętochłowicach.

 

Program uwzględnia całościowe oddziaływania wychowawcze wraz z uzupełniającymi działaniami profilaktycznymi, założeniami podstawy programowej oraz uwzględnia diagnozę potrzeb wychowawczych i środowiskowych społeczności szkolnej.

 

Wszystkie cele i założenia programowe realizowane są ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów naszej szkoły.

 

 

 

NASZA SZKOŁA WSPIERA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ OSOBOWY DZIECKA

W CELU UKSZTAŁTOWANIA POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH, PRZYGOTOWANIA DZIECKA DO AKTYWNEGO

I ŚWIADOMEGO UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM

 

Chcemy, aby nasz uczeń w przyszłości:

 1. Był samodzielnym obywatelem, który potrafi zapracować na własne utrzymanie lub z powodu niepełnosprawności otrzyma rentę inwalidzką

 2. Potrafił samodzielnie prowadzić gospodarstwo domowe.

 3. Potrafił założyć rodzinę i był odpowiedzialnym rodzicem.

 4. Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym w pełnej integracji ze społeczeństwem.

 5. Potrafił dbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, a w związku
  z tym prowadził zdrowy styl życia.

 6. Potrafił ocenić zagrożenia oraz ryzyko negatywnych konsekwencji płynące z zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

 7. Był asertywny i potrafił odważnie odmawiać propozycjom użycia środków wymienionych w punkcie 6.

 

I. WARTOŚCI PREFEROWANE W REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH

 

A. W ZAKRESIE WDRAŻANIA DO SAMODZIELNOŚCI:

 1. Wyrabianie szacunku do pracy, systematyczności, dbałości o jakość.

 2. Wdrażanie do wiary we własne możliwości, umiejętności, własną wartość.

 3. Wyrabianie umiejętności współżycia w rodzinie, szacunku do drugiego człowieka, rozumienia jego potrzeb.

 4. Przygotowanie do odpowiedzialnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej oraz pełnienia funkcji małżeńskich, rodzinnych, rodzicielskich

 5. Pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania.

 6. Kształtowanie umiejętności samooceny (mocne strony osobowości) w odniesieniu do własnych kompetencji i planów zawodowych oraz rynku pracy.

 7. Wyrabianie nawyku pracy.

 8. Wyrabianie umiejętności i predyspozycji do pracy nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji.

   

B. W ZAKRESIE KULTURY OSOBISTEJ:

 1. Umiejętność zachowania się w miejscach publicznych, korzystanie z różnych urządzeń technicznych, telefonu, windy i in.

 2. Umiejętność załatwiania spraw w urzędach: państwowych, służby zdrowia, miejscach użyteczności publicznej i in.

 3. Kultura języka - eliminowanie wulgaryzmów.

 4. Umiejętność spędzania wolnego czasu, planowanie swojego czasu.

 5. Umiejętność współżycia z ludźmi, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja interpersonalna, eliminowanie agresji.

 

C. W ZAKRESIE DBANIA O WŁASNE ZDROWIE:

 1. Kształtowanie umiejętności ochrony przed niebezpiecznymi zjawiskami społecznymi takimi, jak: napady, kradzieże, gwałty, itp., eliminowanie łatwowierności.

 2. Kształtowanie umiejętności mówienia "nie" na narkotyki, środki psychotropowe, nowe substancje psychoaktywne, środki odurzające, alkohol, papierosy i in.

 3. Kształtowanie umiejętności prowadzenia zdrowego stylu życia oraz podejmowania zachowań prozdrowotnych ( np. dbanie o swoje zdrowie przez właściwą dietę, tryb życia, wczesne zgłoszenie do lekarza itp.)

 4. Kształtowanie umiejętności umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji związanych ze zdrowiem własnym i innych ludzi.

 5. Budzenie świadomości w sferze ludzkiej płciowości i płodności.

 6. Wdrażanie do samobadania i samokontroli zdrowia oraz poddawaania się badaniom profilaktycznym w okresie całego życia;

 7. Kształtowanie umiejętności sprzyjających zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

 

D. W ZAKRESIE WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO:

 1. Wdrażanie do patriotyzmu, szacunku do symboli narodowych, szacunku do władzy i historii ojczystej.

 2. Wyrabianie miłości i szacunku do środowiska lokalnego ( swojego miasta ).

 3. Wprowadzanie ucznia w świat różnych kręgów tradycji – polskiej, europejskiej, światowej

 4. Kształtowanie postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur.

 5. Wychowanie w atmosferze tolerancji dla innych wyznań, ras, odmiennych poglądów i przekonań, tolerancji dla niepełnosprawności.

 6. Wdrażanie do działalności społecznej na terenie lokalnego środowiska, uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, eliminowanie "znieczulicy".

 7. Wdrażanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny, szacunku dla własności wspólnej, przeciwdziałanie wandalizmowi.

 

E. W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE

 1. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 2. Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowe

 3. Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji

 4. Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji.

 5. Kształtowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności europejskiej i globalnej.

 6. Kształtowaniu postaw obywatelskich, umiejętności obserwacji rzeczywistości społecznej oraz rozwijanie aktywności obywatelskiej (w sferze życia rodzinnego, szkolnego, wspólnoty lokalnej i regionalnej, narodowej, państwowej i międzynarodowej).

 7. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania prostych problemów w życiu społecznym.

F. W ZAKRSIE KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOSTĘPNYCH W PRZESTRZENI CYFROWEJ

 1. Wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

 2. Kształtowanie umiejetności oceny zagrożeń wynikających z poruszania się w cyberprzestrzeni.

G. W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

 1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z uczniem trudnym, agresywnym, zagrożonym agresją fizyczną, psychiczną i seksualną;

H. W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA UZALEŻNIENIOM

 1. Stymulowanie i rozwijanie zainteresowań ucznia

 2. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji odurzających, psychotropowych, zastępczych i innych nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu przez nich zachowań ryzykownych.

 3. Propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, podnoszenie jakości oczekiwań od życia.

I. W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

 1. Kształtowanie umiejętności oceny zagrożeń i ograniczeń w otoczeniu ucznia.

 2. Wyrabianie umiejętności postepowania w sytuacja zagorożenia życia, zdrowi lub mienia.

 3. Wyrabianie praktycznych umiejętności w rozpoznawaniu niebezpieczeństwa i właściwego reagowania, a w szczególności udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym.

 1. CELE

 1. Stymulacja wszystkich sfer rozwoju, szczególnie rozwoju emocjonalnego: akceptacja siebie i innych, poczucie własnej wartości, wrażliwość i empatia, świadomość uczuć i emocji oraz ich wyrażanie.

 2. Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci: postawy aktywności, współpracy w grupie.

 3. Kształtowanie umiejętności dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganie ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

  a. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

  b. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

  c. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

  d. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienieznaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 4. Wspieranie rodziców w rozumieniu potrzeb rozwojowych i wynikających z niepełnosprawności dziecka, pomoc w ich zaspokajaniu.

 5. Pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych.

 6. Wzmacnianie autorytetu rodziny i wskazywanie wartości tradycji rodzinnych.

 7. Pielęgnowanie tradycji szkolnych, rozwijanie samorządności uczniów.

 8. Rozwijanie umiejętności organizowania.

 9. Wdrażanie do przestrzegania norm, zasad społecznych, regulaminów klasowych, szkolnych, rozwijanie postaw przedsiębiorczości.

 10. Budzenie zainteresowania historią rodziny, miasta.

 11. Uczestniczenie w życiu kulturalnym dzielnicy, miasta.

 12. Poznawanie walorów środowiska bliższego i dalszego.

   

 1. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA

  Podstawę do podejmowania działalności wychowawczej , stanowi opracowana w każdym roku szkolnym diagnoza potrzeb wychowawczych i środowiskowych
  w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz ryzyka, dotyczącej uczniów, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły.

  a. poprzez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których wystepowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka, o których mowa w podpunkcie b.

  b. poprzez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą sięz wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego.

Wychowawca w szczeglności:

 1. Wnikliwe rozpoznanie środowiska uczniów

 2. Poznanie predyspozycji, zainteresowań, zdolności i potrzeb uczniów, dbając o ich rozwój na terenie szkoły współpracując z innymi nauczycielami,

 3. Rozwijanie umiejętności językowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem kultury i czystości języka,

 4. Współdziałanie z rodzicami i pielęgniarką szkolną w celu rozpoznania stanu zdrowotnego uczniów i uwzględnienia możliwości psychoruchowych dziecka,

 5. Współpraca z rodzicami i opiekuanmi uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu zycia

 6. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu

 7. Organizacja spotkań z rodzicami zespołowych i indywidualnych w miarę potrzeb dbając o dokumentację,

 8. Integracja rodziców i angażowanie ich do pracy na rzecz klasy i szkoły,

 9. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną poprzez organizowanie różnych imprez (tj. wycieczki, spotkania okolicznościowe, wyjazdy do instytucji kulturalnych),

 10. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opikunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

 11. Stosowanie przyjętego w szkole systemu oceniania uczniów, regulaminu i dbanie o ich znajomość wśród uczniów i rodziców.

 12. Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z gupą uczniów,

 13. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz zaangażowanie w organizacje lub stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalość wychowawcza dzieci i młodzieży lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły.

 14. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnej i prospołecznych.

 15. Podstawą pracy wychowawczej wychowawcy klasowego są klasowe programy wychowawcze.

 16. W oparciu o preprowadzoną diagnozę wychowawca w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły wybiera formę, w której realizuje działania wychowawcze w celu przeciwdziałania narkomanii uwzględniając wykorzystywani aktywnych metod pracy.

 

W działalności wychowawcznej uczniów mającej na celu przeciwdziałanie narkomanii mogą brać udział rodzice, opiekunowie, specjaliści oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, , placówek doskonalenia nauczycieli, podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych, Policji, pracodawców i in. podmiotów.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DZIAŁANIA

Lp.

ZAKRES DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNI

1

Systematyczna diagnoza psycho-pedagogiczna umożliwiająca doskonalenie programów rewalidacyjnych

Zespół diagnostyczno-wychowawczy

2

Rzetelne realizowanie programów (jak najlepsze przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia) i wykorzystanie nauczanych treści do rozwijania pożądanych cech osobowości

nauczyciele

3

Wdrażanie programów poprawiających stan zdrowia dzieci (badania przydatności do zawodu), inicjowanie działań służących kierowaniu dzieci do leczenia sanatoryjnego,

Psycholog, higienistka szkolna

4

Uczenie zasad higieny osobistej i zachowań chroniących zdrowie, bezpieczeństwo dziecka (treści nauczania języka polskiego, biologii, techniki, wychowania komunikacyjnego, przepisy BHP),

Nauczyciele danego przedmiotu, wychowawcy, pedagog

5

Stałe informowanie rodziców o postępach dzieci oraz ich aktualnych potrzebach (rozmowy indywidualne z wychowawcą, z psychologiem, zebrania klasowe),

wychowawcy

6

Pośredniczenie w załatwieniu spraw bytowych rodziny (wnioski do OPS - u, Sądu Rodzinnego),

Pedagog, wychowawcy

7

Organizowanie działań umożliwiających wspólną pracę dzieciom i rodzicom na rzecz szkoły (wspólne sprzątanie i porządkowanie terenu szkoły, malowanie pomieszczeń szkolnych),

dyrektor

8

Włączenie rodziców w realizację zadań wychowawczych szkoły (uwzględnienie roli rodziców w procedurach stosowanych w przypadkach przekroczenia regulaminów klasowych, szkolnych, prace przy tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego),

dyrektor

9

Wspólne imprezy integrujące rodziców i dzieci (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, wigilia klasowa i szkolna, dzień śląski, piknik rodzinny)

nauczyciele

10

1. Kształtowanie motywacji do efektywnego pobytu
w szkole, do nauki i współżycia w społeczeństwie:

a) przekazywanie norm, poglądów, wartości stanowiących podstawę włączenia się w krąg spraw szkolnych i pozaszkolnych;

b) pojęcie i zakres kultury osobistej;

c) prawidłowe komunikowanie się z ludźmi, asertywność
i dobrze pojęta tolerancja;

d) rozwijanie samodzielności i partnerskiej roli w stosunku do rówieśników i wychowawców;

e) organizowanie czasu wolnego;

f) stworzenie warunków do rozwijania aktywności sportowej, która daje dzieciom możliwość wejścia w konstruktywne role społeczne, kształtowanie wytrwałości, obowiązkowości, samodyscypliny, poszanowania przeciwnika i umiejętności życia w szkole;

2. Wyrabianie i utrwalanie nawyku pracy społecznie użytecznej, wyrobienie właściwej postawy do pracy - takiej, za pośrednictwem której podopieczny zostaje wprowadzonych w całokształt stosunków i zależności występujących w życiu społecznym;

3. Tonizowanie niekorzystnych napięć emocjonalnych wśród uczniów, sposoby radzenia sobie ze stresem, akceptacja siebie, radzenie sobie z nieśmiałością i kompleksami;

Wszyscy pracownicy szkoły, nauczyciele, wychowawcy, psycholog, pedagog, wychowawcy świetlicy szkolnej,

11

1. Bezpośrednie zapobieganie stosowania agresji werbalnej i pozawerbalnej na terenie placówki;

2. Stwarzanie alternatywnych form zachowań społecznych wolnych od agresji:

a) na terenie szkoły,

b) poza terenem szkoły;

3. Współpraca z instytucjami na terenie miasta;

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z uczniem trudnym, agresywnym, zagrożonym agresją fizyczną, psychiczną i seksualną;

Wszyscy pracownicy szkoły, nauczyciele, wychowawcy, psycholog, pedagog, wychowawcy świetlicy szkolnej,

12

 1. Kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród uczniów, zasad aktywnego stylu życia, zdrowego odżywiania;

 2. Upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych i kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie i tolerancji dla osób chorych;

 

 1. Kształtowanie postaw proekologicznych;

Nauczyciele, wychowawcy, wychowawcy świetlicy szkolnej,

13

Realizacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb, możliwości indywidualnych i grupowych uczniów naszej szkoły.

Samorząd szkolny, wskazani nauczyciele wychowawcy klas,

14

Przygotowanie ofert zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby (sukcesu, przynależności, podniesienia samooceny i satysfakcji życiowej).

Wszyscy nauczyciele, Wychowawcy, pedagog.

 

Wychowawcy świetlicy

15

Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji odurzających, psychotropowych, zastępczych i innych nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu przez nich zachowań ryzykownych.

Pedagog, psycholog, wszyscy pracownicy szkoły, rodzice

16

Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych

 

Dyrektor, pedagog, psycholog, SORE,

nauczyciele

17

Włączanie, w razie potrzeby, w IPET działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji odurzających, psychotropowych, zastępczych i innych nowych substancji psychoaktywnych.

Zespół diagnostyczny, wychowawca,

18

Propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, podnoszenie jakości oczekiwań od życia.

Pedagog szkolny i wybrani nauczyciele zgodnie z PPW.

V. SPODZIEWANE EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH

Uczeń:

 1. Wyposażony jest w podstawowe wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia na miarę swoich możliwości intelektualnych i fizycznych.

 2. Posiada poczucie własnej wartości, zna swoje prawa i obowiązki.

 3. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i obywatelskim.

 4. Z szacunkiem odnosi się do wartości, tradycji, historii Polski.

 5. Ma podstawowy zasób informacji o swojej dzielnicy, mieście, państwie

 6. Zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa i higienicznego trybu życia.

 7. Potrafi ocenić zagrożenia oraz ryzyko negatywnych konsekwencji płynące z zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

 8. Jesr asertywny i potrafił odważnie odmawiać propozycjom użycia środków wymienionych
  w punkcie 4.

 9. Właściwie reaguje w sytuacja zagrożenia zdrowia i życia, potrafi udzielić pierwszej pomocy.

 10. Potrafi bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni.

 11. Szanuje i akceptuje innych ludzi. Jest tolerancyjny.

 12. Posiada podstawowy zasób umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, wie gdzie może szukać pomocy.

 13. Potrafi na miarę swoich mozliwości świadomie podejmować decyzje związane z wyborem drogi życiowej i zawodowej.