"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka::Całodobowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów- masz problem zadzwoń: 800 080 222::CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ O KORONAWIRUSIE 800 190 590

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy Sysyem Oceniania - zawiera kryteria oceniania z poszzególnych przedmiotów.

1.

 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z BIOLOGII

ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

 I Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne.

Celujący /6/ 1. Uczeń opanował wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres nie musi być szerszy niż wymagania programowe, potrafi treści wiadomości powiązać ze sobą w systematyczny układ. 2. Rozumie i wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela. 3. Samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 4. Stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się terminologią naukową.

Bardzo dobry /5/ 1. Uczeń opanował cały materiał programowy, logicznie kojarzy wiadomości ze sobą. 2. Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi, samodzielnie wyjaśnia zjawiska. 3. Potrafi umiejętnie wykorzystać wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela. 4. Stosuje poprawny język, styl, poprawnie posługuje się terminami naukowymi, wypowiedzi są zgodne z wymaganiami przedmiotu..

Dobry /4/ 1. Uczeń opanował materiał programowy, potrafi wiadomości powiązać związkami logicznymi. 2. Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między zjawiskami oraz potrafi je wyjaśnić z niewielką pomocą nauczyciela. 3. Stosuje wiedzę w sytuacjach praktycznych z małym udziałem nauczyciela. 4. Nie popełnia błędów językowych, drobne usterki stylistyczne, język wypowiedzi umiarkowanie zwarty.

Dostateczny /3/ 1. Uczeń opanował materiał programowy, ograniczony do treści podstawowych, wiadomości podstawowe potrafi powiązać związkami logicznymi. 2. Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela. 3. Stosuje wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.

4. Popełnia niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazuje w języku zbliżonym do potocznego , mała zwartość wypowiedzi.

Dopuszczający /2/ 1. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości programowych, wiadomości są luźno zestawione. 2. Nie rozumie podstawowych uogólnień i nie potrafi wyjaśniać zjawisk. 3. Nie potrafi stosować wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela. 4. Popełnia liczne błędy, ma nieporadny styl i trudności w wysławianiu się

Niedostateczny /1/ 1. Uczeń wykazuje rażący brak podstawowych wiadomości programowych, nie potrafi wskazać jedności logicznej między wiadomościami. 2. Wykazuje zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletną nieumiejętność wyjaśniania zjawisk. 3. Zupełnie nie potrafi stosować wiedzy . 4. Popełnia bardzo liczne błędy, ma rażąco nieporadny styl oraz duże trudności w mówieniu językiem literackim.

 2.

 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dotyczy uczniów szkoły realizujących programy nauczania właściwe dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu lekkim.

Ocenianie wewnątrzszkolne na celu:

 

 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;

 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

 3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 4. Dostarczanie uczniom, rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 1. Sprawdzanie postępów w nauce odbywa się systematycznie w każdym semestrze następującymi sposobami:

 1. Odpowiedzi ustne

 2. Sprawdzian pisemny

 3. Krótka praca sprawdzająca bieżące wiadomości (kartkówka)

 4. Aktywność ucznia na lekcji

 5. Prace domowe, projekty.

 

 1. Sprawdziany podsumowujące dział programowy muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. Należy również określić zakres materiału objętego sprawdzianem.

 

 1. Jeżeli sprawdzanie wiedzy obejmuje trzy ostatnie lekcje, może być niezapowiedziane.

 

 1. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie , jest on zobowiązany, maksymalnie w ciągu dwóch tygodni, napisać zaległe prace klasowe. W szczególnych przypadkach decyduje nauczyciel. Okres ten może być przedłużony w przypadku choroby ucznia lub nauczyciela. Niedopełnienie przez ucznia tego obowiązku skutkuje oceną niedostateczną. W przypadku nieobecności ucznia tylko w dniu przeprowadzenia klasówki, nauczyciel ma prawo egzekwować wiadomości na najbliższej lekcji danego przedmiotu. Ocena poprawiona jest wpisywana do dziennika kolorem zielonym obok oceny poprawianej.

 

 1. Sprawdziany muszą być ocenione w ciągu dwóch tygodni. Prace nie ocenione w wyznaczonym terminie nie powinny być uwzględniane przy ocenianiu ucznia.

 

 1. Sprawdziany podsumowujące przechowuje się do końca danego roku szkolnego.

 

 1. Uczeń ma możliwość poprawy oceny bieżącej z zajęć edukacyjnych na zasadach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu. Jeżeli ocena z poprawy jest niższa, nie zostaje ona odnotowana w dzienniku.

 

 1. Stwierdzony brak samodzielności ucznia w trakcie sprawdzania wiedzy i umiejętności skutkuje oceną niedostateczną i uczeń nie ma możliwości poprawienia tej oceny.

 

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców lub opiekunów prawnych. Sprawdzone i ocenione sprawdziany uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują do wglądu w porozumieniu z nauczycielem.

 

 1. Zalecana ilość ocen cząstkowych w semestrze nie może być mniejsza niż:

 

 1. 2 oceny przy jednej godzinie zajęć tygodniowo;

 2. 3 oceny przy dwóch godzinach zajęć tygodniowo;

 3. 4 oceny przy trzech godzinach zajęć tygodniowo.

 

 1. Przy ustalaniu oceny stosuje się następujący przelicznik:

 

% punktów

ocena

0% - 29%

niedostateczny

30% - 49%

dopuszczający

50% - 64%

dostateczny

65% - 84%

dobry

85% - 99%

bardzo dobry

100%

celujący

 

 1. Klasyfikowanie uczniów dzieli się na semestralne i roczne. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie ocen cząstkowych.

 

 1. Dla stopni: bardzo dobry, dobry, dostateczny i dopuszczający używa się plusów (+) i minusów (-), które odpowiednio podwyższają lub obniżają stopień o połowę.

 

 1. Przy ustalaniu oceny bierze się w szczególności po uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków oraz jego możliwości i predyspozycje psychofizyczne.

 

 1. Za pracę na lekcji uczeń otrzymuje plusy (+) i minusy (-). Po zdobyciu pięciu plusów uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą, z kolei po otrzymaniu pięciu minusów uczeń dostaje ocenę niedostateczną.

 

 1. Kryteria oceniania z języka angielskiego:

 

 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program wymagań edukacyjnych przewidzianych w programie danej klasy;

 • biegle posługuje się nabytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych;

 • kreatywnie i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia;

 • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych;

 • aktywnie uczestniczy w realizacji projektów i zadań dodatkowych.

 1. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i nabył umiejętności określone programem nauczania w danej klasie;

 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych;

 • reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych;

 • bierze aktywny udział w realizacji projektów i zadań dodatkowych.

 1. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • wiadomości opanował z nieznacznymi brakami w stosunku do wymagań edukacyjnych zawartych w programie nauczania danej klasy;

 • poprawnie stosuje wiadomości i nabyte umiejętności w rozwiązywaniu zadań i problemów typowych;

 • trudniejsze zadania i problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela;

 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań edukacyjnych zawartych w podstawach programowych;

 • rozwiązuje typowe problemy i zadania o średnim stopniu trudności.

 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach edukacyjnych danej klasy, a braki nie przekreślają możliwości uzupełnienia ich przez ucznia w toku dalszej nauki;

 • rozwiązuje zadania i problemy o niewielkim stopniu trudności wyłącznie z pomocą nauczyciela.

 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował niezbędnych wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach edukacyjnych danej klasy, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności;

 • nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi wykonywać podstawowych poleceń wymagających zastosowania podstawowych wiadomości i umiejętności.

Opracowała: Małgorzata Baran

3. 

Propozycja kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów.

Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych zawartych w programie nauczania, które wynikają z podstawy programowej.

Ocenianie pełni funkcję diagnostyczną oraz klasyfikacyjną i ma następujące cele dydaktyczne:

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w tym zakresie;

- pomoc uczniowi w rozwoju jego uzdolnień i zainteresowań;

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;

- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- -wychowawczej.

Oceny dzieli się na:

- bieżące (cząstkowe),

- klasyfikacyjne śródroczne,

- klasyfikacyjne końcoworoczne.

Oceniając wiedzę i umiejętności ucznia, nauczyciel może skorzystać z proponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen.

Stopień celujący (6)

Uczeń wykonał większość zadań dodatkowych, a jego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają ponad poziom programu ogólnego. Jest twórczy, aktywny i sumienny. Interesuje się przedmiotem i rozwija się indywidualnie. Osiąga także sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Stopień bardzo dobry (5) Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i korzysta z różnych źródeł informacji. Jest samodzielny, aktywny i sumienny.

Stopień dobry (4) Uczeń opanował treści istotne w strukturze przedmiotu i sprawnie stosuje wiadomości w sytuacjach typowych. Jest sumienny i dość aktywny. Potrafi samodzielnie rozwiązać typowe zadania.

Stopień dostateczny (3) Uczeń opanował najważniejsze treści przedmiotowe oraz posiada proste, uniwersalne umiejętności rozwiązywania problemów typowych o średnim stopniu trudności. Jest dość sumienny i raczej aktywny.

Stopień dopuszczający (2) Uczeń opanował treści przedmiotowe na poziomie koniecznym do dalszej edukacji. Zazwyczaj wykonuje proste, typowe zadania, a także rozwiązuje problemy o niskim stopniu trudności, powtarzające się w procesie edukacji. W miarę regularnie odrabia zadane prace, choć niektóre błędnie. Potrafi uczestniczyć w pracy na lekcji.

Stopień niedostateczny (1) Uczeń nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. Nie interesuje się procesem dydaktycznym, nie uczestniczy w lekcji, jak również nie odrabia zadanych prac i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

 

Ocenie podlegać mogą następujące formy pracy i dokonania ucznia:

 

- test kompetencyjny – dotyczy przedmiotów kontynuowanych ze szkoły podstawowej,

 

- wypracowanie,

 

- kartkówka (obejmująca niewielką partię materiału i trwająca nie dłużej niż 15 minut),

 

- praca klasowa (obejmuje niewielką partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

 

- sprawdzian pisemny (obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

- test,

- zadanie domowe,

- aktywność na zajęciach,

- odpowiedź ustna,

- dyskusja,

- referat,

- praca w grupach,

- praca samodzielna,

- praca pozalekcyjna, np. konkurs, olimpiada,

- ćwiczenie praktyczne,

- pokaz,

- prezentacja,

- projekt,

- wykonanie pomocy dydaktycznych.

W przypadku prac pisemnych ocenie podlegają:

- zrozumienie i realizacja tematu,

- zawartość merytoryczna, - kompozycja,

- styl i język.

Oceniając odpowiedź ustną ucznia, należy uwzględnić następujące kryteria:

- poziom merytoryczny wypowiedzi,

- umiejętność przekazania wiedzy,

- sprawność wypowiadania się,

- styl prezentacji,

- elastyczne reagowanie na pytania dodatkowe, zadawane przez nauczyciela i innych uczniów.

Przy wystawianiu oceny końcowej można przyjąć następujące wyznaczniki:

- wiedza,

- umiejętności,

- systematyczność,

- aktywność,

- samodzielność.

Niezmiernie istotne jest, aby sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów odznaczało się:

 

- obiektywizmem,

 

- indywidualizacją wymagań,

- konsekwencją,

- systematycznością,

- jawnością.

 

4.

Szczegółowe wymagania z języka polskiego dla klas I–III gimnazjum.

Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę i umiejętności spełniające w 100% wymagania program nauczania, a w szczególności:  samodzielnie korzysta z dodatkowych źródeł wiedzy, czyta lektury;  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w wypowiedziach ustnych i pisemnych;  przejawia twórcze myślenie;  w zakresie mówienia i słuchania potrafi pozyskiwać zainteresowanie słuchaczy, prezentując wzorcową wypowiedź, bezbłędną stylistycznie i językowo;  w pracach pisemnych wyróżnia się oryginalnością i niezależnością sądów, wyjątkowym bogactwem i sprawnością języka.

Ocena bardzo dobra: Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami z zakresu kształcenia literackiego, kulturowego i językowego, a w szczególności:  bardzo dobrze zna tematykę i problematykę omawianych lektur;  w zakresie redagowania form wypowiedzi wykazuje dbałość o ich poprawność leksykalną, składniową i kompozycyjną;  posiada praktyczne umiejętności językowe, ortograficzne, interpunkcyjne określone programem nauczania;  zabiera głos w dyskusji i prezentuje własne wnioski oraz przemyślenia rozwija samodzielny warsztat pracy, umiejętnie korzystając z zasobów informacyjnych biblioteki.

Ocena dobra: Uczeń opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe:  potrafi wykazać się dobrą znajomością tekstów literackich analizowanych na lekcjach;  samodzielnie redaguje wymagane formy wypowiedzi, dba o ich poziom językowy, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną;  z własnej inicjatywy zabiera głos na lekcji;  zna i rozumie pojęcia wynikające z programu nauczania (mogą mu się zdarzać pomyłki, nie zawsze trafnie definiować itp.);  dobrze orientuje się w całości materiału gramatycznego określonego programem nauczania w danej klasie;  zna i właściwie stosuje wszystkie zasady ortograficzne oraz interpunkcyjne (dopuszczalna niewielka liczba błędów).

Ocena dostateczna: Uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym:  korzysta, pod kierunkiem nauczyciela, z różnych źródeł wiedzy;  rozumie wybrane pojęcia wynikające z programu nauczania;  zna treść utworów literackich wskazanych w kanonie lektur podstawowych;  przy niewielkiej pomocy nauczyciela realizuje zadania, ćwiczenia i inne prace na średnim poziomie trudności;  redaguje podstawowe formy wypowiedzi;  popełnia błędy stylistyczne, językowe, ortograficzne i interpunkcyjne, które umie poprawić;  stosuje podstawowe zasady ortograficzne;  opanował podstawowe wiadomości i umiejętności gramatyczne określone programem nauczania w danej klasie.

Ocena dopuszczająca Uczeń ma braki w wiadomościach podstawowych, a w szczególności:  popełnia błędy różnego typu w wypowiedziach ustnych i pisemnych;  nie bierze udziału w dyskusjach, pogadankach;  wykonuje samodzielne prace na niskim poziomie trudności;  słabo opanował zasady ortograficzne;  bardzo często podczas wykonywania pracy korzysta z pomocy nauczyciela.

 

Ocena niedostateczna Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, a w szczególności:  nie koncentruje uwagi na zajęciach, nie uczestniczy w pracy;  nie potrafi samodzielnie zredagować prostej wypowiedzi;  w pracach pisemnych popełnia kardynalne błędy ortograficzne, interpunkcyjne, stylistyczne, językowe i logiczne;  nie zna treści lektur obowiązkowych;  nie zna podstawowych terminów gramatycznych, a w związku z tym nie potrafi dokonać prostej analizy gramatyczno – stylistycznej wypowiedzi;  nie wykazuje chęci pracy pod kierunkiem nauczyciela;  nie dba o estetykę pisma;  nie odrabia zadań domowych;  nie przygotowuje się do zajęć. Dodatkowo uczeń nie podejmuje żadnych starań w celu poprawienia ocen, nie uzupełnia w wyznaczonych terminach braków programowych.

5.

Kryteria oceniania z muzyki:

Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania muzyczne Bierze udział w szkolnych uroczystościach, akademiach, imprezach artystycznych oraz w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych typu: zespół wokalny, zespół instrumentalny Posiada rozszerzone wiadomości z zakresu wiedzy o muzyce Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktycznych i teoretycznych zadaniach muzycznych

Ocena bardzo dobra: Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a także: Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w zadaniach muzycznych ( praktycznych i teoretycznych ) Wykazuje dużą aktywność na lekcji Starannie realizuje powierzone mu zadania Pewnie realizuje pomysły muzyczne rozwijając własne uzdolnienia

Ocena dobra: Uczeń opanował zakres wiedzy w stopniu dobrym oraz: Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach muzycznych Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczno – teoretyczne Zwykle pracuje systematycznie i efektywnie Bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych

Ocena dostateczna: Uczeń częściowo opanował wiadomości zawarte w programie nauczania danej klasy jak również: Nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania Przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych Rozwiązuje zadania muzyczne o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela Najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe

Ocena dopuszczająca: Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym oraz: Samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności Nie pracuje systematycznie i niechętnie podejmuje działania Biernie uczestniczy w zajęciach Ocena niedostateczna: Uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania muzyki w danej klasie, a jednocześnie: Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem oraz nie przejawia żadnej aktywności na lekcjach Nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny Ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy. 

6.

KRYTERIA OCENIANIA PRACY UCZNIÓW Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W GIMNAZJUM

 Ocena jest procesem ciągłym i systematycznym, dostarczającą nauczycielowi, uczniom, ich rodzicom informacji o wiedzy, umiejętnościach i postawie wobec przedmiotu. Podlegające ocenie osiągnięcia pozwalają nauczycielowi na weryfikację metod i form pracy oraz właściwych środków dydaktycznych.

 1. Uczeń powinien:

- posiadać zeszyt przedmiotowy,

- posiadać podręcznik

 1. Uczeń:

- ma prawo raz w semestrze być nieprzygotowany do lekcji,

- powinien przed lekcją zgłosić nauczycielowi o nieprzygotowaniu do lekcji

- oceniany jest na bieżąco za wykonane prace, zadania domowe, wiadomości o plastyce oraz aktywność na lekcjach i pozalekcyjną,

- ocenie podlega zeszyt przedmiotowy.

 1. Aktywność i zaangażowanie uczniów na lekcjach nagradzane jest przez nauczyciela w formie plusów (3 plusy – ocena bardzo dobra)

Za nieprzygotowanie i nieuczestniczenie w lekcji uczeń może otrzymać upomnienie i karę w postaci minusów (3 minusy – ocena niedostateczna)

 1. Sprawdzenie wiedzy uczniów może odbywać się w formie wypowiedzi ustnych, krzyżówek, konkursów.

Szczególnie nagradzane są indywidualne zainteresowania uczniów (dodatkowe prace plastyczne, prace na konkursy, rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez uczestnictwo w kółku plastycznym.

 

Kryteria oceny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • szczególnie interesuje się plastyką, jego wiedza wykracza poza ramy programu,

 • rozwija swoje uzdolnienia biorąc udział w plastycznych zajęciach pozalekcyjnych i jednocześnie prezentuje swoje umiejętności na konkursach plastycznych.

 • opanował wiadomości i umiejętności plastyczne określone programem nauczania w stopniu bdb.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który

 • opanował zakres wiadomości i umiejętności objęty programem w stopniu podstawowym,

 • wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych,

 • wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań,

 • starannie, na miarę swoich możliwości wykonuje prace plastyczne stosując różnorodne formy wypowiedzi plastycznej,

 • wykorzystuje różnorodne techniki plastyczne,

 • ma aktywną postawę twórczą.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu średnim,

 • zwykle pracuje systematycznie i efektownie, indywidualnie i w grupie,

 • odpowiednio wywiązuje się z części zadań,

 • wykonuje prace plastyczne z zastosowaniem różnych technik plastycznych wykorzystując niezbyt bogatą formę wypowiedzi plastycznej,

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności w stopniu niższym niż średni,

 • nie pracuje systematycznie na zajęciach,

 • niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania,

 • rzadko uczestniczy w pracach zespołowych,

 • wykonuje prace plastyczne bez zaangażowania, niestarannie, stosując ubogie środki wyrazu plastycznego,

 • ma bierną postawę twórczą.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował zakres wiadomości i umiejętności w niewielkim stopniu,

 • trudno organizuje swój warsztat pracy (nie prowadzi na bieżąco zeszytu, nie wywiązuje się z obowiązków ucznia),

 • wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem plastyka,

 • niechętnie podejmuje się wykonania jakichkolwiek zadań,

 • biernie uczestniczy w lekcjach,

 • niestarannie, bez zaangażowania wykonuje prace plastyczne bardzo ubogie w środki plastycznego wyrazu.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • pomimo starań nauczyciela nie przejawia zainteresowania przedmiotem oraz żadnej aktywności,

 • nie opanował żadnych wiadomości i umiejętności plastycznych,

 • nie prowadzi zeszytu,

 • nie wykonuje prac plastycznych,

 • nie wykazuje chęci poprawy oceny,

7.

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKOŁ SPECJALNYCH
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 

Uczniowie w szkole specjalnej są bardzo zróżnicowani pod względem poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, wobec tego w pracy na co dzień bardzo ważna jest indywidualizacja. Pociąga ona za sobą konieczność oceny pracy danego ucznia według jego indywidualnych predyspozycji stosując oceny wyrażone stopniem w skali od 1 do 6.

 

OCENIE PODLEGAJĄ:

 1. Pisemne prace kontrolne, sprawdziany, testy, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Ponadto karkówki; zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy. Nie muszą być zapowiedziane .

 2. Aktywność na lekcji (wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia, śpiew itp.)

Uczeń może otrzymać tzw. plusy. Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę cząstkową- bardzo dobry.

 1. Prace domowe

 2. Prace samodzielne na lekcji

 3. Zeszyt: sprawdzany według decyzji nauczyciela. Jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu. Za trzykrotny brak zeszytu przedmiotowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną

 4. Pilność, systematyczność, umiejętności, osiągnięcia ucznia .

 5. Przygotowanie do poszczególnych katechez.

 

OCENA CELUJĄCA
Uczeń:
• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.
• Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji.
• Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej lub plastycznych o tematyce religijnej

• Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.


OCENABARDZO DOBRA
Uczeń:
• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.
• Opanował pełny zakres wiedzy określony poziomem nauczania religii.
• Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.
• Aktywnie uczestniczy w religii.
• Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.


OCENA DOBRA
Uczeń:

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.
• Opanował materiał programowy z religii.
• W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.
• Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) i korzysta z nich.
• Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.
• Jest zainteresowany przedmiotem.

• Stara się być aktywnym podczas lekcji


OCENA DOSTATECZNA
Uczeń;

• Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości i umiejętności.
• Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.
• W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych.
• Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:
• Opanował konieczne pojęcia religijne.
• Posiada luźno zestawiony poziom wiadomości programowych
• Prowadzi zeszyt.
• Wykazuje poprawny stosunek do religii.

• Często opuszcza katechezę

 

OCENA NIEDOSTATECZNA
Uczeń:

• Nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą
• Lekceważy przedmiot i nie prowadzi zeszytu

• Odmawia wszelkiej współpracy


8.

PROPOZYCJA KRYTERIÓW OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA NA ZAJĘCIACH TECHNIKI W GIMNAZJUM NR 7

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIĘTOCHŁOWICAC

Na początku każdego roku szkolnego uczniowie zostaną zapoznani z przedmiotowym systemem oceniania. Został on opracowany w oparciu o ogólne wymagania edukacyjne, standardy wymagań, podstawę programową, wewnątrzszkolne zasady oceniania oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 

Przedmiotowe zasady oceniania zawierają:

 • zasady bieżącego oceniania uczniów,

 • warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej,

 • zasady klasyfikowania śródrocznego i rocznego,

 • warunki i zasady uzyskania oceny wyższej niż przewidywana,

 • sposób informowania uczniów i ich rodziców o postępach w nauce,

 • przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny.

 

Zasady oceniania:

 • na lekcjach zajęć technicznych oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

 • przygotowanie uczniów do zajęć, w tym prowadzenie zeszytu lekcyjnego,

 • aktywność na lekcjach,

 • prace wytwórcze wykonywane na lekcjach,

 • zadania dodatkowe,

 • odpowiedzi ustne,

 • testy i sprawdziany,

 • zadania domowe.

 • ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie),

 • uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który również podlega ocenie,

 • po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji,

 • w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłosić dwa razy nieprzygotowanie do lekcji, bez podania powodu – bez konsekwencji,

 • za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje minusa,

 • za niezgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,

 • sprawdziany (testy) będą zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do dwóch dni roboczych,

 • czas trwania sprawdzianu (testu) wynosi 40 minut,

 • sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących zasad przeliczania:

 • 100% + zad. dodatkowe ocena celująca

 • 100% – 91% ocena bardzo dobra

 • 90% – 75% ocena dobra

 • 74% – 51% ocena dostateczna

 • 50% – 35% ocena dopuszczająca

 • mniej niż 35% ocena niedostateczna.

 • prace pisemne z materiału bieżącego, obejmującego trzy ostatnie tematy lekcyjne, nie będą zapowiadane we wcześniejszym terminie,

 • przy realizacji zadań oceniane będą:

 • przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu,

 • umiejętność zarządzania informacją,

 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,

 • przestrzeganie praw i zasad współżycia, w tym zasad bezpieczeństwa,

 • umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy;,

 • każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać: biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela, tworząc własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem),

 • nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności.

 

Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną ocenione następująco:

 • uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:

 • właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,

 • gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,

 • podejmowanie merytorycznej dyskusji,

 • szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,

 • dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,

 • wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,

 • pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,

 • wykonanie pomocy do pracowni,

 • inne,

 • uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:

 • zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem,

 • wykazuje brak oczywistych umiejętności i niechęć ich nabycia,

 • niszczy prace kolegów,

 • nie przestrzega regulaminu pracowni,

 • nie przestrzega zasad BHP i stanowi zagrożenie dla siebie i innych,

 • inne,

 • sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny:

 • „bdb” za +, +, +, +

 • „db” za +, +, +, –

 • „dst” za +, +, –, –

 • „dps” za +, –, –, –

 • „ndst” za –, –, –, –

 • w ocenianiu uczniów ze sprzężeniami i dysfunkcjami uniemożliwiającymi prawidłowe realizowanie powierzonych zadań uwzględnione zostaną możliwości i preferencje ucznia oraz zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, takie jak:

 • wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,

 • możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,

 • ocena najważniejszych etapów powierzonego zadania,

 • branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych,

 • możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian),

 • podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego,

 • obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,

 • możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej,

 • sugestie psychologa, pedagoga szkolnego, innych nauczycieli oraz rodziców ucznia.

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny

 

Podstawowym i obligatoryjnym wymaganiem, niezbędnym do uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu zajęcia techniczne jest ponad 50% frekwencja na zajęciach i prowadzenie przez ucznia zeszytu przedmiotowego.

 

Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:

 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych oraz wiedzą wykracza poza program nauczania,

 • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,

 • systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji,

 • twórczo rozwija własne uzdolnienia,

 • śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki,

 • swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach,

 • stosuje rozwiązania nietypowe,

 • biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu,

 • wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych.

 

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

 • opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania,

 • rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne,

 • prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć,

 • potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych,

 • ambitnie realizuje zadania indywidualne,

 • chętnie prezentuje swoje zainteresowania techniczne,

 • jest świadomy zasad BHP podczas pracy,

 • poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy,

 • sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,

 • cechuje się systematycznością, konsekwencją działania,

 • systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji,

 • systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację,

 • właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu,

 • bierze udział w konkursach przedmiotowych.

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

 • nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania,

 • rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne,

 • wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela,

 • sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne,

 • zna i stosuje zasady BHP,

 • poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy,

 • poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,

 • właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu,

 • czasami korzysta z różnych źródeł informacji,

 • systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację.

 

Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:

 • opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania,

 • rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,

 • poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami,

 • poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy,

 • stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy,

 • mało efektywnie wykorzystuje czas pracy,

 • rzadko korzysta z różnych źródeł informacji,

 • systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie.

 

Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy:

 • w wyniku lenistwa i braku chęci pracy na lekcjach ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania,

 • rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,

 • posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami,

 • w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia,

 • wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania,

 • nie korzysta z żadnych źródeł informacji,

 • prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie,

 • nie opuścił w roku szkolnym / w semestrze więcej niż 50% zajęć.

 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy:

 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,

 • nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania,

 • nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań,

 • nie potrafi użyć prostych narzędzi i przyborów,

 • nie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu,

 • nie potrafi organizować pracy,

 • jest niesamodzielny,

 • nie korzysta z żadnych źródeł informacji,

 • nie prowadzi dokumentacji.

 

Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące systemy oceniania, w tym proponowanych ocen śródrocznych i końcoworocznych będą omawiane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 

Ważną rzeczą podczas realizacji programu zajęć technicznych jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania techniką, twórczej aktywności oraz umiejętności rozwiązywania problemów technicznych. Niewątpliwie zajęcia techniczne w znacznej mierze przyczyniają się do określenia przez ucznia mocnych i słabych stron oraz wyboru dalszej drogi kształcenia, a co za tym idzie – przyszłego zawodu.

 

 

9.

KRYTERIA OCENIANIA PRACY UCZNIÓW Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

W GIMNAZJUM

 Ocena jest zsumowaniem wiedzy z zakresu wiadomości plastycznych i oceny z osiągnięć artystycznych ucznia.

 

Ocenianie bieżące przyjmuje formę:

 • Praktycznych ćwiczeń plastycznych;

 • Różnorodnych technicznie prac plastycznych;

 • Udziału w konkursach plastycznych, prezentacjach i itp.

 • Wypowiedzi na lekcji;

 • Zadania domowego;

 • Aktywnego uczestnictwa w artystycznym życiu szkoły;

 

Ocena celująca

Otrzymuje ją uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych przez ocenę bardzo dobrą, a poza tym:

 • Wykazał się zdobytą wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania;

 • Wykazywał się szczególnym zainteresowaniem sztuką, korzystał z albumów i reprodukcji;

 • Uczestniczył z sukcesem w konkursach plastycznych;

 • Twórczo posługiwał się zdobytą wiedzą i umiejętnościami;

 • Wykazywał zdolności twórcze, posiadał własny styl;

 • Czynnie uczestniczył w artystycznym życiu szkoły;

 • Był systematyczny, obowiązkowy, pomysłowy w operowaniu technikami plastycznymi, środkami artystycznego wyrazu; środkami ekspresji;

 

Ocena bardzo dobra

Otrzymuje ją uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidziany programem w stopniu podstawowym, a poza tym:

 • Aktywnie pracował indywidualnie i zespołowo;

 • Uczestniczył w konkursach plastycznych;

 • Prawidłowo posługiwał się zdobytą wiedzą i nabytymi umiejętnościami;

 • Bardzo dobrze wywiązywał się z powierzonych zadań;

 • Wykazywał inicjatywę w rozszerzaniu wiedzy;

 • Odznaczał się starannością i zaangażowaniem podczas realizowania ćwiczeń plastycznych;

 

Ocena dobra

Otrzymuje ją uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidziany programem w stopniu średnim , a poza tym:

 • Dbał o estetykę własną i otoczenia;

 • Systematycznie pracował indywidualnie i zespołowo;

 • Wystarczająco opanował umiejętności, rozumiał terminy i pojęcia plastyczne);

 • Dobrze wywiązywał się z powierzonych mu zadań;

 • Poprawnie realizował zadane ćwiczenia twórcze;

 • Korzystał ze źródeł informacji;

 • Wykazywał aktywną postawę podczas lekcji;Ocena dostateczna

Otrzymuje ją uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidziany programem w stopniu niewielkim, a poza tym:

 • Pracował niesystematycznie;

 • Opanował elementarny zakres wiedzy i umiejętności, ale miał z tym problemy;

 • Niesystematycznie wywiązywał się z powierzonych zadań, z małą starannością realizował podane ćwiczenia twórcze i proste zadania;

 • Wykazywał niską aktywność twórczą;Ocena dopuszczająca

Otrzymuje ją uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności w stopniu minimalnym, a poza tym:

 • Wykonywał najprostsze zadania i ćwiczenia z pomocą nauczyciela;

 • Działania artystyczne podejmował w znikomym stopniu;

 • Miał problemy z przygotowaniem do zajęć;

 • Wykazywał bierność na lekcji;

 • Niestarannie, bez zaangażowania realizował ćwiczenia twórcze i zadania;

Ocena niedostateczna

Otrzymuje ją uczeń, który zupełnie nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania, a poza tym:

 • Nie wykonywał najprostszych ćwiczeń, nawet z pomocą nauczyciela;

 • Nie przygotowywał się do zajęć;

 • Pomimo starań nauczyciela nie przejawiał zainteresowania przedmiotem oraz żadnej aktywności;

 • Nie wykazywał chęci poprawy;

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z CHEMII

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Zasady oceniania zostały przyjęte do realizacji w Gimnazjum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Świętochłowicach

2. Nauczyciel zobowiązuje się realizować w każdej klasie program autorski „Program nauczania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizowany w gimnazjum specjalnym i rozszerzony o zasadniczą szkołę zawodową specjalną”.

3. O formach, ich liczbie, częstotliwości oceniania nauczyciel informuje uczniów każdej klasy na początku roku szkolnego.

4. O wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów na początku roku szkolnego
i są one do wglądu w bibliotece szkolnej.

 

STANDARDY WYMAGAŃ

 

Załącznikiem do Przedmiotowych Zasad Oceniania są kryteria wymagań na poszczególne oceny dotyczące wiadomości i umiejętności z poszczególnych działów.

 

OCENIANE FORMY AKTYWNOŚCI

 

 1. Prace klasowe (zadania klasowe)

 2. Kartkówki

 3. Odpowiedzi ustne

 4. Prace domowe (zadania domowe)

 5. Prowadzenie zeszytów przedmiotowych

 6. Rozwiązywanie projektów, prace długoterminowe, zadania dodatkowe, zadania uzupełniające braki

 7. Praca w grupie

 8. Praca na lekcji

 

KRYTERIA I SPOSOBY OCENIANIA

 

1. Prace klasowe

 • - Praca klasowa obejmuje większą partię materiału. Jest zapowiedziana, co najmniej
  z tygodniowym wyprzedzeniem, zanotowana w dzienniku i poprzedzona lekcją powtórzeniową.

 • Prace oceniane są punktowo. Za każde zadanie jest określona liczba punktów. Punkty są sumowane i zamieniane na ocenę według wskaźników procentowych.

Ocena

Skala

Celujący

Ocena bdb i zadanie dodatkowe

Bardzo dobry

91% - 100%

Dobry

75% - 90%

Dostateczny

51% - 74%

Dopuszczający

34% - 50%

Niedostateczny

0 – 33%

 • Ocena z zadania klasowego jest wpisywana do dziennika na czerwono. Uczniowi, który nie pisał zadania klasowego nauczyciel wpisuje „O”

 • - Uczeń jest informowany o ocenie na lekcji omawiającej to zadanie klasowe. Ocena jest również wpisana do zeszytu przedmiotowego.

 • - Uczeń ma obowiązek napisać w każdym semestrze, co najmniej dwa zadania klasowe.

 • - Rodzice mają wgląd do prac swoich dzieci w czasie wywiadówek i dni otwartych.

 

2. Kartkówki

Kartkówki obejmują zakres materiału z ostatnich trzech lekcji.

Nie są zapowiadane wcześniej.

Oceniane są według schematu:

 • 0 – 29% - ocena niedostateczna

 • 30% - 49% - ocena dopuszczająca

 • 50% - 74% - ocena dostateczna

 • 75% - 90% - ocena dobra

 • 91% - 100% - ocena bardzo dobra

Poprawioną przez nauczyciela kartkówkę uczeń dostaje do domu. Uczeń zostaje w ten sposób oceniony, co najmniej dwa razy.

 

3. Odpowiedzi ustne

Odpowiedzi ustne oceniane są na bieżąco z uwzględnieniem możliwości ucznia. Ocena jest odpowiednio motywowana.

Przy ocenie brane są pod uwagę:

- Zawartość rzeczowa (zgodna z wymaganiami na poszczególne oceny)

- Posługiwanie się językiem matematyki

 

4. Prace domowe

Nauczyciel zobowiązany jest do kontroli pracy domowej i ocenienia, co najmniej dwóch prac w semestrze. Brak zadania skutkuje oceną niedostateczną. Zadanie to musi być uzupełnione na następną lekcję.

 

5. Prowadzenie zeszytów przedmiotowych

Uczeń zobowiązany jest posiadać na lekcji zeszyt przedmiotowy. Nauczyciel jest zobowiązany do oceny zeszytu raz w semestrze.

Przy ocenie zeszytu nauczyciel bierze pod uwagę:

- Kompleksowość notatek

- Poprawność merytoryczną

- Estetykę

- Poprawność ortograficzną i styl

 

6. Rozwiązywanie projektów, prace długoterminowe, zadania dodatkowe, zadania uzupełniające braki

Co najmniej raz w semestrze uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za zadania dodatkowe.

 

7. Praca w grupie

Oceny pracy w grupie nauczyciel dokonuje, co najmniej dwa razy w semestrze:

- Celujący otrzymuje uczeń, który jako jedyny w grupie spełnia warunki na ocenę bardzo dobry; jest jedynym liderem pracy w grupie

- Bardzo dobry otrzymuje uczeń, który mocno angażuje się w pracę grupy organizując ją; kontroluje poczynania kolegów, wyjaśnia tłumaczy.

- Dobry otrzymuje uczeń, który udziela kolegom pomocy, wyjaśnia tłumaczy, gdy zostanie poproszony lub uczeń dociekliwy, dopytujący, egzekwujący pomoc dla siebie ze strony kolegów.

- Dostateczny otrzymuje uczeń, który sam rozwiązuje poprawnie nie angażując kolegów lub uczeń, który ma problemy z rozwiązaniem, śledzi pracę w grupie, ale nie domaga się pomocy.

- Dopuszczający otrzymuje uczeń, który prowadzi notatkę w zeszycie, nie angażując się
w pracę grupy.

- Niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie wykonuje żadnej pracy lub dezorganizuje ją.

 

8. Praca na lekcji

Nauczyciel ocenia pracę ucznia na lekcji.

Uczeń gromadzi plusy i minusy, które nauczyciel zamienia na ocenę według następujących zasad:

 • +,+,+,+ - ocena bardzo dobra

 • +,+,+,- - ocena dobra

 • +,+,-,- - ocena dostateczna

 • +,-,-,- - ocena dopuszczająca

 • -,-,-,- - ocena niedostateczna

 

SPOSOBY POPRAWY OCEN

 

Uczeń, który nie pisał zadania klasowego ma obowiązek napisania go w dodatkowym terminie dwóch tygodni.

Uczeń ma prawo do poprawy oceny z dwóch zadań klasowych.

Poprawianie oceny jest dobrowolne.

Osoba, która w czasie pisania kartkówki, sprawdzianu lub innej pracy pisemnej zostanie przyłapana na zaglądaniu do kartki kolegi lub koleżanki lub korzystaniu z innych niedozwolonych form pomocy (ściągi) otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.

Uczeń ma możliwość poprawiania oceny z odpowiedzi ustnej.

Jeżeli uczeń uzyska z poprawy niższą ocenę to traci prawo do następnej poprawy.

 

USTALANIE OCENY SEMESTRALNEJ ( KOŃCOWOROCZNEJ)

 

Oceny z poszczególnych form wypowiedzi mają różną wagę, wartość. Najważniejszą są oceny z odpowiedzi, prac kontrolnych, testów i sprawdzianów. Pozostałe oceny mają mniejszą wagę. Ocenę końcową oblicza się metodą średniej ważonej.

 

Forma aktywności

Częstotliwość

Średnia ocen

Waga oceny

Prace klasowe

Co najmniej 2

S1

0,3

Kartkówki

Co najmniej 2

S2

0,2

Odpowiedzi ustne

Co najmniej 1

S3

0,2

Zadania domowe

Co najmniej 3

S4

0,1

Zeszyt przedmiotowy

Co najmniej 1

S5

0,1

Zadania dodatkowe

Co najmniej 1

S6

0,1

Praca na lekcji

Co najmniej 3

S7

0,1

Praca w grupie

Co najmniej 2

S8

0,1

 

S = S1 * W1 + S2 * W2+ … + S8 * W8

 

Ocenę wystawia nauczyciel według następującego schematu:

 • 0 – 1,9 niedostateczny

 • 2,0 – 2,9 dopuszczający

 • 3,0 – 4,4 dostateczny

 • 4,5 – 5,4 dobry

 • 5,5 – 6,0 bardzo dobry

 • powyżej 6,0 celujący

 

Przy ustalaniu oceny końcoworocznej bierze się pod uwagę oceny uzyskane w ciągu całego roku szkolnego. Ocena końcoworoczna w klasie trzeciej jest oceną końcową.